qr kod na stranku

Rozpočet na APTP na rok 2009

Rozpočet na rok 2009, ktorý schválil v piatok parlament, nedostatočne reflektuje potreby trhu práce. Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti je potrebné najmä v čase ekonomickej krízy dávať dôraz na efektívnu a účinnú politiku zamestnanosti, ktorá je schopná opätovne začleňovať nezamestnaných na trh práce.

Problémom je, že rozpočet na rok 2009 ráta síce zo zvýšenými výdavkami oproti roku 2008, avšak v porovnaní s rokom 2007 ide len o nepatrné zvýšenie. Navyše až takmer 80 % tohto rozpočtu tvoria prostriedky z Európskeho sociálneho fondu. Štátny rozpočet okrem povinného spolufinancovania prispeje len 18,1 %, čo pred­stavuje 30 296 952 eur (cca 910 mil SK), pričom viac ako polovica týchto výdavkov je určená priamo na tvorbu plánovaných 18 300 pracovných miest.

Pri pohľade na štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2009 je jasné, že štát chce politiku zamestnanosti riešiť prakticky iba prostredníctvom eurofondov. Ich čerpanie je však problematické, pretože za roky 2007 a 2008 sa nevyčerpalo takmer nič (okolo 1.2 mld Sk z programovacieho obdobia 2007-2013, z plánovaných 10 mld Sk). Pritom podľa výpočtov Ekonomického ústavu SAV neskoré čerpanie eurofondov pripraví Slovensko o osminu ich efektov na HDP.

Aktívna politika trhu práce by preto mala byť zameraná najmä na zvyšovanie priestorovej ale aj profesnej mobility na trhu práce, čo ako vidíme z dostupných údajov sa nedeje a aktívna politika sa tak stáva skôr nástrojom sociálneho zmieru ako reálneho zvyšovania zamestnanosti.

Aktívna politika trhu práce2006 v mil. Eur2007 v mil eur2008 v mil. Eur2009 v mil. Eur
zdroje EÚ – rozpočet109168106167
skutočnosť
zdroje zo ŠR– APTP – rozpočet50251630
zdroje celkom – rozpočet159193122197

https://www.iz.sk/sk/stanoviska/rozpocet-aptp-rok-2009