qr kod na stranku

Efekty inkluzívneho zamestnávania na zamestnanosť

Na základe kumulatívneho počtu osôb, ktoré sa vďaka inkluzívnemu trhu zamestnali na otvorenom trhu práce, sme mohli vypočítať dodatočné zvýšenie miery zamestnanosti, resp. dodatočné zníženie miery nezamestnanosti v strednodobom horizonte. Vo výpočtoch zahŕňame iba vplyv analyzovaného opatrenia, ostatné vplyvy ponechávame na nezmenenej úrovni. V nasledujúcej tabuľke udávame zmenu miery zamestnanosti a nezamestnanosti vyplývajúcu zo zamestnania sa inkluzívnych zamestnancov na otvorenom trhu práce.

Vplyv na mieru nezamestnanosti

Dodatočné zníženie miery nezamestnanosti v p. b.Rok 2014Rok 2017Rok 2020Rok 2023
Bez inkluzívnych zamestnancov0,001,7023
S inkluzívnymi zamestnancami1,79345

Zdroj: vlastné prepočty.

Okrem efektu v prípade, keď sa inkluzívny zamestnanec zamestná mimo inkluzívneho trhu, môžeme sledovať aj štatistický efekt, ktorý spočíva v tom, že inkluzívni zamestnanci pracujú na základe štandardného pracovno-právneho vzťahu a nebudú evidovaní ako nezamestnaní. Tento efekt pred­stavuje dodatočné zníženie miery nezamestnanosti o 1,8 p. b. a zvýšenie miery zamestnanosti o 1,7 p. b.

Vplyv na mieru zamestnanosti

Dodatočné zníženie miery nezamestnanosti v p. b.Rok 2014Rok 2017Rok 2020Rok 2023
Bez inkluzívnych zamestnancov0,001,3723
S inkluzívnymi zamestnancami1,71344

Zdroj: vlastné prepočty.

Efekt na dlhodobú nezamestnanosť je ešte výraznejší. Početnosť cieľovej skupiny klesá nielen o tých, čo si našli miesto na otvorenom trhu práce, o tých, čo momentálne pôsobia na inkluzívnom trhu, ale aj o tých, ktorí v minulom roku pôsobili na inkluzívnom trhu a nenašli si pracovné miesto: sú krátkodobo nezamestnaní. Výsledkom kumulácie týchto efektov je zníženie dlhodobej nezamestnanosti v horizonte 10 rokov na tretinu, zo súčasných 10 % na 3 % v roku 2023.

Vplyv na mieru dlhodobej nezamestnanosti

Dlhodobá nezamestnanosťRok 2014Rok 2017Rok 2020Rok 2023
Miera dlhodobej nezamestnanosti10 %8,7 %6,5 %5,24 %

Zdroj: vlastné prepočty.

Aktualizované: marec 2014


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/efekty-na-zamestnanost
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .