Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Inkluzívny podnik

Inkluzívne podniky sú registrované podniky u ktorých vieme, že ak dostanú zákazku, práce na nej skutočne odpracujú bývalí dlhodobo nezamestnaní. Inkluzívne podniky pôsobia na trhu zamestnancov i na trhu inkluzívnych služieb.

schéma inkluzívnych podnikov inkluzivny-trh-podniky

Cieľom zavedenia inkluzívneho zamestnávania je dať dlhodobo nezamestnaným reálne pracovné skúsenosti. Nutnou podmienkou je, aby vstup na trh inkluzívnych služieb bol pre zamestnávateľov otvorený a jednoduchý, t. j. má lákať, nie odrádzať nových účastníkov. Veľkosť a rozmiestnenie inkluzívnych podnikov budú určené trhom. Predpokladáme, že veľkosť podnikov bude 3 a viac jednotiek. Jedna jednotka bude, kvôli efektívnosti práce, predstavovať 3 – 5 osôb z cieľovej skupiny s jedným vedúcim (stály zamestnanec podniku). Podniky budú skôr menšie, aby zvládali pôsobenie na lokálnom trhu. Vzhľadom na uvedené, na území celého Slovenska predpokladáme vznik 500 – 1000 inkluzívnych podnikov.

Inkluzívne podniky sú po funkčnej stránke veľmi podobné agentúram podporovaného zamestnávania, sociálnym podnikom alebo chráneným dielniam. Preto predpokladáme zakladanie inkluzívnych podnikov práve profesionálmi z týchto radov. Druhou veľkou skupinou sú personálne agentúry, organizácie poskytujúce personálny leasing. U týchto predpokladáme zakladanie inkluzívnych podnikov ako dcérskych spoločností. Tieto budú môcť „otestovať" inkluzívnych zamestnancov pred ich zaradením k zamestnávateľom na otvorenom trhu práce.

Aby zákazky inkluzívnych podnikov odpracovali skutočne bývalí dlhodobo nezamestnaní, inkluzívne podniky musia spĺňať:

  • zamestnávať minimálne 3/4 z celkového počtu zamestnancov z cieľovej skupiny v momente získania prvej zákazky,
  • mzdové náklady vo výške minimálne 70 % z celkových nákladov (teda zabezpečenie toho, že budú koncoví dodávatelia),
  • publikovanie krátkych mesačných a výročných správ,
  • používanie zamestnaneckých zmlúv (a nie dohôd o vykonaní práce).

Výhody pre inkluzívne podniky

Zamestnávať 3/4 z celkového počtu zamestnancov z cieľovej skupiny je náročné, preto majú inkluzívne podniky aj dve výhody:

  • výhradné právo pôsobiť na inkluzívnom trhu služieb, kde sa môžu uchádzať o inkluzívne zákazky a ich konkurentmi sú iba inkluzívne podniky,
  • poskytnutie príspevku inkluzívnemu zamestnávateľovi, ak sa jeho inkluzívny zamestnanec zamestná na otvorenom trhu práce.

Aktualizované: december 2013, august 2015


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/inkluzivny-podnik
ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .