qr kod na stranku

Inkluzívny podnik

Inkluzívne podniky sú špeciálny prípad integračného sociálneho podniku, ktorý sa špecializuje na zamestnávania a zapracovanie ľudí z cieľovej skupiny. Pôsobia ako bežný komerčný podnik, teda väčšina ich príjmov je z realizovaných služieb, zo zaplatených faktúr.

Inkluzívne podniky sú po funkčnej stránke veľmi podobné agentúram podporovaného zamestnávania, sociálnym podnikom alebo chráneným dielniam. Preto pred­pokladáme zakladanie inkluzívnych podnikov práve profesionálmi z týchto radov. Druhou veľkou skupinou sú personálne agentúry, organizácie poskytujúce personálny leasing. U týchto pred­pokladáme zakladanie inkluzívnych podnikov ako dcérskych spoločností. Tieto budú môcť „otestovať" inkluzívnych zamestnancov pred ich zaradením k zamest­návateľom na otvorenom trhu práce.

Inkluzívne podniky majú:

  • bežné povinnosti sociálneho podniku
  • právo inkluzívneho zamestnanca dať výpoveď s výpovednou dobou týždeň, ak si nájde zamestnanie v v bežnom podniku na otvorenom trhu práce

Výhody pre inkluzívne podniky

  • mentoringová pomoc:
  • odletné: ak inkluzívny zamestnanec odíde z inkluzívneho podniku, tento podnik má nárok na odletné vo výške 20 % hrubej mzdy tohto zamestnanca v novom podniku počas prvých 6 mesiacov. Môžeme ho chápať ako odmenu za dobré zapracovanie človeka ale aj kompenzáciu za nutné získanie nového zamestnanca na realizáciu existujúcich zákaziek.
  • preplatenie časti nevyužitej integračnej sumy: ak inkluzívny podnik nezíska zákazky, môže si nechať preplatiť nevyužitú integračnú sumu od štátu vo výške 30 % tejto integračnej sumy.

https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/inkluzivny-podnik
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .