qr kod na stranku

Kultúra sveta práce - štatistiky živnostníkov

Počet samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej iba „živnostníci“) sa v posledných rokoch zvýšil, o čom svedčia aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne. Výhodou práce na živnosť je možnosť zníženia si vymeriavacieho základu, a teda i platenia nižších odvodov. Živnostník s príjmom do 1400 € má podľa súčasnej legislatívy možnosť odvádzať odvody iba z minimálneho vymeriavacieho základu (pre tento rok 339,89 €) po uplatnení si paušálnych nákladov a nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a za pred­pokladu, že podnikal i v minulom roku, kedy tiež platil odvody. V nasledujúcom roku nastanú zmeny vo vymeriavacích základoch, čo sa pravdepodobne odrazí na počte živnostníkov a na ich príjmoch.

Celkový počet živnostníkov sa každoročne zvyšoval od roku 2005, kedy ich bolo takmer 254 tisíc až do roku 2009, kedy ich bolo najviac v počte 291 tisíc osôb. Následne sa tento počet zredukoval o 9 tisíc osôb v nasledujúcom roku a v roku 2011 počet živnostníkov klesol o ďalších 5,5 tisíc na hodnotu 277 tisíc osôb.

Fenomén nútenej živnosti sa rozšíril najmä v poslednom období a je čoraz častejším spôsobom zamestnávania. Výhody z nej plynú ako pre zamest­návateľa tak i pre zamestnanca, avšak nevýhody pociťuje iba zamestnanec. Živnostníci totiž nie sú chránení pred výpoveďou a zamest­návateľ môže kedykoľvek ukončiť spoluprácu so zamestnancom bez nároku na odstupné či výpovednej lehoty a nemusí udať ani dôvod výpovede. Zamestnanec nemá právo na dovolenku a pracovný čas ani minimálna mzda nie je vymedzená zákonníkom práce. Takéto zneužívanie pracovnej sily je ťažko dokázateľné a zamestnanci často nemajú na výber.

Ak má živnostník príjem do 1400 € mesačne vrátane, po odpočítaní paušálnych výdavkov, zaplatených odvodov v minulom roku a vydelení základu dane koeficientom 2, platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu 339,29 € (minimálne odvody). Budúcoročné zmeny Zákonníka práce sa však týkajú najmä výšky platenia odvodov pre SZČO. Paušálne výdavky dostanú maximálnu hranicu 420 €, zaplatené odvody z minulého roka sa už nebudú môcť odpočítať a koeficient pre výpočet vymeriavacieho základu sa bude z roka na rok znižovať až na úroveň 1,486 v roku 2015. Tieto zmeny sa dotknú (vzhľadom na značný počet živnostníkov platiacich minimálne odvody) viac ako 230 tisíc osôb so živnosťou.


https://www.iz.sk/sk/projekty/kultura-sveta-prace/zivnostnici-statistiky
ikona Kultúra sveta práce

Kultúra sveta práce

Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt „Kultúra sveta práce“. Fenomény ako „nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú pred­ovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamest­návateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere.. . .