qr kod na stranku

Príklady produktov striebornej ekonomiky

Prinášame prehľad príkladov produktov striebornej ekonomiky.

08.06.2022 (link) : (eng)aging! 2022 – Prezentácia na konferenciu (eng)aging! 2022 zo dňa 8. júna 2022 v Prahe . . .

10.05.2021 (link) : Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Michal Páleník a kol: Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030. ISBN: 978-80-223-5149-2 . . .

05.02.2021 (link) : Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia – V roku 2018 je dôležitou témou spoločenského diskurzu tzv. zastropovanie indexácie dôchodkového veku na 65 resp. 64 rokov a k tomu pridružená téma znovu zavedenia skoršieho odchodu do dôchodku žien-matiek. Cieľom tejto práce je diskutovať exitujúce názory na riešenia tejto problematiky a predostrieť vlastné návrhy indexácie odchodu do dôchodku podľa veku dožitia v dobrom zdraví, zavedenie dôchodkového bonusu za pracujúce dieťa a progresívneho zodvodnenia pracujúcich dôchodcov s cieľom odstránenia mzdového dumpingu a motivovať k flexibilnému zotrvaniu na trhu práce podľa druhu práce, individuálnych schopností a preferencií . . .

04.04.2019 (link) : Dlhodobá starostlivosť ako súčasť striebornej ekonomiky, Nitra 2019 – Dlhodobá starostlivosť ako súčasť striebornej ekonomiky – riziká a príklad riešenia, RNDr. Viliam Páleník, PhD., 4. 4. 2019 . . .

26.11.2018 (link) : Starnutie populácie – Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky . . .

02.11.2016 (link) : Mýty a fakty dôchodkového systému, konferencia 2016 – Mýty a fakty dôchodkového systému, konferencia 2016 . . .

02.11.2016 (link) : Konferencia: zmeny v starobnom dôchodkovom sporení – Dňa 3. 11. 2016 doobeda sa koná konferencia na tému Zmeny v starobnom dôchodkovom sporení. Prinášame prezentáciu na konferenciu, ktorá sa venuje mýtom a faktom dôchodkového systému . . .

16.03.2016 (link) : Najväčšie výzvy vlády na roky 2016-2020 – Slovenská republika má niekoľko dlhodobých problémov, ktoré neboli posledné roky až desaťročia riešené. V oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí sa jedná najmä o starnutie populácie, dlhodobú nezamestnanosť, segregované komunity a uľahčenie vstupu na trh práce . . .

20.01.2015 (link) : Publikácia Strieborná ekonomika – potenciál na Slovensku – Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied vydal knižku Strieborná ekonomika – potenciál na Slovensku od editora Viliama Páleníka . . .

27.10.2014 (link) : Konferencia Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe – Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied organizuje konferenciu Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe, ktorá sa koná dňa 29. októbra 2014 v Malom kongresovom centre SAV . . .

02.09.2014 (link) : WP 61 Privátna spotreba domácností a starnutie v Európe – Tento článok sa zaoberá vyhodnotením dát, ktoré sa zaoberajú starnutím a privátnej spotreby domácností vzhľadom na vek. Privátna spotreba domácností v európskych krajinách je zaznamenaná v zisťovaní rodinných účtov. Kombináciou týchto dát spolu s demografickými projekciami vyhodnotíme efekt starnutia na privátnu spotrebu domácností, ktorá berie do úvahy rozdielnu privátnu spotrebu starších domácností a mladších domácností. Efekty starnu-tia na privátnu spotrebu sme vykonali ako na Európskej úrovni, tak aj na úrovni jednotlivých členských krajín, ktorých dáta boli k dispozícií . . .

02.09.2014 (link) : Zborník: kame smeruje starostlivosť o pacienta a občana? – Zborník z konferencie zo dňa 19-20. apríla 2013, vrátane prednášky Zdravotníctvo v kontexte striebornej ekonomiky . . .

17.07.2013 (link) : Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte – Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Autori Viliam Páleník a kolektív, Ekonomický ústav SAV. ISBN 978-807144-205-9 . . .

