qr kod na stranku

Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti v 2. štvrťroku 2007

Štatistický úrad SR zverejnil 4.9.2007 vývoj vo vybratých odvetviach ekonomiky v 1. polroku 2007.

Zamestnanosť

Prieskum (LFS) potvrdil trend rastu zamestnanosti a pokles nezamestnanosti na slovenskom trhu práce. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2006 zamestnanosť zvýšila o 1,9 % (o 43,1 tis. osôb) a celková zamestnanosť je vyjadrený počtom 2 337,7 tis osôb. V porovnaní 1.polroka 2007 k 1. polroku 2006 sa zvýšila zamestnanosť o 56,1 tis osôb, pričom najväčší pomerný rast zaznamenala kategória podnikatelia bez zamestnancov a to o 3,1 %.

Miera zamestnanosti (počet pracujúcich/počet osôb vo veku 15-64) sa medziročne zvýšila o 1,5 p.b. na 60,3 %.

Slováci pracujúci v zahraničí pracovali prevažne v Českej republike, Veľkej Británie, Maďarsku, Rakúsku a Írsku a to hlavne v priemysle, stavebníctve a hoteloch a reštauráciách, avšak najväčší nárast zaznamenal sektor zdravotníctva a sociálnych služieb. Spolu pracuje v zahraničí podľa LFS 173,9 tisíca osôb.

Nezamestnanosť

V priemere sa za 2. štvrťrok znížil počet nezamestnaných o 18,5 %, čo pred­stavuje pokles miery nezamestnanosti na 11,1 % a 291,1 tisíca osôb bez zamestnania.

Počet dlhodobo nezamestnaných osôb klesol medziročne o 61, 8 tisíca. Oproti podielu v 1. kvartáli mierne klesol aj ich podiel na celkovej nezamestnanosti z 72,5 % na 71,9 %, hoci pokles nebude štatisticky významný a podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovej nezamestnanosti má posledné roky rastúci trend.

Priemerná mesačná mzda

Priemerná nominálna mzda za v 2. štvrťroku zvýšila medziročne o 6,7 % na 19 598 Sk, čo pred­stavuje rast reálnej mzdy o 4,1 %.

Najvyššia mzda bol ako obyčajne vo finančnom sprostredkovaní a rozvode plynu, elektriny a vody, naopak najnižšia v pôdohospodárstve a rybolove.

Hrubý domáci produkt

Vo štvrťročnom porovnaní reálne vrástol HDP o 9,4 %. Zrýchlenie rastu HDP spôsobil najmä rast pridanej hodnoty v mnohých odvetviach.

Zdroj:ŠÚ SR


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/zamestnanost-v-2.-Q-2007