qr kod na stranku

Diskusné fórum 9. decembra 2009

Migrácia ako partner IZ, organizuje dňa 9. decembra 2009 diskusne fórum na tému Slovensko sa zapojilo do zápasu o kvalifikovaných migrantov. Diskusné fórum sa uskutoční dňa 9. 12. 2009 v priestoroch Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave na ul. Odbojárov 10/A.

Viac

Európske trhy súťažia o dvadsať miliónov kvalifikovaných pracovníkov. Uspeje Slovensko v zápase o vysokokvalifikovaných migrantov? Ponúka Slovensko v rámci riadenej migrácie výhody a priaznivé podmienky pre prilákanie kvalifikovanej sily zo zahraničia?

Odpovede budeme hľadať spolu počas fóra, ktoré poskytne priestor na dialóg zúčastnených strán štátnej správy, samosprávy, verejných a súkromných škôl, zamest­návateľov, mimovládnych organizácií a predstaviteľov cudzincov, žijúcich na Slovensku.

Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na diskusné fórum, a to pri príležitosti pred­stavenia výsledkov úspešného projektu Pracovná banka pre migrantov na Slovensku.

Dôležitým bodom diskusie bude efektivita vynaložených prostriedkov verzus komunikácia a práca s cieľovými skupinami migrantov, a takisto aj formy projektových akcií a nástrojov, na ktorých sa podieľajú samosprávy a aktéri pracovného trhu.

Zápas o kvalifikovanú pracovnú silu v Európe je už aktuálnou témou aj v slovenskej ekonomike, ktorá je čím ďalej tým viac ochudobnená o mladých Slovákov, ktorí sa učia alebo pracujú v zahraničí. Zároveň sa zvyšuje počet akreditovaných programov slovenských univerzít v angličtine, ktoré zasa lákajú mladých migrantov. Systém vyššieho vzdelávania na Slovensku vďaka širokej ponuke programov v anglickom jazyku môže prilákať ešte viac zahraničných študentov, a tým si zvýšiť svoj kredit.

Výstupom stretnutia budú podnety na zmeny a rozšírenie okruhu problémov v tejto oblasti, pretože najdôležitejším elementom integrácie je regulatívny rámec, ale aj modernizácia verejných služieb a jednotlivých akčných plánov pre integráciu prisťahovalcov tretích krajín EÚ na Slovensku.

Míľniky diskusie:

  • pripravenosť legislatívneho systému pre prijatie väčšieho počtu cudzincov,
  • pripravenosť verejnej správy a samosprávy,
  • pripravenosť univerzít prijímať zahraničných študentov,
  • jazykové nástroje – jazyková príprava a jazykové testy prostredníctvom internetu,
  • integračne nástroje pre zahraničných študentov.

Program

10:00 – 10:15Zahájenie – krátky vstupProf. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., dekan Fakulty sociálnych a ekonomických vied (FSEV) Univerzity Komenského v Bratislave, Doc. PhDr.Silvia Miháliková PhD., riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV
10:15 – 11:15Profil vysokokvalifikovaného mladého migranta na Slovensku, Výsledky prieskumu Pracovnej banky pre migrantov, Dôležitosť výskumov pre zber dát a zmapovanie aktuálnej situácie migrácie na SlovenskuProf. PhDr. Ľudmila Malíková PhD., riaditeľka Ústavu verejnej politiky, FSEV, UK, M.A. Galya Terzieva, projektový koordinátor a expert migračných politík EÚ, Ústav verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK, Adriana Kurincová, projektový manažér výskumu, Ústav verejnej politiky Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK
11:15 – 11:30Prestávka na kávu a občerstvenie
11:30 – 11:50Štatistiky a trendy migrácie na Slovensku podľa štatistického úraduRNDr. Zuzana Podmanická, Sekcia sociálnej štatistiky a demografie, Štatistický úrad Slovenskej republiky
11:50 – 12:30DiskusiaAké sú prekážky pre migrantov na Slovensku aby pracovali počas štúdia? Možnosti skoršieho začlenenia migrantov do spoločnosti prostredníctvom pracovnej inklúzie? Aký druh ekonomických aktivít môžu vykonávať študenti migranti?
12:30 – 13:30Obed – etnická kuchyňa
13:30 – 13:50Modrá karta a pripravenosť Slovenska implementovať novú európsku direktívu modrej kartyMgr. Ľudmila Ščerbáková, vedúca oddelenia európskych záležitostí OVV SLVV MV Slovenskej republiky
13:50 – 14:20DiskusiaJe potrebné vypracovať dokument a akčný plán riadenej migrácie? Aký druh migrantov potrebuje Slovensko? Aké budú slovenské pravidla modrej karty?
14:20 – 14:40Zahraniční študenti ako výzva pre slovenské vysoké školyProf. Ing. Peter Plavčan, CSc, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
14:40 – 15:00Prestávka na kávu a občerstvenie
15:00 – 15:30Iregulárni migranti počas krízy –mechanizmy sledovania iregulárnych migrantovÚPSVaR, Súkromné podniky o vysokokvalifikovanej pracovnej sile na Slovensku – potreby zmien legislatívy a ich priaznivejšia podpora
15:30 – 16:40DiskusiaZáver diskusie a debát okolo navrhovaných odporúčaní, ktoré boli vypracované v rámci realizácie projektu

https://www.iz.sk/sk/partneri/migration/konferencia-2009-12-09