qr kod na stranku

Konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do EP 2014

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu zorganizoval Inštitút zamestnanosti konferenciu s názvom Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014. Cieľom konferencie bolo upozorniť na vážnosť situácie na trhu práce a poskytnúť kandidujúcim stranám vo voľbách do EP priestor priblížiť verejnosti svoj volebný program v oblasti znižovania najmä dlhodobej nezamestnanosti v slovenskom i európskom kontexte.

EP logo

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia jedenástich strán: Martin Barto (NOVA), Andrej Klapica (KDH), Maroš Šefčovič (Smer, v diskusii vystupoval Vladimír Maňka), Bibiana Trubačová (7 statočných), Miriam Sláviková (EDS), Vladimír Zeman (SDS), Jozef Viskupič (OĽaNO), Ján Oravec (SaS), Marián Vitkovič (KSS), Ivan Štefanec (SDKÚ-DS) a Iván Farkas (SMK).

Konferencie pri príležitosti konania sa volieb organizuje Inštitút zamestnanosti pravidelne. Zatiaľ poslednou bola konferencia s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC (október 2013); mimoriadne úspešná bola konferencia pred parlamentnými voľbami v roku 2010, ktorá vyvolala masívnu spoločenskú diskusiu a intenzívne ohlasy. Tohtoročná konferencia týkajúca sa volieb do Európskeho parlamentu bude už druhou svojho charakteru.

Spoločné závery konferencie

Zástupcovia jednotlivých strán sa zhodli na potrebe:

  • zaviesť a najmä sfunkčniť sociálne aspekty verejného obstarávania, aby sa stali štandardom a nie výnimkou,
  • podporiť domácich poľnohospodárov a opraviť dotačnú politiku do agrosektora, aby tvorili pracovné miesta,
  • zlepšiť podnikateľské prostredie najmä v oblastí malého a stredného podnikania.

Výrazne rezonovala téma potreby efektívnejšieho využívania európskych zdrojov, znížení administratívnej náročnosti žiadania o európske zdroje a znížení administratívnej náročnosti zamestnávania.

V programoch strán sa viackrát objavila potreba lepšieho zosúladenia pracovného života s rodinným, podpora mobility pracovných síl, potreba intenzívnejšieho využívania pružných foriem práce (napr. čiastočných úväzkov) či podpora rastu vzdelania a kvalifikácie. Niekoľkokrát odznela aj požiadavka vypracovávať dopadové štúdie na zamestnanosť v rámci plánovaných legislatívnych zmien.

Jednotlivé politické strany a hnutia sa popri spoločných témach venovali aj:

Martin Barto (NOVA) – podporuje myšlienku zavedenia inkluzívneho trhu ako nástroja zameraného na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti a apeluje na potrebu sledovať reálne efekty realizovaných projektov.

Andrej Klapica (KDH) – navrhuje podporu rodinných firiem ako symbolu poctivosti, férovosti a flexibility a zdroja trvalo udržateľných pracovných miest.

Maroš Šefčovič (Smer) – za dôležité považuje doriešenie problematiky minimálnych miezd, ktoré sú garanciou rovnakých mzdových podmienok na území určitého štátu pre domácich aj cudzincov.

Bibiana Trubačová (7 statočných) – podporuje prevenciu pred možnými budúcimi problémami, ktoré môžu prameniť z rodinného prostredia (napr. matky samoživiteľky, deti bez rodiny, deti z detských domovov...)

Miriam Sláviková (EDS) – úlohu Európskeho parlamentu v oblasti znižovania dlhodobej nezamestnanosti vidí pred­ovšetkým v lepšej priamej informovanosti občanov Európskej únie o pracovných možnostiach.

Vladimír Zeman (SDS) – navrhuje zjednotiť pravidlá poskytovania stimulov pre domáce a zahraničné subjekty a zlepšiť reálnu vymožiteľnosť pohľadávok voči subjektom zanedbávajúcim vyplácanie daní, miezd a odvodov.

Jozef Viskupič (OľaNO) – navrhuje zrovnoprávnenie podmienok podnikania a podpory domácich a zahraničných subjektov v rámci agrosektora a v súvislosti s realizovanými opatreniami požaduje nielen kontrolu výstupov, ale aj dopadov.

Ján Oravec (SaS) – za dôležité považuje preorientovať politiku trhu práce na politiku výhodnú pre zamest­návateľov (nie pre zamestnancov), čím sa trh práce stane dostupný aj v súčasnosti nezamestnaným osobám.

Marián Vitkovič (KSS) – je skeptický voči realizácii aktivít prostredníctvom verejného obstarávania, príslušné aktivity má podľa neho vykonávať štát.

Ivan Štefanec (SDKÚ-DS) – za problematický považuje pred­ovšetkým nefunkčný spoločný trh služieb; navrhuje zostaviť rozpočet EÚ orientovaný na budúcnosť, t. j. pred­ovšetkým na investície a vzdelanie.

Iván Farkas (SMK) – riešenie dlhodobej nezamestnanosti vidí v pracovne náročnom poľnohospodárstve a intenzívnejšom využívaní integrovaných regionálnych investícií.

Prvý panel

1. panel videá

Druhý panel

2. panel videá

Tretí panel

3. panel videá

logo volieb logo_elections_big_transp_SK

Konferenciu realizujeme v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-trh-prace-v-programoch-politickych-stran-vo-volbach-do-ep-2014
ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .