qr kod na stranku

Rozdiel v zamestnanosti mužov a žien sa za 7 rokov na Slovensku zvýšil

V roku 2007 sa oproti roku 2000 rozdiel v zamestnanosti mužov a žien na Slovensku, ako v jednej z mála krajín EÚ 27, zvýšil. Slovensko pritom zaznamenalo najväčší nárast tohto ukazovateľa spomedzi všetkých krajín EÚ. Kým v roku 2000 bola u nás celková zamestnanosť mužov 53,3 % a žien 42,8 %, v roku 2007 vzrástla zamestnanosť mužov na 68,4 %, ale zamestnanosť žien len na 53 %.

Pri pohľade na regionálne štatistiky zamestnanosť jasne vidieť, že najmenej rástla zamestnanosť žien na strednom a východnom Slovensku. Podľa údajov Eurostatu pracovalo v roku 2000 na strednom Slovensku 40,3 % žien a do roku 2007 vzrástlo toto číslo len o 0,4 percentuálneho bodu. Na východnom Slovensku bol dokonca zaznamenaný pokles zo 40,8 % v roku 2000 na 40,2 % v roku 2007.

Príčinou tohto nepriaznivého vývoja v zamestnanosti žien je najmä vysoká dlhodobá nezamestnanosť v regiónoch stredného a východného Slovenska, ktorá spôsobuje stratu pracovných návykov rovnako tak mužov ako žien a nezáujem pracovať sa prenáša aj na ďalšie generácie v rodine.

Druhým aspektom nízkeho podielu pracujúcich žien na trhu práce je aj slabé využívanie flexibilných foriem zamestnávania, ako je práca na polovičný pracovný úväzok, domácka práca, či zdieľanie pracovného miesta, ktoré vo väčšej miere napomáhajú zladeniu rodinného a pracovného života. Slovensko patrí ku krajinám, kde napríklad na polovičný úväzok pracuje len okolo 3 % zamestnaných, pričom euróspky priemer je viac ako 15 %.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/zamestnanost-muzov-zien-rozdiel-zvysenie