qr kod na stranku

Na čiastočný úväzok pracuje na Slovensku najmenej ľudí z takmer celej EÚ

Čiastočný úväzok je podľa Inštitútu zamestnanosti vhodnou formou udržania si pracovných návykov, či vôbec opätovného zapojenia nezamestnaných do pracovného procesu. Využívanie takéhoto pracovného pomeru môže tiež výrazne znížiť nezamestnanosť, ako aj zvýšiť čísla zamestnanosti.

Širšiemu využívaniu skrátených pracovných úväzkov bránia z pohľadu Inštitútu zamestnanosti hlavne prekážky a stereotypy vo sfére verejnej i súkromnej. Zamest­návatelia uprednostňujú tradičný priebeh a organizáciu práce – spravidla hodnotia lepšie tých zamestnancov, ktorí pracujú obvyklých osem hodín, ako tých, ktorí sú aj za kratší čas schopní dosiahnuť rovnaké alebo porovnateľné (a často i lepšie) pracovné výsledky.

Práca na čiastočný úväzok je pritom vhodná pre viaceré znevýhodnené skupiny na trhu práce. Môže byť vhodná najmä pre ženy, matky malých detí. Táto forma zamestnania, môže byť pre nich šancou na udržanie pracovných návykov a zručností. Medzi typických zamestnancov na čiastočný úväzok patria napríklad aj zdravotne postihnutí, ktorí nie sú schopní pracovať na plný úväzok, mnoho z nich však nepracuje vôbec.

Podiel zdravotne postihnutých obyvateľov pritom pred­stavuje na celkovom počte obyvateľov 5 %, zo všetkých zamestnaných je zdravotne postihnutých len 0,6 %, a zo všetkých nezamestnaných je zdravotne postihnutých 2,8 %. Na druhej strane až 20 % pracujúcich na skrátený pracovný čas sú zdravotne postihnutí.

Túto formu často využívajú aj mladí ľudia, ktorí kombinujú prácu so štúdiom a tiež starší, ktorí plánujú odchod do starobného dôchodku. Skrátený pracovný čas vyhovuje aj osobám, ktoré spájajú prácu so starostlivosťou o deti alebo o príbuzných, ktorí sú z rozličných dôvodov odkázaní na túto opateru. Teoreticky je možná i kombinácia dvoch čiastkových úväzkov, avšak vzhľadom na legislatívne opatrenia takáto možnosť sa prakticky nevyužíva.

Práca na čiastočný úväzok ako jedna z foriem flexibilných pracovných pomerov by sa mala na Slovensku využívať častejšie. Podľa Inštitútu zamestnanosti zamest­návatelia sa pravdepodobne čoskoro začnú prispôsobovať situácii na trhu práce, kde pozorujeme čoraz častejšie nedostatok pracovníkov a začnú častejšie využívať aj pracovný pomer na skrátený pracovný čas. Takisto zamestnanci, najmä znevýhodnené skupiny budú takúto formu uprednostňovať pred možnosťou, že zostanú bez práce úplne.

Legislatíva pracovného pomeru na skrátený pracovný čas

Aktuálne platný ZP rieši v európskom kontexte právnu úpravu pracovných pomerov na kratší pracovný čas. Ide najmä o odstránenie diskriminačných prvkov spochybňujúcich zásadu rovnakého zaobchádzania so zamestnancami v pracovných pomeroch na kratší pracovný čas.

Napriek tomu sú pracujúci na polovičný pracovný úväzok stále znevýhodňovaní. Napríklad pri dvoch polovičných úväzkoch zaplatí zamestnanec vyššie odvody, ako keby ich platil z jednej mzdy na celý pracovný úväzok. Tiež je pri polovičnom úväzku nevýhodou strata možnosti pracovného postupu, či prístup k sociálnym výhodám, ktoré firma svojim zamestnancom poskytuje.

Pri pracovnom úväzku na kratší pracovný čas s rozsahom menším ako 15 hodín týždenne je tiež napríklad možné dať výpoveď bez uvedenia dôvodov. Výpovedná doba v týchto druhoch pracovných pomerov je 30 dní. Napriek pomerne nízkej ochrane v porovnaní so zamestnancom pracujúcim na viac ako 15 hodín v týždni, nárok na odstupné a odchodné sa posudzuje tak ako u ostatných zamestnancov.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/uvazok-polovicny-slovensko-najmenej-eu