qr kod na stranku

Najvyššiu mieru nezamestnanosti spomedzi regiónov krajín V4 má východ Slovenska

Podľa regionálnej analýzy Inštitútu zamestnanosti, ktorá vychádza z údajov EUROSTATU za jednotlivé regióny na úrovni NUTS2 mal v roku 2006 celkovo región V4 priemernú nezamestnanosť 13,3 % a zamestnaných bolo 53,2 % ľudí.

Najnižšiu nezamestnanosť mal región Praha s 2,8 % nezamestnaných, potom nasledovala Bratislava so 4,6 % nezamestnaných spolu s regiónom stredných Čiech. Najvyššiu nezamestnanosť malo v roku 2006 spomedzi všetkých regiónov V4 východné Slovensko a to až 19,1 %. Vysokú mieru nezamestnanosti tiež vykazujú dva poľské regióny a to región Dolnoslaskie (17,3 %) a Zachodniopomorskie (17,2 %). Ukazujú to štatistiky o regiónoch krajín V4 (na úrovni NUTS 2), ktorými Inštitút zamestnanosti disponuje a dlhodobo spracováva.

Ako ďalej vyplynulo zo štatistík, najväčší rozdiel medzi jednotlivými regiónmi v miere nezamestnanosti malo Slovensko, keď v bratislavskom regióne bolo bez práce 4,6 % aktívnej populácie a na východnom Slovensku to bolo 19,1 %, čo je rozdiel 14,5 %. Druhou krajinou s významným rozdielom v miere nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch bola Česká republika, keď región Prahy mal 2,8 % nezamestnanosť a severozápad Čiech 12,8 % nezamestnanosť. Poľsko a Maďarsko majú z regionálneho pohľadu mieru nezamestnanosti rozloženú rovnomernejšie. Zároveň možno konštatovať, že od roku 1999 sa vo väčšine regiónov V4 nezamestnanosť znížila, mierne nárasty zaznamenali niektoré regióny v Maďarsku a Poľsku.

Z pohľadu údajov o zamestnanosti bola najnižšia úroveň v maďarských regiónoch Eszak-Magyarorszag (45,1 %) a Eszak – Alfold (47,1 %), naopak najviac pracujúcich spomedzi všetkých obyvateľov v produktívnom veku mal bratislavský región so 66,8 % nasledovaný Prahou so 65,8 % ekonomicky aktívnych obyvateľov.

Najvyššiu ekonomickú úroveň meranú ako podiel priemeru HDP celej EÚ dosahuje spomedzi regiónov krajín V4 Praha (160 %), potom je to Bratislava (147,9 %) a tesne nad úrovňou 100 % je maďarský región Kozep- Magyarorszag (104,9 %)

Okrem samotných čísel nezamestnanosti, zamestnanosti a úrovna HDP je zaujímavé si všímať aj mieru zamestnanosti vysoko­školsky vzdelaných ľudí. Podľa štatistík má najviac vysoko­školsky vzdelaných ľudí región Mazowieckie v centálnom Poľsku (31,8 %), ďalej región Bratislavy s 30,6 % a región Prahy s 29,5 %. Najnižší podiel vysoko­školsky vzdelaných ľudí na všetkých pracujúcich má Česká republika s 9,8 %.

Krajiny V4 sú na úrovni štatistického vykazovania NUTS 2 (územná štatistická jednotka úrovne 2) rozdelené na 35 regiónov. Slovensko je podľa tohto delenia rozdelené na 4 regióny (Bratislava, západné, stredné a východné Slovensko), Česká republika na 8 regiónov, Maďarsko na 7 regiónov a Poľsko na 16 regiónov. Údaje za NUTS2 vydáva európsky štatistický úrad EUROSTAT, dáta za rok 2006 sú posledné aktuálne zverejnené.


https://www.iz.sk/sk/ukazovatele-za-eu/nezamestnanost-v4-regiony-slovensko