qr kod na stranku

Úloha sociálnych podnikov v riešení nezamestnanosti

Úloha sociálnych podnikov v riešení nezamestnanosti, a v podmienkach SR najmä dlhodobej nezamestnanosti, bude v budúcnosti nezastupiteľná. A to aj z toho dôvodu, že dĺžka aktivačných prác je už v súčasnosti obmedzená na 6 + 6 mesiacov.

Dôvodom je, že aktivačné práce nie sú efektívne a nespĺňajú svoj účel, ktorým je udržiavanie pracovných návykov a motivovanie nezamestnaných hľadať si prácu. Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti navyše aktivačné práce pracovné návyky skôr deformujú ako udržiavajú. Nahradiť by ich podľa legislatívy mali sociálne podniky, ktoré sú v zákone definované ako subjekty, ktoré majú 30 % zamestnancov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a 30 % zo svojho zisku musia znovu vrátiť do podniku a investovať.

Ako odznelo na Sociálnom diskusnom fóre, ktoré 19. novembra organizoval Friedrich Ebert Stiftung, samostatná legislatívna úprava sociálnych podnikov by mala byť hotová do konca roku 2009. V súčasnosti upravuje fungovanie sociálnych podnikov len zákon č. 5 o službách zamestnanosti, ktorý pre ne vytvára rámcové pôsobenie. Na Slovensku momentálne funguje niekoľko sociálnych podnikov, pričom osem z nich podporilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny ako pilotné a aj na základe ich skúseností by mal byť vypracovaný spomínaný zákon.

Do riešenia nezamestnanosti by sa tiež mali viac zapájať obce, ktoré doteraz organizačne zabezpečovali vykonávanie aktivačných prác. V budúcnosti by práve obce mali zakladať sociálne podniky, ako však v diskusii upozornil Bruno Konečný zo Združenia miest a obcí Slovenska, problémov je viacero. Pri zakladaní sociálneho podniku je totiž potrebné vypracovať životaschopný podnikateľský plán, čo mnohé z nich kapacitne a personálne nie sú zatiaľ schopné utiahnuť.

Pozitívnym príkladom je napríklad obec Spišský Hrhov, ktorá má založený sociálny podnik, resp. firmu pomocou ktorej realizovali napríklad výstavbu nizkoštandardných bytov v obci. Starosta obce Spišský Hrhov Vladimír Ledecký vystúpil na konferencii Inštitútu zamestnanosti o Dlhodobej nezamestnanosti v kontexte novely zákona č.5 o službách zamestnanosti v septembri 2008. Prezentáciu jeho príspevku nájdete tu: Konferencia o zákone o službách zamestnanosti september 2008

Treba konštatovať, že sociálne podniky ako jeden z nástrojov aktívnej politiky trhu práce sa na Slovensku zatiaľ významne neetabloval, je však pred­poklad, že práve tento nástroj pomôže znižovaniu dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku, ktorá je najvyššia spomedzi všetkých krajín EÚ.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/uloha-socialnych-podnikov-v-rieseni-nezamestnanosti-fes