qr kod na stranku

Rozpočet na aktívnu politiku trhu práce 2008

Negatívnym faktorom trhu práce na Slovensku je fakt, že miera dlhodobej nezamestnanosti (podľa EUROSTATU) neklesla na Slovensku od roku 2000 pod 10 % , a dlhodobo sa pohybuje okolo tejto úrovne, čo znamená, že z ekonomicky aktívnych obyvateľov (asi 3/4 nezamestnaných) sú dlhodobo nezamestnaní.

Pre porovnanie, napr. v júni 2007 vykazovalo najnižšiu mieru nezamestnanosti Holandsko (3,3 %), Dánsko (3,5 %), Cyprus (3,9 %) a Írsko (4 %) a najvyššiu Slovensko (10,7 %) a Poľsko (10,2 %). V auguste 2007 bola najnižšia miera nezamestnanosti (3,3 %) zaznamenaná v Dánsku a Holandsku a najvyššia (11,1 %) na Slovensku a (9,1 %) v Poľsku.

V r. 2006 v porovnaní s priemerom EU25 (3,2 %), EU10 (7 %) sme na tom boli veľmi zle, najbližšie k nám malo Poľsko (10 %), ale napríklad Veľká Británia či Dánsko mali dlhodobú mieru nezamestnanosti okolo 1 % a Rakúsko, Holandsko, Španielsko a Írsko do 2 %. Zaujímavé je, že v deväťdesiatych rokoch 20.stor. boli Španieli a Íri na tom s dlhodobou nezamestnanosťou podobne ako SR.

Napriek poklesu nezamestnanosti v poslednom období, problém najmä dlhodobej nezamestnanosti zostáva na Slovensku stále vážny.

Inštitút zamestnanosti v snahe aktívne pomôcť tento komplexný problém riešiť, zorganizoval už tri konferencie o aktívnej politike trhu práce. Záverom všetkých konferencií je fakt, že problém najmä dlhodobej nezamestnanosti je na Slovensku alarmujúci. Slovenská republika má suverénne najvyššiu mieru dlhodobej nezamestnanosti z celej EÚ 27 a táto vysoká dlhodobá nezamestnanosť existuje napriek klesajúcej celkovej nezamestnanosti.

Realizácia APTP je na Slovensku z podstatnej časti financovaná z rozpočtu ESF a kofinancovaná zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované objemy financií na APTP boli nízke aj v pred­ošlých rozpočtových rokoch, ale v súčasnosti je to v rozpočte na rok 2008 ešte asi o 2 mld. SK menej ako v roku 2007.

Preto vyzývame slovenskú vládu, aby na aktívnu politiku trhu práce ako jediný možný spôsob boja s dlhodobou nezamestnanosťou vyčlenila oveľa vyššie finančné prostriedky, než sú v rozpočte na rok 2008.

rozpočet na aktívnu politiku trhu práce

Aktívna politika trhu práce2006 v mil. Sk2007 v mil. Sk2008 v mil. Sk
zdroje EÚ – rozpočet2 3913 6912000
skutočnosť2 765
spolufinancovanie zo ŠR – rozpočet8931 3761200
skutočnosť939
zdroje zo ŠR– APTP – rozpočet1 527755500
zdroje celkom – rozpočet4 8135 8233700

https://www.iz.sk/sk/stanoviska/rozpocet-na-aptp-2008