qr kod na stranku

Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania, apríl 2016

staršia verzia legislatívneho návrhu

Vláda má vo svojom programovom vyhlásení výraznú ambíciu, a to zvýšiť počet zamestnancov v ekonomike SR o sto tisíc ľudí. Jedná sa o ambicióznu úlohu pred­stavujúcu nárast počtu zamestnaných o vyše 6 % za volebné obdobie.

Na trhu práce budú v tomto období prebiehať aj iné zmeny. Hlavnou sú demografické zmeny, do dôchodku odíde okolo 160 tisíc súčasných pracujúcich. Na trh práce vstupujú ale výrazne nižšie populačné ročníky, z ktorých výrazná časť odíde študovať na vysoké školy do zahraničia (okolo 40 000 študentov) a časť býva v segregovaných osadách bez výrazných šancí na zamestnanie (24 000 ľudí). Frikčná nezamestnanosť je na možnom minime, strednodobá nezamestnanosť je blízko. Väčšia potenciálna ponuka pracovníkov je iba z dlhodobo nezamestnaných.

Výsledkom týchto faktov je, že na dosiahnutie cieľa nárastu počtu zamestnancov o 100 000 ľudí je nutné, popri iných skupinách, zamestnať 45 % detí zo segregovaných osád a 45 % súčasných dlhodobo nezamestnaných. Súčasné nastavenie politiky zamestnanosti, aktívnych opatrení trhu práce a veľmi finančne podhodnotené a najmä výrazne neefektívne nastavenie národných projektov na programovacie obdobie 2014 – 2020 tento ambiciózny cieľ neumožnia dosiahnuť.

V prílohe preto prinášame návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania, ktoré zabezpečia nutné pred­poklady na zamestnanie desaťtisíc súčasných dlhodobo nezamestnaných už v letnej sezóne 2016.

Zmeny sa týkajú zákona o službách zamestnanosti, zákona o  verejnom obstarávaní a zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

http://www.iz.sk/download-files/sk/inkluzivny/navrhy-legislativnych-zmien-april-2016.pdf


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/navrhy-na-zmenu-legislativy-apr-2016