qr kod na stranku

Stanovisko k štatistike evidovanej nezamestnanosti

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informovalo, že miera evidovanej nezamestnanosti

v Slovenskej republike dosiahla v júli 10,20 %. Medzimesačne tak klesla o 0,16 %, keďže v mesiaci jún pred­stavovala 10,36 %.

Pokles evidovanej miery nezamestnanosti zjavne odzrkadľuje prácu úradov práce, ktorých primárnym cieľom je práve zníženie nimi evidovanej nezamestnanosti. Je však potešiteľné, že aj miera nezamestnanosti, ktorú zisťuje Štatistický úrad SR klesá (V 1.Q2005 to bolo 17,5 % a 

v 1.Q2006 už iba 14,9 %). Spôsobené to môže byt aj znižovaním počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, keď do kategórie ekonomicky aktívnych vstupujú slabšie ročníky zo začiatku deväťdesiatych rokov 20. stor. a odchodom silnejších povojnových ročníkov do predčasného dôchodku. Iste k tomu prispeje aj postupné otváranie pracovných trhov starých členských krajín EÚ. Hlavný faktor ale zrejme zohráva rast zamestnanosti. Za rovnaké obdobie (1.Q2005 až 1.Q2006) o 3,7 % (z 2177,4 tis na 2257,5tis ) čo napovedá, že zlepšenie situácie na poli zamestnanosti nie je spôsobené iba vplyvom administratívnych zmien, ale má reálny základ.

Udržateľnosť takéhoto rastu pravdepodobne súvisí s udržateľnosťou rastu HDP. Ak sa toto podarí, k čomu sa vláda zaväzuje, tak by to malo byť sledované aj rastom zamestnanosti. Negatívnym faktorom však môže byť skutočnosť, že miera dlhodobej nezamestnanosti (podla EUROSTATU) neklesla na Slovensku od roku 2000 pod 10 % , a dlhodobo sa pohybuje na úrovni 12 %

z ekonomicky aktívnych obyvateľov( t.j. 3/4 nezamestnaných sú dlhodobo nezamestnaní).

V porovnaní s priemerom EU25 (3,2 %), EU10 (7 %) sme na tom veľmi zle, najbližšie k nám má Poľsko (10 %), ale napríklad Veľká Británia či Dánsko majú dlhodobú mieru nezamestnanosti okolo 1 % a Rakúsko, Holandsko, Španielsko a Írsko do 2 %. Zaujímavé je, že v deväťdesiatych rokoch 20.stor. boli Španieli a Íri na tom s dlhodobou nezamestnanosťou podobne ako SR.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/miera-evidovanej-nezamestanosti