qr kod na stranku

TS k návrhom MPSVaR na podporu zamestnanosti 2011-2012

Inštitút zamestnanosti víta snahu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pomôcť so znižovaním nezamestnanosti formou vytvárania pracovných miest. Postupy pri ich vytváraní však musia byť efektívne a nesmú opakovať chyby z minulosti.

Ministerstvo práce sleduje vytvorenie 600 pracovných miest pre ťažko zamestnateľných, ktorí by mali dostávať približne 1,5 až dvojnásobok minimálnej mzdy. Ďalších 2113 pracovných miest má byť vytvorených v školstve so mzdou okolo 1,4 násobku minimálnej mzdy. V druhej skupine majú byť relatívne dobrí nezamestnaní (ukončené stredo­školské vzdelanie), v prvej skupine budú pravdepodobne tí ťažko zamestnateľní (neukončené stredo­školské vzdelanie). Celkový objem prostriedkov je okolo 13 miliónov eur. Vo všetkých projektoch ide o dotovanie pracovnej sily tak, že zamest­návateľ dostane pracovníkov prakticky zadarmo.

Celkovo ide o zamestnanie okolo 2700 osôb z cieľovej skupiny veľkej zhruba 300 000 osôb. Šancu bude mať 0,7 % z nich, teda každý stoštyridsiaty druhý. To je síce vítaná, ale kvapka v mori.

Inštitút zamestnanosti navrhuje celkové prehodnotenie vytvárania pracovných miest pre osoby z cieľovej skupiny tak, aby boli vytvárané na trhovom princípe s jasne definovanými pravidlami. V koncepte inkluzívneho trhu navrhujeme, aby celá verejná správa vypisovala verejné obstarávania na práce osôb z cieľovej skupiny (inkluzívne podniky). Verejným obstarávaním sa udrží cena na prijateľnej úrovni a na základe obchodného vzťahu budú dodávatelia kontrolovaní, či urobili to, čo mali. Cieľová skupina by sa zamestnala na štandardnú pracovnú zmluvu v týchto špecializovaných inkluzívnych podnikoch.

Aby vzniklo dostatočné množstvo pracovných miest, je potrebný veľký objem zákaziek. Pre 50 000 pracovných miest pre cieľovú skupinu sú potrebné zákazky v objeme okolo 500 mil € bez DPH. Toto je menej ako 2 % verejného rozpočtu. Môže sa to zdať veľa, ale už v prvom roku sa 70 % vráti do verejného rozpočtu na ušetrených dávkach a na vyššom výbere daní a odvodov.

Vytvorenie takéhoto objemu verejných zákaziek nie je v silách jedného rezortu. Prvé lastovičky už existujú (oprava hradov a protipovodňová ochrana). Avšak aby bolo leto, týchto lastovičiek treba niekoľkotisíc a nie dve...


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/k-navrhom-mpsvar-2011-2012
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .