qr kod na stranku

Nezamestnanosť bude stúpať aj podľa ÚPSVaR aj podľa OECD

Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v júni tohto roka podľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) 11,81 %, čo pred­stavuje 313 tisíc ľudí bez práce. Medziročne ide o nárast o 4,39 p.b. Ústredie ďalej pred­pokladá nárast nezamestnanosti až na 12,8 % ku koncu roka.

Nárast nezamestnanosti pritom pred­pokladá aj OECD. Vo svojej nedávnej správe zverejnili, že od decembra 2007 pribudlo v krajinách OECD 14,5 milióna nezamestnaných. Nárast by mal pokračovať do roku 2010, kedy by mala miera nezamestnanosti dosiahnuť vyše 10 % spolu vo všetkých členských krajinách.

Na Slovensku sa preto dá očakávať aj naďalej nepriaznivý vývoj, ďalší prílev nezamestnaných na úrady práce najmä z radov absolventov škôl, ľudí vracajúcich sa zo zahraničia, živnostníkov a prepustených z krachujúcich podnikov. Keďže Slovensko má dlhodobo najvyššiu mieru dlhodobej nezamestnanosti, očakáva sa, že rastúce čísla ľudí bez práce sa budú znižovať ťažko.

Dôraz treba opätovne klásť na aktívnu politiku trhu práce, v súčasnosti viac ako inokedy najmä na nástoje uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Ako konštatovalo OECD vo svojej správe o najčastejších otázkach o kríze a jej dopade na trh práce, viacero vlád členských krajín OECD siahlo po stimulačných balíčkoch pre oživenie ekonomiky, pričom mnoho z nich siahlo práve na posilnenie výdavkov na aktívnu politiku trhu práce. To je z pohľadu Inštitútu zamestnanosti najlepšia cesta k znižovaniu nezamestnanosti a zaraďovaniu uchádzačov o zamestnanie dlhodobo na trh práce.

Ako ukázala júnová štatistika ÚPSVaR najpočetnejšou skupinou, ktorá prišla na úrady práce sú absolventi vyšokých škôl, ďalší prítok absolventov sa očakáva v septembri, keď sa do evidencie zaradia aj stredoškoláci. Podľa OECD sú najviac ohrození stratou práce práve mladí ľudia, imigranti a starší ľudia. Napríklad v Španielsku sa nezamestnanosť mladých zvýšila o 14,4 p.b. na 35,7 % za prvý štvrťrok 2009. Podobne vo Francúzsku zaznamenali nárast o 5,2 p.b. na 22,7 %, v Taliansku o 5 p.b. na 26,3 %, a v USA a Veľkej Británii približne o 4 p.b. na 16,1 a 18 %. Takisto výrazne klesla podľa OECD zamestnanosť dočasných pracovníkov, ktorí boli podľa doterajších štatistík prepúšťaní ako prví.

OECD v čase krízy odporúča:

- podporovať dopyt po práci a snažiť sa zabraňovať ďalšiemu prepúšťaniu a krachovaniu firiem. Krátkodobé dotovanie pracovných miest, či dočasnú redukciu odvodov pre zachovanie užitočných pracovných miest, pokiaľ bude dobre nasmerovaná na pracovné miesta vo firmách s dlhodobým prepadom dopytu a pracovníkov, ktorí by mali problém nájsť si prácu po prepustení.

- zabezpečiť adekvátne sociálne zabezpečenie prepusteným a nízkopríjmovým rodinám. V krajinách, kde je podpora v nezamestnanosti krátka, bol už okruh prijímateľov rozšírený, aby sa zabránilo dlhodobej nezamestnanosti vedúcej do chudoby. Toto opatrenie však musí byť sprevádzané prísnejšou kontrolou, aby sa zabránilo zneužívaniu štedrejšej sociálnej pomoci.

- zabezpečiť adekvátnu sociálnu pomoc pre tých, čo stratili prácu a nemajú viac nárok na dávku v nezamestnanosti.

- rozšíriť programy aktívnej politiky trhu práce. Úrady práce by mali klásť dôraz na podporu zamestnanosti najrýchlejšie zamestnateľných UoZ. Väčšia váha by mala byť tiež kladená na preškoľovanie, zvlášť ak je priamo prepojené s potrebami trhu práce. Pre najťažšie zamestnateľných by mal práve verejný sektor vytvoriť pracovné miesta, ktoré by poskytli nezamestnanému možnosť získať do najviac pracovných skúseností.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-bude-stupat