qr kod na stranku

Prehľad vývoja počtu invalidných dôchodcov v SR

Prehľad vývoja celkového počtu invalidov a vývoja počtu pracujúcich invalidov podľa vekových kategórií v jednotlivých obdobiach od roku 2005 do roku 2011 dokumentuje nasledujúca tabuľka:

obdobieveková skupinypočet spolupočet dohodárovpočet zamestnancovpočet SZČOpočet pracujúcich
20052014 9557641766912233
20053023 323122737473414599
20054051 0942711826397010 262
200550101 19334207549110710 359
20056066 48310684871261482
20062014 8148691965982462
20063023 191138341854185101
20064048 56128808824107110 893
200650101 43942049839141313 125
20066013 32732939597689
20072015 25993122611322821
20073024 615160450315736162
20074048 798325410 359136412 743
200750105 191517013 296197417 471
20076012 9534226331371006
20082015 414108722891512966
20083025 498188457486797061
20084047 954382911 220153414 042
200850107 259643616 661250121 791
20086019 33081310682241759
20092015 646105821871622917
20093026 496199560977767641
20094047 728381811 801171814 979
200950109 763704019 918296625 960
20096025 102119416033492663
20102016 000131522831643219
20103028 165256165199038607
20104048 964473212 328194316 381
201050116 282919822 958357931 219
20106030 535172623065023983
20112016 302178425151923797
20113029 40836317643102810 452
20114050 412660714 519229220 005
201150120 28813 24829 146442940 731
20116036 106288537767626545

Zdroj: spracoval Inštitút zamestnanosti z dát Sociálnej poisťovne

Ako môžeme vidieť, celkový počet osôb poberajúcich invalidný dôchodok z roka na rok rastie, jediný pokles bol zaznamenaný v roku 2006 oproti roku 2005, kedy sa počet osôb poberajúcich invalidný dôchodok znížil z 257048 na 201332 osôb. Tento pokles bol natoľko veľký, že ani stav z roku 2011 nedosahuje hodnoty zistené v roku 2005, a teda celkový počet invalidov v roku 2011 bol v absolútnom vyjadrení o 4532 nižší ako v roku 2005. Vzhľadom na rastúcu tendenciu počtu invalidov však pred­pokladáme postupné dobiehanie stavu z roku 2005. Ak si skupinu osôb poberajúcich invalidný dôchodok rozdelíme na vekové kategórie, zistíme, že celkový počet osôb poberajúcich invalidný dôchodok bol v roku 2011 oproti roku 2005 nižší iba v kategórii 40-49 ročných a 60-69 ročných invalidov.

V kategórii 50-59 ročných invalidov tento pokles nenastal dokonca ani v roku 2006. Najmenšie rozdiely medzi stavmi v jednotlivých rokoch boli zaznamenané vo vekových kategóriách 20-29 ročných a 30-39 ročných invalidov. Naopak, najväčší skok môžeme vidieť v skupine 60-69 ročných invalidov, kedy v roku 2006 došlo k poklesu počtu osôb poberajúcich invalidný dôchodok oproti stavu z roku 2005 až o 53156 osôb. Ako v roku 2005, tak i v roku 2011 najviac invalidov pracovalo v kategórii 50-59 ročných.

V kategórii 20-29 ročných invalidov došlo k nárastu ich počtu zo 14955 v roku 2005 na 16302 v roku 2011, čo pred­stavuje absolútny prírastok 1347 osôb poberajúcich invalidný dôchodok. V kategórii 30-39 ročných tento absolútny prírastok medzi rokmi 2005 a 2011 pred­stavoval 6085 osôb, v kategórii 50-59 ročných dokonca 19095 osôb. Ako sme už uviedli, pokles počtu invalidov v období 2005-2011 nastal v dvoch vekových kategóriách – v kategórii 40-49 ročných o 682 osôb a v kategórii 60-69 ročných o 30377 osôb. Paradoxne, najčastejšie bol pokles oproti pred­chádzajúcemu obdobiu zaznamenaný v kategórii 40-49 ročných (v roku 2006, 2008 a 2009), avšak pokles v roku 2006 v kategórii 60-69 ročných bol jednorazovo absolútne najväčší.

Ak si zo skupiny osôb poberajúcich invalidný dôchodok vyčleníme pracujúcich invalidov, nárast ich počtu je od roku 2005 plynulý. Zatiaľ, čo v roku 2005 pracovalo 28935 invalidov, v roku 2011 bolo v SR už 81530 pracujúcich invalidov. Najväčší nárast v rámci tejto skupiny bol zaznamenaný práve v roku 2011, kedy sa oproti roku 2010 počet pracujúcich invalidov absolútne zvýšil o 18121 osôb. Skupinu pracujúcich invalidov ďalej môžeme rozdeliť na osoby poberajúce mzdu, dohodárov a SZČO, pričom vo všetkých týchto skupinách platí plynule rastúca tendencia počtu invalidov. Časť invalidov tieto formy kombinuje, avšak my sa v ďalšom texte zameriame iba na tých, ktorí poberajú iba mzdu, sú iba dohodári alebo iba SZČO.

V skupine invalidov poberajúcich iba mzdu došlo v roku 2011 oproti roku 2005 k absolútnemu prírastku 35787 osôb. Najväčší nárast počtu invalidov-mzdárov bol zaznamenaný v roku 2011, kedy dosiahol hodnotu 57599 osôb oproti 46394 z roku 2010. V skupine dohodárov sa počet invalidov zvýšil z 9190 v roku 2005 na 28155 v roku 2011, pričom najväčší absolútny prírastok bol opäť zaznamenaný v roku 2011 (o 8623 osôb). Invalidov pracujúcich iba formou SZČ bolo v roku 2011 viac oproti roku 2005 o 6068 osôb. Najviac pracujúcich invalidov vo východiskovom i záverečnom roku sledovaného obdobia tak pracovalo medzi invalidmi poberajúcimi mzdu – 21812 v roku 2005 a 57599 v roku 2011.


https://www.iz.sk/sk/spravy/prehlad-vyvoja-poctu-invalidov