qr kod na stranku

Ekonomický prehľad OECD 2007

Dnes (5. Apríla 2007) vyšiel ekonomický prehľad OECD, ktorý zhodnocuje hospodársky vývoj a politiku na Slovensku. V oblasti zamestnanosti, popri očakávaných informáciách, ako je upozornenie na najvyššiu mieru dlhodobej nezamestnanosti a jej malý pokles napriek rastu zamestnanosti a veľmi vysokému rastu ekonomiky ako celku, alebo upozornenie na malú pozornosť venovanú aktívnym politikám trhu práce, publikovali aj niekoľko zaujímavých odporúčaní. Jedným z nich je regionálna diferenciácia minimálnej mzdy a dávok, ktorá by brala do úvahy regionálne osobitosti trhu práce a zvýšila tak motiváciu pracovať. Druhou je niekoľko návrhov na aktívne politiky trhu práce, ako je napríklad systém pôžičiek pre dlhodobo nezamestnaných na podporu ich geografickej mobility). Treťou je posudzovanie nie priamo človeka, ale celú rodinu/domácnosť (v oblasti dávok ako aj daní a odvodov). V oblasti daňového a odvodového zaťaženia OECD odporúča znížiť daňový klin a zaviesť cielené odpočítateľné položky (napr. na účasť na ďalšom vzdelávaní). Ekonomický prehľad neuvádza ako prispel vstup Slovenska do EÚ na vývoj ekonomiky a trhu práce.

podrobnejšie zhrnutie


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ekonomicky-prehlad-OECD-2006