qr kod na stranku

Sociálne diskusné fórum FES o Európskej sociálnej politike a globalizácii

Posledná diskusia Fridrich Ebert Stiftung (FES), ktorá sa konala 11. septembra 2008 bola venovaná sociálnym problémom a sociálnej politike v globalizujúcom sa svete a najmä Európe. Juraj Draxler z Center for European Policy Studies v Bruseli predstavil v úvode štúdiu, ktorá sa zaoberala práve reálnymi dopadmi globalizácie na zamestnanosť a sociálnu politiku jednotlivých krajín. Juraj Draxler ďalej upozornil na to, že zvyšovanie cezhraničných tokov tovaru a financií je zároveň úzko spojené so zmenou organizácie kapitalistickej výroby a so zmenou váhy aktérov. Typickým ťahúňom globalizácie sú nadnárodné spoločnosti, v medzinárodnom hospodárstve až donedávna pomerne zriedkavý zjav. Najdôležitejšia časť štúdie, ktorú predstavil, sa zaoberala aktuálnymi otázkami sociálnej politiky. Autor štúdie ďalej konštatoval, že sociálna politika, ak je vhodne nastavená, môže dlhodobej hospodárskej konkurencieschopnosti výrazne napomáhať. V diskusii sa za aktívnej účasti Inštitútu zamestnanosti hovorilo najmä o spoločnej sociálnej politike v rámci Európskej únie, ako aj o ďalších sociálnych problémoch Európy a Slovenska. Na to, či má sociálna politika zostať v komperencii jednotlivých štátov EÚ alebo má byť aspoň čiastočne harmonizovaná, nepanoval jednotný názor. Podľa Juraja Draxlera je napríklad rozdielnosť jednotlivých sociálnych systémov inšpirujúca a pomáha tak zlepšovaniu národných sociálnych modelov vzájomným zdieľaním skúseností medzi krajinami.

Tendencie v stále sa globalizujúcom svete sa rokmi potvrdzujú, niektoré naopak vyvracajú. Úloha štátu v sociálnej politike stále zaujíma svoje miesto a je potrebná aj pre ďalší hospodársky rozvoj jednotlivých krajín. Z tohto pohľadu je veľmi zaujímavé pozorovať vplyv umiestňovania zahraničných investícií, vrátane investícií do výskumu a vzdelania na trh práce a zamestnanosť. V tejto súvislosti má veľký význam aj uplatňovanie nástrojov aktívnych politík trhu práce ako aj objem výdavkov na ne. Ako Juraj Draxler poznamenal, aktívne politiky trhu práce sú aj v globalizujúcich sa ekonomikách stále dôležité a potrebné. A čím efektívnejšie, tým lepšie.


https://www.iz.sk/sk/spravy/socialne-diskusne-forum-FES-o-Europskej-socialnej-politike-a-globalizacii