qr kod na stranku

Cieľová skupina inkluzívneho zamestnávania

Do cieľovej skupiny inkluzívneho zamestnávania patria osoby, ktoré kvôli minimálnym, resp. žiadnym pracovným skúsenostiam nezískajú zamestnanie na otvorenom trhu práce po dobu dlhšiu ako jeden rok. Najpočetnejšou súčasťou cieľovej skupiny sú dlhodobo nezamestnaní, ktorých je okolo 212 000 (podľa registra UPSVaR). Oveľa menšou skupinou sú osoby po výkone trestu – asi 6000. Treťou skupinou sú osoby formálne ekonomicky neaktívne, avšak ľahko zapísateľné medzi dlhodobo nezamestnaných. Sem patrí napríklad časť odradených, časť osôb v domácnosti, časť osôb v rekvalifikačných kurzoch... Objem tejto rôznorodej skupiny sa pohybuje medzi 50 a 125 tisíc osobami. Celkovo ide zhruba o 250 000 osôb, pri konzervatívnych odhadoch.

spolu cieľová skupina250
dlhodobo nezamestnaní212
osoby po výkone trestu6
ekonomicky neaktívni50 – 125 000

Takáto veľká cieľová skupina sa vyznačuje určitými špecifikami: geograficky je rozdelená veľmi nerovnomerne (gro sa nachádza na juhu stredného a východného Slovenska) a z veľkej časti sa skladá z osôb, ktorým sa normálny zamest­návateľ vyhýba (dlhodobo nezamestnaní a bývalí väzni), z veľkej časti ide o nízkovzdelané osoby, sčasti o osoby z rómskych segregovaných osád. Ide o skupinu, ktorá je rezistentná voči akémukoľvek hospodárskemu rastu.

V ekonomike Slovenska pracuje okolo 2 172 000 osôb (4 kvartál 2010 podľa metodiky ESNÚ 95, podľa štvrťročných národných účtov, ďalších zhruba 200 000 pracuje v zahraničí). Ekonomicky aktívnych je 2 678 000 osôb (2 172 pracujúcich, 200 krátkodobo nezamestnaných, 300 cieľová skupina inkluzívneho trhu). Cieľová skupina teda pred­stavuje 11.2 %. Teda každý ôsmy až deviaty človek na Slovensku, čo by mohol pracovať, už dlhodobo nepracuje.

Ekonomicky aktívni2100 %
pracujúci v SR281,3 %
krátkodobo nezamestnaní2007,5 %
cieľová skupina30011,2 %

Pri takejto obrovskej cieľovej skupine sa nedá očakávať, že riešenia budú lacné a rýchle. Cieľom je, aby sa ľudia z cieľovej skupiny stali inkluzívnymi zamestnancamiinkluzívnych podnikoch a následne prešli na otvorený trh práce.

Aktualizované: december 2013


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/cielova-skupina
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .