qr kod na stranku

Trh práce v programoch politických strán vo voľbách 2010

Dlhodobá nezamestnanosť na Slovensku dosahuje alarmujúce hodnoty, keď viac ako 50 percent zo všetkých nezamestnaných je bez práce viac ako jeden rok. Miera dlhodobej nezamestnanosti je tak 7,52 percenta, pričom v Španielsku je to 5,51 %, v Grécku 4,25 % a v Nórsku 0,63 %.

Najväčší problém majú uplatniť sa mladí ľudia s ukončeným len základným vzdelaním, až 67 percent z nich je nezamestnaných, so stredo­školským 29,1 percenta a s vysoko­školským vzdelaním 27,6 percenta.

Napriek vysokým číslam nezamestnanosti vynakladá Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na vzdelávanie nezamestnaných priemerne len 9,2 eura, pričom v Českej republike je to 35,1 eura, v Grécku 313 eur a v Nemecku 1923 eur.

Aj to sú dôvody, prečo Inštitút zamestnanosti pred parlamentnými voľbami sleduje programy politických strán a to, ako sa plánujú vysporiadať s problémami slovenského trhu práce.

Prinášame Vám prehľad riešení pre oblasť trhu práce vytvorený zo všetkých dostupných programov kandidujúcich politických strán.

Témy, na ktoré sa vo svojej analýze zameral Inštitút zamestnanosti:

  • dlhodobo nezamestnaní ( najmä nízkovzdelaní, ich aktivácia a príprava pre reálny trh práce )
  • prepojenie vzdelávania a trhu práce ( absolventi, vzdelávanie pre potreby trhu práce, vzdelávanie nezamestnaných )
  • inštitucionálny rámec politiky trhu práce ( systém vertikálneho a horizontálneho riadenia, štátne a neštátne služby zamestnanosti)
  • sociálny systém ( rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mzdami, miznutie sociálnych dávok pri nástupe do zamestnania, princíp rodiny alebo osoby )

hodnotenie strán

Európska demokratická strana (EDS)

trana vo svojom programme navrhuje naliehavé otázky riešiť prostredníctvom rozvoja slovenskej ekonomiky a prostredníctvom prierezových riešení, teda naprieč sektormi hospodárstva.

Únia

  • Zuzana Martináková
trana za priority v oblasti trhu práce považuje okrem iného zrušenie minimálnej mzdy, väčšie zapojenie žien na materskej dovolenke na trhu práce. Plánujú tiež vytvoriť 15 000 nových pracovných miest  v každom regióne Slovenska, najmä v rámci priorít: znalostná ekonomika a cestovný ruch

Chce presunúť kompetencie politiky zamestnanosti a vytvárania pracovných miest na ekonomický rezort (Ministerstvo hospodárstva). V riešení nezamestnanosti navrhujú klásť dôraz na medzirezortnú spoluprácu (napr. Ministerstvo práce a školstva)

V oblasti služieb zamestnanosti navrhuje oddelenie poradenských a výkonných pracovísk úradov práce, ako aj zrušenie všetkých obmedzujúcich lehôt evidencie nezamestnaných pre nárok na niektoré podpory. Tiež navrhuje zavedenie ucelenej koncepcie „ medzitrhu práce“

Je za zachovanie aktivačných príspevkov pre najmenej prispôsobivých občanov a prenesenie kompetencií verejno-prospešných prác na mestá a obce spolu s ich legislatívnou úpravou. Navrhuje zachovať sociálne podniky a reformovať počet sociálnych dávok na 10. Postupné zavádzanie zmluvných vzťahov medzi občanom a štátom do sociálneho systému. Presadzujú individuálny prístup v sociálnych systémoch.

Strana rómskej koalície (SRK)

Program nie je k dispozícii.

Paliho Kapurková veselá strana

  • Miroslav Švec
rhu práce sa vo svojom programe nevenujú. Sú za riešenie spoločensko hospodárskych problémov prostredníctvom zlepšovania politickej kultúry.

Sloboda a solidarita (SaS)

blasti trhu práce sa SaS priamo v programe nevenuje, orientujú sa viac na podporu podnikateľského prostredia.

Presadzujú reformu sociálneho systému. Navrhujú prostredníctvom zavedenia odvodového bonusu zjednodušenie sociálneho systému, čím chcú prispieť k jeho efektivite ako aj zvyšovať motiváciu ľudí pracovať. Tiež sa venujú problémom komunít neprispôsobivých občanov, ktoré nazývaných sociálne odkázané spoločenstvá (SOS). Konkrétne návrhy sa týkajú vzdelávania a investícií od infraštruktúry (technickej aj sociálnej) v tejto oblasti.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ)

Strana navrhuje riešiť problém nezamestnanosti vytváraním štátnych a verejných pracovných miest. Navrhujú, aby štát podporoval a spoluzakladal štátne a obecné verejnoprospešné podniky. Navrhujú tiež, aby služby vo verejnom záujme, ako napr. odpadové hospodárstvo, vodohospodárstvo, lesníctvo, údržba a obnova miestnych komunikácií, a rôzne obslužné služby pre štátnu a verejnú správu, riešil štát primárne prostredníctvom svojich štátnych podnikov a obecných verejnoprospešných podnikov za účelom vytvárania pracovných miest.

Strana maďarskej koalície (SMK)

Pre oblasť zamestnanosti podporuje SMK tzv. atypické zamestnávanie (zamestnávanie na

čiastočný pracovný čas) a iné programy špeciálneho zamestnávania pre absolventov a hendikepovaných. Považujú za užitočné aj rozšírenie inštitútu práce na diaľku. Navrhujú, aby sa zamestnávanie žien nad 45 rokov a mužov nad 50 rokov podporilo znížením odvodov. Navrhujú tiež zaviesť inštitút verejných prác, ktorý zabezpečí prechodné pracovné príležitosti.

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS)

Strana navrhuje znížiť odvodové zaťaženie, ktoré je podľa nich dôležité pre udržanie a vznik nových pracovných miest. Tiež chce pre podporu zamestnanosti a zníženie dlhodobej nezamestnanosti zaviesť inštitút regionálnej minimálnej mzdy tak, aby jej výška zohľadnila príjmové rozdiely v jednotlivých krajoch.

V rámci aktívnej politiky trhu práce chce strana, aby štát ďalej podporoval  vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie (aj dlhodobé, aj jazyková príprava, aj vodičské oprávnenia ak súvisia priamo s pracovným uplatnením atď.), dotované pracovné miesta na samozamestnávanie a u zamest­návateľa (spoločensky chránené pracovné miesta), efektívnu realizáciu programu verejnoprospešných pracovných miest (s riadnym pracovným pomerom na určitú dobu), chránené pracovné miesta pre občanov so zdravotným postihnutím.

Strana podporuje zavedenie internátnych škôl pre rómske deti

Komunistická strana Slovenska (KSS)

Riešenie problémov na trhu práce vidí KSS v smerovaní zahraničných a domácich investícií do oblastí s vysokou mierou nezamestnanosti a dbať na rovnomerné rozvíjanie všetkých regiónov Slovenska.

Slovenská národná strana (SNS)

Strana presadzuje pre oblasť trhu práce zavedenie zákonných opatrení na zamedzenie dobrovoľnej nezamestnanosti. Vyplácanie sociálnych dávok a podpôr vrátane rómskym občanom chce viazať na odpracovanie určitého počtu hodín mesačne (asi 30 hodín) v prospech obce respektíve komunity. Ďalšou prioritou strany je zriaďovanie internátnych škôl pre rómske deti, ak rodičia o to prejavia záujem. Strana chce jasne definovať účel výchovy rómskej inteligencie.

Vytvorenie vhodných podmienok zo strany štátu, VÚC a obcí v oblasti sociálnych služieb a rodiny pre tých, čo pracovať chcú. Strana bude tiež presadzovať zvýšenú úlohu regionálnych orgánov a obcí pri riešení tohto problému.

Nová demokracia (ND)

Podpora pracovných miest rovnomerným rozmiestnením investícií. Podpora malých a stredných podnikov.

Združenie robotníkov Slovenska (ZRS)

Program nie je k dispozícii.

Kresťansko-demokratické hnutie (KDH)

trana sa vo svojom programe orientuje na podporu zamest­návateľov zamestnávať dlhodobo nezamestnaných a absolventov škôl „odvodovými prázdninami“ (po dobu 1 roka). Strana chce tiež úpravou financovania stredných a učňovských škôl motivovať školy zvyšovať úspešnosť svojich absolventov na trhu práce a nezvyšovať tak počet uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce.

Strana podporuje efektívnejšie využívanie prostriedkov z verejných zdrojov pri projektoch na tvorbu a udržanie pracovných miest (napr. zastaviť plytvanie v sociálnych podnikoch).