11.06.2013 (link) : Konferencia: strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte – Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied organizoval prezentačnú konferenciu publikácie STRIEBORNÁ EKONOMIKA V SLOVENSKOM, EURÓPSKOM A SVETOVOM KONTEXTE . . .

18.01.2013 (link) : Zoznam literatúry striebornej ekonomiky – Zoznam literatúry striebornej ekonomiky . . .

02.12.2012 (link) : Konferencia JDS – Inštitút zamestnanosti sa dňa 3. decembra zúčastní na konferencii Jednoty dôchodcov Slovenska s prezentáciou na tému strieborná ekonomika . . .

16.10.2012 (link) : Sociálna starostlivosť a tvorba nových pracovných miest – Starnutie populácie má vplyv na verejné financie, ale zároveň je aj príležitosť na zlepšenie ekonomickej situácie na trhu práce. V kontexte striebornej ekonomiky je práve dlhodobá starostlivosť o sociálne odkázaných občanov významným a vzhľadom na budúcnosť relevantným faktorom zamestnanosti . . .

02.10.2012 (link) : Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky – Viliam Páleník: Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky . . .

15.05.2012 (link) : Telefón v striebornej ekonomike – Telefón ako príklad striebornej ekonomiky . . .

15.05.2012 (link) : Príklady produktov striebornej ekonomiky – Prinášame prehľad príkladov produktov striebornej ekonomiky . . .

15.05.2012 (link) : Konferencia: determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov – Ekonická fakulta UMB oranizuje konferenciu Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov, na ktorej sa zúčastní aj Inštitút zamestnanosti . . .

15.05.2012 (link) : Inkluzívny trh striebornej ekonomiky – Proces starnutia populácie je jedinou istou prognózou budúceho vývoja spoločnosti, nielen na Slovensku. Príspevok sa venuje striebornej ekonomike, kde starnutie populácie chápeme ako výzvu na nové podnikateľské príležitosti. Príspevok Michala Páleníka sa taktiež venuje možnostiam zapojenia doteraz nezapojených skupín na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných . . .

22.12.2010 (link) : strieborna starnutie prac sily 2010 jun (pdf) – Starnutie pracovnej sily, príspevok na konferenciu . . .

15.09.2010 (link) : Good Old Europe – Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Good Old Europe. Tento sa venuje demografickým zmenám, aktívnemu starnutiu a pracovným vzťahom. GOOD OLD EUROPE (GOE – stará dobrá Európa) je spoločným projektom regionálnych a medzinárodných partnerov zaoberajúcich sa posilnením starších ľudí, posilnením ich zamestnateľnosti, informovaním o schopnosti dobrej práce byť pomocou pri presune do dôchodku . . .

22.06.2010 (link) : Konferencia: Starnúca pracovná sila – výzva alebo ohrozenie? – Dňa 25. júna 2010 (piatok) sa od 09.00 do 13.00 hod organizuje Republiková únia zamestnávateľov konferenciu „Starnúca pracovná sila – výzva alebo ohrozenie?" . . .

15.11.2009 (link) : Strieborná ekonomika – Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom, ako z tejto hrozby urobiť príležitosť, hovorí strieborná ekonomika. Pojem strieborná ekonomika je populárne označenie pre ekonomiku, v ktorej vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácia v staršom veku (so striebornými vlasmi). Prinášame vám výsledky projektov a aktivít venujúcich sa výskumu potenciálu striebornej ekonomiky . . .


https://www.iz.sk/sk/projekty/strieborna-ekonomika/priklady-produktov
ikona Strieborná ekonomika

Strieborná ekonomika

Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom, ako z tejto hrozby urobiť príležitosť, hovorí strieborná ekonomika. Pojem strieborná ekonomika je populárne označenie pre ekonomiku, v ktorej vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácia v staršom veku (so striebornými vlasmi). Prinášame vám výsledky projektov a aktivít venujúcich sa výskumu potenciálu striebornej ekonomiky.. . .