Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

TS k návrhom MPSVaR na podporu zamestnanosti 2011-2012

Inštitút zamestnanosti víta snahu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pomôcť so znižovaním nezamestnanosti formou vytvárania pracovných miest. Postupy pri ich vytváraní však musia byť efektívne a nesmú opakovať chyby z minulosti.

Ministerstvo práce sleduje vytvorenie 600 pracovných miest pre ťažko zamestnateľných, ktorí by mali dostávať približne 1,5 až dvojnásobok minimálnej mzdy. Ďalších 2113 pracovných miest má byť vytvorených v školstve so mzdou okolo 1,4 násobku minimálnej mzdy. V druhej skupine majú byť relatívne dobrí nezamestnaní (ukončené stredoškolské vzdelanie), v prvej skupine budú pravdepodobne tí ťažko zamestnateľní (neukončené stredoškolské vzdelanie). Celkový objem prostriedkov je okolo 13 miliónov eur. Vo všetkých projektoch ide o dotovanie pracovnej sily tak, že zamestnávateľ dostane pracovníkov prakticky zadarmo.

Celkovo ide o zamestnanie okolo 2700 osôb z cieľovej skupiny veľkej zhruba 300 000 osôb. Šancu bude mať 0,7 % z nich, teda každý stoštyridsiaty druhý. To je síce vítaná, ale kvapka v mori.

Inštitút zamestnanosti navrhuje celkové prehodnotenie vytvárania pracovných miest pre osoby z cieľovej skupiny tak, aby boli vytvárané na trhovom princípe s jasne definovanými pravidlami. V koncepte inkluzívneho trhu navrhujeme, aby celá verejná správa vypisovala verejné obstarávania na práce osôb z cieľovej skupiny (inkluzívne podniky). Verejným obstarávaním sa udrží cena na prijateľnej úrovni a na základe obchodného vzťahu budú dodávatelia kontrolovaní, či urobili to, čo mali. Cieľová skupina by sa zamestnala na štandardnú pracovnú zmluvu v týchto špecializovaných inkluzívnych podnikoch.

Aby vzniklo dostatočné množstvo pracovných miest, je potrebný veľký objem zákaziek. Pre 50 000 pracovných miest pre cieľovú skupinu sú potrebné zákazky v objeme okolo 500 mil € bez DPH. Toto je menej ako 2 % verejného rozpočtu. Môže sa to zdať veľa, ale už v prvom roku sa 70 % vráti do verejného rozpočtu na ušetrených dávkach a na vyššom výbere daní a odvodov.

Vytvorenie takéhoto objemu verejných zákaziek nie je v silách jedného rezortu. Prvé lastovičky už existujú (oprava hradov a protipovodňová ochrana). Avšak aby bolo leto, týchto lastovičiek treba niekoľkotisíc a nie dve...


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/k-navrhom-mpsvar-2011-2012
ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .