qr kod na stranku

Úloha sociálnych podnikov v riešení nezamestnanosti

Úloha sociálnych podnikov v riešení nezamestnanosti, a v podmienkach SR najmä dlhodobej nezamestnanosti, bude v budúcnosti nezastupiteľná. A to aj z toho dôvodu, že dĺžka aktivačných prác je už v súčasnosti obmedzená na 6 + 6 mesiacov.

Dôvodom je, že aktivačné práce nie sú efektívne a nespĺňajú svoj účel, ktorým je udržiavanie pracovných návykov a motivovanie nezamestnaných hľadať si prácu. Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti navyše aktivačné práce pracovné návyky skôr deformujú ako udržiavajú. Nahradiť by ich podľa legislatívy mali sociálne podniky, ktoré sú v zákone definované ako subjekty, ktoré majú 30 % zamestnancov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a 30 % zo svojho zisku musia znovu vrátiť do podniku a investovať.

Ako odznelo na Sociálnom diskusnom fóre, ktoré 19. novembra organizoval Friedrich Ebert Stiftung, samostatná legislatívna úprava sociálnych podnikov by mala byť hotová do konca roku 2009. V súčasnosti upravuje fungovanie sociálnych podnikov len zákon č. 5 o službách zamestnanosti, ktorý pre ne vytvára rámcové pôsobenie. Na Slovensku momentálne funguje niekoľko sociálnych podnikov, pričom osem z nich podporilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny ako pilotné a aj na základe ich skúseností by mal byť vypracovaný spomínaný zákon.

Do riešenia nezamestnanosti by sa tiež mali viac zapájať obce, ktoré doteraz organizačne zabezpečovali vykonávanie aktivačných prác. V budúcnosti by práve obce mali zakladať sociálne podniky, ako však v diskusii upozornil Bruno Konečný zo Združenia miest a obcí Slovenska, problémov je viacero. Pri zakladaní sociálneho podniku je totiž potrebné vypracovať životaschopný podnikateľský plán, čo mnohé z nich kapacitne a personálne nie sú zatiaľ schopné utiahnuť.

Pozitívnym príkladom je napríklad obec Spišský Hrhov, ktorá má založený sociálny podnik, resp. firmu pomocou ktorej realizovali napríklad výstavbu nizkoštandardných bytov v obci. Starosta obce Spišský Hrhov Vladimír Ledecký vystúpil na konferencii Inštitútu zamestnanosti o Dlhodobej nezamestnanosti v kontexte novely zákona č.5 o službách zamestnanosti v septembri 2008. Prezentáciu jeho príspevku nájdete tu: Konferencia o zákone o službách zamestnanosti september 2008

Treba konštatovať, že sociálne podniky ako jeden z nástrojov aktívnej politiky trhu práce sa na Slovensku zatiaľ významne neetabloval, je však predpoklad, že práve tento nástroj pomôže znižovaniu dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku, ktorá je najvyššia spomedzi všetkých krajín EÚ.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/uloha-socialnych-podnikov-v-rieseni-nezamestnanosti-fes