qr kod na stranku

Zamestnanosť v Česku prekonala v 2. štvrťroku hranicu 5 miliónov pracujúcich

Celková zamestnanosť sa v 2. štvrťroku 2008 zvýšila proti rovnakému obdobiu minulého roka o 89,4 tisíc osôb. Podľa dnes zverejnených údajov Českého štatistického úradu vzrástol počet zamestnancov o 79,2 tisíc a medziročne sa významne zvýšil počet podnikateľov bez zamestnancov. Počet zamestnancov tvoril na celkovom počte pracujúcich 83,6 %, počet podnikateľov spolu s pomáhajúcimi rodinnými príslušníkmi tvoril 16,2 %.

Priemerný počet zamestnaných osôb sa zvýšil medzikvartálne o 15,6 tisíca osôb, čo je nárast o 0,3 %. Počet podnikateľov bez zamestnancov sa medzikvartálne zvýšil o 23 tisíc na 601 tisíc. Z hľadiska medzinárodného porovnania patrí Česká republika v rámci celej EÚ ku štátom s vysokým podielom podnikateľov. Celkovo v Českej republike pracovalo v 2. štvrťroku 57,8 % žien a 75,3 % mužov

Miera nezamestnanosti v krajine dosiahla 4,3 %, čo je najnižšia úroveň od konca roku 1996. Medziročne tak klesla o 1,1 p.b. Český štatistický úrad tiež konštatoval, že k výraznému poklesu nezamestnanosti už dlhodobejšie v krajine nedochádza. V 2. štvrťroku bolo nezamestnaných 220,1 tisíca osôb, z toho 117,9 žien.

Počet nezamestnaných osôb sa medziročne znížil o 54,4 tisíca osôb, čo je v percentuálnom vyjadrení pokles o 19,8 %. Počet dlhodobo nezamestnaných sa pritom znížil o 37,9 tisíca osôb a ich počet v 2. kvartáli bol 112,5 tisíca, čo je niečo viac ako polovica zo všetkých nezamestnaných (51,1 %).

Regionálna miera nezamestnanosti sa pohybovala od 1,8 % v kraji hl.m. Prahy do 7,6 % v Moravskoslezském kraji. Vo všetkých krajoch došlo k poklesu nezamesntanosti. Z mladých ľudí majú najnižšiu mieru nezamestnanosti vysoko­školsky vzdelaní (1,4 %) a osoby s úplným stredným vzdelaním s maturitou (2,7 %)- Vysoká miera nezamestnanosti pretrváva v skupine so základným (18,4 %) a priemerná je v skupine osôb so stredným vzdelaním bez maturity (4,3 %)

Všeobecne je miera nezamestnanosti v Česku dlhodobo na nižšej úrovni ako je priemer za všetky štáty EÚ (6,8 % v júni 2008) alebo priemer za krajiny eurozóny (7,3 % v júni 2008)

Miera registrovanej nezamestnanosti vykazovaná českým Ministerstvom práce a sociálnych vecí bola v 2. štvrťroku 5,2 %.

Zverejnené štatistiky ukazujú, podľa názoru Inštitútu zamestnanosti, významné rozdiely medzi slovenským a českým trhom práce. Zatiaľ čo Slovensko vykazuje stále jednu za najvyšších mier nezamestnanosti v EÚ (druhá najvyššia po Španielsku v júni 2008), Česká republika má naopak, jednu z najnižších mier nezamestnanosti. Takisto regionálne rozdiely nie sú v Česku také výrazné ako na Slovensku.

Čo majú však obe krajiny z pohľadu Inštitútu zamestnanosti spoločné, je problém s dlhodobou nezamestnanosťou. Napriek tomu, že dlhodobo nezamestnaní tvoria v Českej republike vyše 50 % zo všetkých nezamestnaných, na Slovensku je to až 70 %. Ich počet v oboch krajinách klesá pomaly, a to aj z toho dôvodu, že hľadanie práce v ich prípade pred­stavuje dlhodobý proces.

Znižovanie dlhodobej nezamestnanosti je preto podmienené individiálnym prístupom a komplexným plnením individuálneho akčného plánu každého uchádzača. Aj ďalšie nástroje aktívnej politiky trhu práce sú pri znižovaní nezamestnanosti dôležité. Aktívna politika trhu práce je pritom jediným efektívnym nástrojom na zníženie nezamestnanosti.

Pôvodná správa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Zamestnanosť v Česku prekonala v 2. štvrťroku hranicu 5 miliónov pracujúcich, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​Suwp, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-zamestnanosti-cesko-2.stvrtrok-2008