qr kod na stranku

Sociálne diskusné fórum FES o Európskej sociálnej politike a globalizácii

Posledná diskusia Fridrich Ebert Stiftung (FES), ktorá sa konala 11. septembra 2008 bola venovaná sociálnym problémom a sociálnej politike v globalizujúcom sa svete a najmä Európe. Juraj Draxler z Center for European Policy Studies v Bruseli pred­stavil v úvode štúdiu, ktorá sa zaoberala práve reálnymi dopadmi globalizácie na zamestnanosť a sociálnu politiku jednotlivých krajín. Juraj Draxler ďalej upozornil na to, že zvyšovanie cezhraničných tokov tovaru a financií je zároveň úzko spojené so zmenou organizácie kapitalistickej výroby a so zmenou váhy aktérov. Typickým ťahúňom globalizácie sú nadnárodné spoločnosti, v medzinárodnom hospodárstve až donedávna pomerne zriedkavý zjav. Najdôležitejšia časť štúdie, ktorú pred­stavil, sa zaoberala aktuálnymi otázkami sociálnej politiky. Autor štúdie ďalej konštatoval, že sociálna politika, ak je vhodne nastavená, môže dlhodobej hospodárskej konkurencieschopnosti výrazne napomáhať. V diskusii sa za aktívnej účasti Inštitútu zamestnanosti hovorilo najmä o spoločnej sociálnej politike v rámci Európskej únie, ako aj o ďalších sociálnych problémoch Európy a Slovenska. Na to, či má sociálna politika zostať v komperencii jednotlivých štátov EÚ alebo má byť aspoň čiastočne harmonizovaná, nepanoval jednotný názor. Podľa Juraja Draxlera je napríklad rozdielnosť jednotlivých sociálnych systémov inšpirujúca a pomáha tak zlepšovaniu národných sociálnych modelov vzájomným zdieľaním skúseností medzi krajinami.

Tendencie v stále sa globalizujúcom svete sa rokmi potvrdzujú, niektoré naopak vyvracajú. Úloha štátu v sociálnej politike stále zaujíma svoje miesto a je potrebná aj pre ďalší hospodársky rozvoj jednotlivých krajín. Z tohto pohľadu je veľmi zaujímavé pozorovať vplyv umiestňovania zahraničných investícií, vrátane investícií do výskumu a vzdelania na trh práce a zamestnanosť. V tejto súvislosti má veľký význam aj uplatňovanie nástrojov aktívnych politík trhu práce ako aj objem výdavkov na ne. Ako Juraj Draxler poznamenal, aktívne politiky trhu práce sú aj v globalizujúcich sa ekonomikách stále dôležité a potrebné. A čím efektívnejšie, tým lepšie.


https://www.iz.sk/sk/spravy/socialne-diskusne-forum-FES-o-Europskej-socialnej-politike-a-globalizacii