qr kod na stranku

Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k rozpočtu na aktívnu politiku trhu práce

Rozpočet na aktívnu politiku trhu práce v Slovenskej republike

Jednou z oblastí schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010 je aj politika zamestnanosti. Projekty na overenie nových aktívnych opatrení trhu práce, programy rozvoja regionálnej zamestnanosti a individuálna štátna pomoc poskytovaná vo forme príspevkov na vytvorenie pracovného miesta a príspevku na vzdelávanie zamestnanca prijatého na vytvorené pracovné miesto sú podľa MPSVR SR finančne v štátnom rozpočte (ŠR) zabezpečené.

Ak sa pozrieme napr. na výšku rozpočtu na aktívnu politiku trhu práce (APTP) pre roky 2008 až 2010, ide celkom o 8,3 mld. Sk, pričom na rok 2008 je vyčlenených 2,5 mld.Sk a na roky 2009 a 2010 po 2,9 mld. Sk. Rozpočet na APTP na rok 2008 činí z HDP (2.Q 2007) SR 0,56 % a z plánovaných výdavkov ŠR na rok 2008 je to 0,66 %. Dá sa teda povedať, že pri posledne publikovanej miere dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je pre Slovensko podľa Eurostatu 10,2 % (2006) a v Poľsku 7,8 % (2006) sú tieto plánované náklady na APTP naozaj veľmi nízke.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/rozpocet-na-aptp