qr kod na stranku

Výskum práce z domu a pracovnej spokojnosti - výstupy

V rámci svojej diplomovej práce robil Mgr. Patrik Marflák výskum na tému práca z domu a pracovná spokojnosť. Prinášame výsledky tohto výskumu.

Diplomová práca je zameraná na skúmanie faktorov vplývajúcich na pracovnú spokojnosť pri práci z domu (telepráca). Hlavným cieľom bola verifikácia nelineárneho vzťahu pracovnej spokojnosti a rozsahu práce z domu, ktorý je vyjadrený krivkou v tvare obráteného U. Skúmali sme aj charakteristiky práce, ktoré podľa pred­chádzajúcich výskumov tento vzťah ovplyvňujú, a súvislosti pracovnej spokojnosti a individuálnych postojov k práci, meraných s pomocou škál pracovnej angažovanosti, sily potrieb vyššieho stupňa a vnútornej pracovnej motivácie.

Výskumný súbor deskriptívno-korelačnej štúdie tvorilo 67 participantov – profesionálov z rôznych oblastí, ktorí počas určitej proporcie svojho pracovného týždňa pracujú z domu. Vzhľadom na rôznorodosť vzorky sme výskumné hypotézy testovali nielen pre hlavný súbor, ale aj pre tri dvojice čiastkových súborov s participantmi rozdelenými vždy na dve podskupiny podľa

  • oblasti zamerania spoločnosti, v ktorej pracujú,
  • veľkosti spoločnosti,
  • pohlavia.

Takéto rozdelenie umožnilo porovnanie výsledkov a diskusiu o rôznych súvislostiach pracovnej spokojnosti pri práci z domu. Výsledky len čiastočne podporili existujúcu teóriu o vzťahu pracovnej spokojnosti a rozsahu telepráce. V čiastkovom súbore tvorenom zamestnancami z IT sektora sa potvrdil očakávaný nelineárny vzťah (obrátené U). U zamestnancov z ostatných odvetví sa však významný vzťah medzi rozsahom telepráce a pracovnou spokojnosťou nepotvrdil. S pracovnou spokojnosťou v našom výskume najviac korelovala (stredná až silná korelácia vo väčšine súborov) vnútorná pracovná motivácia.

Výsledky výskumu poukázali najmä na rozdielnosť faktorov vplývajúcich na pracovnú spokojnosť pri telepráci u zamestnancov z rôznych odvetví (IT vs. ostatné odvetvia) a na dôležitosť vnímania širšieho organizačného kontextu práce na diaľku. Prínosom diplomovej práce je aj zdôraznenie významu vnútornej pracovnej motivácie, ktorej skúmanie je podľa našich záverov pre konceptualizáciu a pre hodnotenie úspešnosti telepráce z pohľadu organizácie a jednotlivca aspoň také dôležité ako výskum pracovnej spokojnosti.


https://www.iz.sk/sk/spravy/vyskum-prace-z-domu-vystupy
ikona Telepráca

Telepráca

Telepráca alebo telework je práca na diaľku, ktorá sa vykonáva s použitím informačných a komunikačných technológií. Je to jedna z flexibilných foriem organizácie práce a pracovného času, ktorej cieľom je najmä zosúladiť pracovný čas a rodinný život. Ide o dohodu medzi zamestnancom a zamest­návateľom na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanec má tak možnosť vykonávať svoje pracovné úkony z pohodlia svojho domova. Telework je považovaný za riešenie win-win. Hlavnou výhodou pre zamest­návateľa je zníženie nákladov na pracovné miesto, ktoré sa prejaví hlavne vo finančnej úspore za prenájom, energie a vybavenie.. . .