Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Kultúra sveta práce - štatistiky živnostníkov

Počet samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej iba „živnostníci“) sa v posledných rokoch zvýšil, o čom svedčia aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne. Výhodou práce na živnosť je možnosť zníženia si vymeriavacieho základu, a teda i platenia nižších odvodov. Živnostník s príjmom do 1400 € má podľa súčasnej legislatívy možnosť odvádzať odvody iba z minimálneho vymeriavacieho základu (pre tento rok 339,89 €) po uplatnení si paušálnych nákladov a nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a za predpokladu, že podnikal i v minulom roku, kedy tiež platil odvody. V nasledujúcom roku nastanú zmeny vo vymeriavacích základoch, čo sa pravdepodobne odrazí na počte živnostníkov a na ich príjmoch.

Celkový počet živnostníkov sa každoročne zvyšoval od roku 2005, kedy ich bolo takmer 254 tisíc až do roku 2009, kedy ich bolo najviac v počte 291 tisíc osôb. Následne sa tento počet zredukoval o 9 tisíc osôb v nasledujúcom roku a v roku 2011 počet živnostníkov klesol o ďalších 5,5 tisíc na hodnotu 277 tisíc osôb.

Fenomén nútenej živnosti sa rozšíril najmä v poslednom období a je čoraz častejším spôsobom zamestnávania. Výhody z nej plynú ako pre zamestnávateľa tak i pre zamestnanca, avšak nevýhody pociťuje iba zamestnanec. Živnostníci totiž nie sú chránení pred výpoveďou a zamestnávateľ môže kedykoľvek ukončiť spoluprácu so zamestnancom bez nároku na odstupné či výpovednej lehoty a nemusí udať ani dôvod výpovede. Zamestnanec nemá právo na dovolenku a pracovný čas ani minimálna mzda nie je vymedzená zákonníkom práce. Takéto zneužívanie pracovnej sily je ťažko dokázateľné a zamestnanci často nemajú na výber.

Ak má živnostník príjem do 1400 € mesačne vrátane, po odpočítaní paušálnych výdavkov, zaplatených odvodov v minulom roku a vydelení základu dane koeficientom 2, platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu 339,29 € (minimálne odvody). Budúcoročné zmeny Zákonníka práce sa však týkajú najmä výšky platenia odvodov pre SZČO. Paušálne výdavky dostanú maximálnu hranicu 420 €, zaplatené odvody z minulého roka sa už nebudú môcť odpočítať a koeficient pre výpočet vymeriavacieho základu sa bude z roka na rok znižovať až na úroveň 1,486 v roku 2015. Tieto zmeny sa dotknú (vzhľadom na značný počet živnostníkov platiacich minimálne odvody) viac ako 230 tisíc osôb so živnosťou.

ikona Kultúra sveta práce

Kultúra sveta práce

Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt "Kultúra sveta práce". Fenomény ako "nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú predovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamestnávateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere.. . .


podobné správy: Vedecká konferencia Odmeňovanie v pracovnom práve , ksp aplikacne nedostatky pravnej upravy pracovnej cesty (pdf) , ksp pravo na strajk (pdf) , ksp dohody o pracach mimo pracovneho pomeru (pdf) , Právo na štrajk


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/kultura-sveta-prace/zivnostnici-statistiky
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko