qr kod na stranku

Model flexicurity

Pojem “flexicurity” v spojení s trhom práce používaný ako spojenie slov flexibility (flexibilita) a security (bezpečnosť) zaviedli do praxe Dáni. Flexicurity je teda pojem, ktorý charakterizuje celý dánsky trh práce . Jeho podstatným prínosom je, že bezpečnosť a flexibilita si neodporujú, teda bezpečnosť nejde na úkor flexibility a naopak.

Dánsky systém na trhu práce sa nachádza blízko liberálnych systémov s malou ochranou zamestnancov pred prepustením, zároveň je tu však vybudovaná hustá sieť sociálneho zabezpečenia s vysokými náhradami mzdy. Dánsky model kombinuje dynamiku voľného trhového hospodárstva so sociálnym zabezpečením a sociálnou rovnováhou škandinávskeho typu.

Dánsky model trhu práce sociálne vyváženým spôsobom rieši makroekonomické problémy spolu s nerovnováhou na trhu práce. Jeho hlavnými rysmi sú flexibilita a bezpečnosť, úzko napojené na socializáciu pracovných síl. To prináša na jednej strane kolektívnu sociálnosť, vzhľadom na financovanie opatrení, zároveň však liberálnosť, nakoľko prináša možnosť prispôsobovať využitie pracovných síl. Model stojí na troch pilieroch:

  • relatívne vysoká náhrada mzdy pri nezamestnanosti,
  • veľká flexibilita na trhu práce v podobe flexibilných pravidiel ochrany pred výpoveďou, napr. krátke výpovedné doby,
  • aktívna politika trhu práce; je zabezpečené, že nezamestnaní buď aktívne hľadajú prácu, alebo absolvujú nejaké vzdelávanie.

V dánskom modeli sa štát stará o financovanie vzdelávania a to hlavne u ľudí s najnižším stupňom vzdelania a s najnižším napojením na trh práce.

Dánske ministerstvo práce popisuje opatrenia na trhu práce ako “zlatý trojuholník” medzi flexibilnými pravidlami pre prijímanie zamestnancov, veľkorysým systémom podpory a masívnymi aktivačnými opatreniami. Flexibilné pravidlá vedú k vysokej kvantitatívnej flexibilite, systém sociálnej podpory ponúka sociálnu istotu a aktivačné opatrenia motivujú ľudí k práci a zároveň ich kvalifikujú pre vstup na trh práce.

viac o flexicurity


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/model-flexicurity