Podpora vytváranie pracovných miest pre služby seniorom a spravodlivé valorizovanie dôchodkov. Upraviť podmienky nároku na podporu v nezamestnanosti (vyššia a dlhšia

dávka v nezamestnanosti pre starších zamestnancov). Poberanie dávky v hmotnej núdzi podmieniť výkonom aktivačnej činnosti. Považujeme pravidlo „rovnaká mzda za rovnakú prácu“ za samozrejmé a odmietame rozličné mzdy pre ženy a mužov za rovnakú prácu.

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – SDKÚ-DS

  • Ivan Štefanec
trana v programe navrhuje viacero opatrení pre trh práce. Zamestnanci s nízkou kvalifikáciou by mali podľa strany pracovať za nižšie mzdy, pričom súčasne by im mala byť umožnené aj poberanie podpory od štátu. Tým by sa podľa strany zvýšila ich motivácia pracovať a zvýšila by sa aj ochota podnikateľov zamestnávať ľudí s nižšou kvalifikáciou. Tak vznikne tzv. medzitrh práce, ktorý pomôže zvyšovať zamestnanosť v mnohých sektoroch, napríklad v sociálnej sfére, v rôznych službách, či v textilnom alebo obuvníckom priemysle.

Strana tiež podporuje zlepšenie podnikateľského prostredia a zjednotenie daní, ciel a odvodov.

AZEN

  • Marián Ostatník
trana navrhuje zabezpečiť rozvoj zamestnanosti vo verejných službách, a to pred­ovšetkým vytvorením asistenčných služieb a denných stacionárov pre zdravotne postihnutých, seniorov, čistením verejných priestranstiev, vytváraním centier voľného času pri školách a využívaním školských ihrísk.

Podľa strany musí existovať morálne právo na prácu, ale aj povinnosť si ju zaslúžiť, pripraviť sa na zamestnanie, v prípade potreby podrobiť sa aj forme preškolenia, eventuálne aj migrovať za prácou. Prostredníctvom dobrej politiky zamestnanosti a zaangažovania všetkých zainteresovaných ako štát, regióny, obce, podnikatelia vyrovnávať regionálne rozdiely v jednotlivých regiónoch, ako i niektorých sociálne ohrozených skupinách, ako je rómska komunita.

Strana tiež navrhuje kvalitnejšie intersektorálne prepojenie v politike zamestnanosti musia byť zaangažované vláda a všetky ministerstvá.

Smer-Sociálna demokracia

  • Emília Kršíková
re oblasť trhu práce chce strana vybudovať systém pred­vídania potrieb trhu práce a zručností tak, aby sa dosiahol čo najväčší súlad medzi dopytom po práci a ponukou práce. Tiež chce podporovať celoživotné vzdelávanie zamestnancov. Posilňovanie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a zamest­návateľmi, verejnou správou a službami zamestnanosti a eliminovať tak náchylnosť mladých ľudí zostať mimo trhu práce, pričom pre takúto spoluprácu chce vytvárať aj právne podmienky.

Riešenie dlhodobo nezamestnaných, prostredníctvom niekoľkých druhov politík – najmä regionálnej politiky, politiky vzdelávania, bytovej politiky, politiky verejných služieb. Strana chce tiež spracovať nové princípy a zásady pre konštrukciu životného minima.

Stratégie inklúzie marginalizovaných rómskych komunít chce strana realizovať najmä prostredníctvom Lokálnych stratégií komplexného prístupu a lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, pričom chce posilniť spoločné pôsobenie jednotlivých ministerstiev, krajskej samosprávy a miestnej samosprávy spolu s občianskymi združeniami,

Presadzuje transformáciu Úradov práce a sociálnych vecí a rodiny na organizáciu, ktorá nenapĺňa iba administratívne a evidenčné funkcie, ale vykonáva aj poradenské a konzultačné služby nezamestnaným, ohrozeným nezamestnaným, zamest­návateľom, odborom, obciam a mestám.

Most-Híd

  • Ivan Švejna
tana chce v programe v oblasti trhu práce znížiť nezamestnanosť o 30 %, presmerovať fondy EÚ na tvorbu pracovných miest, prepojiť vzdelávanie a prax. Znižovanie odvodov. Presadiť pružnejšiu pracovnú legislatívu, podporiť malých a stredných podnikateľov, vytvoriť pracovné príležitosti. Dosiahnuť viac stimulov v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti.
https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-maj-2010/prehlad-programy-politicke-strany