qr kod na stranku

Tlačová konferencia Inštitútu zamestnanosti o návrhoch na riešenie nezamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje v utorok dňa 16.4.2013 od 9:00 tlačovú konferenciu, na ktorej pred­staví svoje návrhy na riešenie problémov nezamestnanosti na Slovensku.

Tlačová konferencia sa koná v súvislosti s mimoriadnym zasadnutím Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa začína o 11:00. Na tlačovej konferencii Inštitút zamestnanosti pred­staví konkrétne návrhy na riešenie problematiky nezamestnanosti a najmä dlhodobej nezamestnanosti.


Tlačová správa .pdf .odt .doc

Situácia na trhu práce Slovenska je už dlhodobo alarmujúca, najmä v oblasti dlhodobej nezamestnanosti, hlavne v niektorých regiónoch. V správe sa venujeme krátkodobej, ale najmä dlhodobej nezamestnanosti.

Návrhy na zníženie krátkodobej nezamestnanosti

Zlepšenie krátkodobej nezamestnanosti je možné dosiahnuť aj relatívne lacnými nástrojmi. Musia však spĺňať viacero podmienok: malú administratívnu náročnosť pre štát aj pre žiadateľa, dostupnosť pre všetkých žiadateľov a primeranú finančnú náročnosť. Medzi tieto nástroje navrhujeme:

  • bonus pri zamestnaní prvého zamestnanca (vzhľadom na vysokú administratívnu náročnosť spojenú so zamestnávaním; rádovo v stovkách €)
  • bonus pri zamestnaní absolventa (absolventi majú nižšiu produktivitu práce, čo sťažuje ich uplatnenie; navrhujeme dotáciu počas prvých šiestich mesiacov, ak zamestná absolventa na dobu neurčitú, rádovo v tretine jeho mzdy)
  • bonus pri vytvorení zdieľaného pracovného miesta (ako podpora vytvárania čiastkových pracovných úväzkov, ktoré umožňujú prepojenie rodinného a pracovného života; rádovo v stovkách €)

Návrhy na riešenie dlhodobej nezamestnanosti

Dlhodobá nezamestnanosť je biľagom Slovenska. Od počiatku harmonizovaného merania nezamestnanosti v EÚ je na Slovensku najvyššia. Dosahuje vyše 50 % z aj tak vysokej miery nezamestnanosti. V celoštátnom priemere každý ôsmy/deviaty človek, ktorý by mohol pracovať, už niekoľko rokov nepracuje. V Českej republike a Poľsku je tento pomer jeden z 33, v susednom Maďarsku jeden z 18. Z regionálneho pohľadu je situácia ešte horšia. V okresoch ako Rimavská Sobota, Veľký Krtíš alebo Trebišov je tento pomer až jeden z troch. Ich šance na uplatnenie sa na súčasnom trhu práce sú prakticky nulové. Celkovo ide o približne 300 tisíc ľudí.

Dôsledky nezamestnanosti na spoločnosť, ekonomiku a verejné financie sú veľmi negatívne: nezamestnaní poberajú sociálne dávky, neplatia dane a odvody, strácajú motiváciu na ďalší rozvoj a vzdelávanie, rezignáciou na trh práce nie sú dobrým vzorom pre svoje deti, často páchajú drobnú kriminalitu, a hlavne vďaka svojej chudobe nedokážu podporiť domáci dopyt. Nevyužívaním týchto ľudských zdrojov prichádza spoločnosť o značnú časť svojho potenciálu.

Ak má Slovenská republika ambíciu z tejto 300 tisícovej armády viditeľne ukrojiť v horizonte desiatich rokov, sú súčasné nástroje politiky trhu práce nedostatočné.

Vzhľadom na obrovskú 300 tisícovú skupinu, ktorá je nadôvažok silne regionálne koncentrovaná, je nutné dlhodobé a synergické pôsobenie celého verejného sektora. Ministerstvo práce nemá a nebude mať dostatok finančných či personálnych zdrojov na aspoň zmiernenie tohto biľagu.

Systémové riešenie spolupráce celého verejného sektora navrhujeme formou inkluzívneho trhu.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/tk-2013-april