qr kod na stranku

Demografický vývoj

Zavedenie inkluzívneho zamestnávania je dôležité aj vzhľadom na demografický vývoj. V najbližšom období začnú do dôchodku odchádzať silné povojnové ročníky, na trh práce prichádzajú slabé porevolučné ročníky, čoraz viac osôb študuje na vysokých školách a emigrácia za prácou do iných krajín EÚ je veľmi vysoká. Hrozí, že v priebehu niekoľkých rokov nebude na trhu práce SR dostatok pracovníkov. Aj keď pri pohľade na celkový vývoj tieto tendencie nevyzerajú dramaticky, realita je iná.

demografický vývoj na Slovensku inkluzivny-trh-demografia-plne

Dopyt po práci je determinovaný najmä vývojom ekonomiky. Predpokladáme 1 % nárast zamestnanosti ročne. Pre porovnanie, v rokoch 2005 – 2008 bol v priemere až 2 % nárast zamestnanosti.

Ponuka práce je determinovaná najmä demografickým vývojom. Na znižovanie efektívneho počtu ekonomicky aktívnych ľudí na Slovensku vplýva najmä

  • starnutie obyvateľstva (zvyšovanie veku odchodu do dôchodku tento vývoj mierne zmierňuje),
  • slabé porevolučné populačné ročníky, ktoré prichádzajú na trh práce,
  • zvyšovanie počtu študentov na školách (čoraz viac študentov študuje na vysokých školách, čo má za dôsledok menšiu ponuku na trhu práce),
  • práca v zahraničí (veľa občanov Slovenska pracuje v zahraničí, a teda nevedia zaplniť voľné pracovné miesta na Slovensku),
  • symbolická imigrácia (prítok zahraničných pracovníkov na Slovensko je nanajvýš symbolický),
  • cieľová skupina inkluzívneho trhu, ktorá je de facto ekonomicky neaktívna.

Pre potreby modelovania budúceho vývoja sme realizovali dva scenáre: scenár s inkluzívnym trhom zaradil do reálnej ponuky na trhu práce časť inkluzívnych zamestnancov, ako je popísané pri efektoch na zamestnanosť. Scenár bez inkluzívneho trhu pred­pokladal, že cieľová skupina nie je súčasťou ekonomicky aktívnych. Scenáre ukazujú, že zapojenie cieľovej skupiny na trh práce je nutné, aby nedošlo k vyčerpaniu pracovných síl tak, ako tomu bolo tesne pred krízou.

Graf popisuje vývoj na trhu práce:

  • modrá čiara pred­stavuje dopyt po pracovnej sile,
  • žltá čiara pred­stavuje ponuku na trhu práce (ekonomicky aktívne obyvateľstvo) pri využití inkluzívneho trhu,
  • červená čiara pred­stavuje vývoj bez zapojenia cieľovej skupiny na trh práce,
  • rozdiel medzi žltou a modrou čiarou pred­stavuje nezamestnanosť, resp. chýbajúcich pracovníkov.
demografický vývoj na Slovensku, priblíženie zmien inkluzivny-trh-demografia

Treba ešte podotknúť, že model neberie do úvahy regionálne a štrukturálne aspekty. Aj tak však ukazuje, že ponuka na trhu práce bude na makroekonomickej úrovni v dohľadnej dobe vyčerpaná. Vo vybraných sektoroch a regiónoch dôjde k tomuto vyčerpaniu oveľa skôr.

Bližšie sme túto tému rozoberali na 23. seminári z ekonómie trhu práce a na 9. výročnej konferencii o ľudských zdrojoch. Pri oboch sú k dispozícii aj prezentácie.

Aktualizované: december 2013


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/demograficky-vyvoj
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .