qr kod na stranku

Stanovisko IZ: Výbor NR SR pre zamestnanosť a trh práce

Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k vytvoreniu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zamestnanosť a trh práce.

Súčasná národná rada Slovenskej republiky odhlasovala na 1. schôdzi (11. hlasovaní – Návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky) 4.7.2006 devätnásť iniciatívnych a kontrolných výborov NR SR. Po preskúmaní týchto výborov Inštitút zamestnanosti s prekvapením zistil, že nejestvuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zamestnanosť či trh práce. Politika zamestnanosti spolu s aktívnou politikou trhu práce, by mali byť považované za jedno zo základných priorít kritérií politiky a úspešnosti štátu. Preto s poľutovaním konštatujeme, že zo súčasných vytvorených výborov NR SR sa cielene zamestnanosťou žiaden nezaoberá.

Ďalej chceme upozorniť na fakt, že z takto vyčlenených výborov Národnej rady Slovenskej republiky sa dá len veľmi ťažko usudzovať, do kompetentnosti ktorých výborov problematika zamestnanosti spadá.

Podľa podpredsedu NR SR Miroslava Číža, ktorý sa pre Inštitút zamestnanosti vyjadril k uvedenej problematike, sa v súčasnom období problematikou zamestnanosti zaoberá Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Výbor ako jediný svoju legislatívnu činnosť zameriava okrem iného aj na služby zamestnanosti a problematiku s tým spojenú. Kontrolná činnosť výboru sa sústreďuje na aplikáciu zákonov rezortu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vzhľadom na to, že výbory patria ku kontrolným a iniciatívnym orgánom Národnej rady SR a ich hlavnou úlohou je podrobné prerokovávanie návrhov zákonov, takýto výbor, ktorý by sa bezprostredne zaoberal zamestnanosťou, jednoznačne chýba.

Domnievame sa, že súčasný Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie má široký záber činností, čo by mohlo negatívne vplývať na pripomienky a stanoviská k návrhom prípadne k doplnkom a zmenám pred­kladaných zákonov.


Inštitút zamestnanosti spracoval prehľad existujúcich (národných) výborov v ôsmych vybraných európskych krajinách (Dánsku, Francúzsku, Švédsku, Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a Nemecku). Naším cieľom, bolo zistiť, ktoré krajiny majú vytvorený výbor, ktorý by sa špeciálne zaoberal dôležitou problematikou zamestnanosti a trhu práce.

Z ôsmych sledovaných európskych krajín, malo až 6 krajín (Dánsko, Švédsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko a Maďarsko ) vytvorený parlamentný výbor, ktorý sa cielene zameriava na konštruktívne riešenie problematiky zamestnanosti. Dve krajiny (Francúzsko a Česko), tak ako aj Slovenská republika, takýto výbor zriadený vôbec nemá. Pri hlbšom preskúmaní vyčlenených francúzskych parlamentných výborov zistíme, že s počtom 6 výborov, ktoré sú všeobecného charakteru, nie sú so Slovenskými 19 výbormi zrovnateľné. Česká republika, rovnako ako Slovenská republika, výbor zaoberajúci sa zamestnanosťou vytvorený nemá.


štátypočet ustanovených výborovvýbor špeciálne zaoberajúci sa zamestnanosťou
Dánske kráľovstvo25 výborovVýbor pre trh práce
Švédske kráľovstvo16 výborovVýbor pre trh práce
Poľská republika28 výborovPracovný výbor
Rakúska republikanárodná rada 29 výborovVýbor pre pracovné a sociálne záležitosti
federálna vláda 20 výborovVýbor pre ekonomické a pracovné záležitosti
Nemecká spolková republika21 výborovVýbor pre ekonomické a pracovné záležitosti
Maďarská republika18 výborovVýbor pre zamestnanosť a pracovné záležitosti
Francúzska republika6 výborov-
Česká republikaparlamentní snĕmovna ČR 17 výborov-
senát ČR 9 výborov-
Slovenská republika19 výborov-

Týmto prehľadom sa snaží Inštitút zamestnanosti poukázať na fakt opodstatnenosti vytvorenia Výboru NR SR pre zamestnanosť a trh práce, tak ako je tomu vo väčšine sledovaných európskych krajín.


Súčasné parlamentné strany deklarujú vo svojich volebných programoch záujem aktívne riešiť problematiku zamestnanosti, resp. nezamestnanosti spolu s dlhodobou nezamestnanosťou, preto by bolo namieste, aby sa takto dôležitá téma osobitne dostala na pôdu Národnej rady, ktorá má kompetencie meniť a vytvárať výbory NR SR podľa potreby a  zároveň určovať úseky ich činností.

Iniciatíva Inštitútu zamestnanosti v problematike vytvorenia Výboru NR SR pre zamestnanosť a trh práce sa stretla s pozitívnym ohlasom u podpredsedu NR SR Miroslava Číža, ktorému sa koncepcia súčasných vytvorených výborov NR SR nepozdáva.

Ako uviedol pre IZ: „Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky politike zamestnanosti venuje najvyššiu mieru pozornosti pretože si uvedomujeme, že zamestnanosť tvorí jeden zo základných pilierov úspešne rozvíjajúceho sa a napredujúceho štátu. Zamestnanosť a jej rast tvorí základ hospodárskej sociálnej politiky súčasnej vlády a všetky opatrenia spomenuté v programovom vyhlásení budú klásť zvýšené nároky na prácu parlamentu a členov relevantných parlamentných výborov“.

Podpredseda NR SR Miroslav Číž ďalej prehlásil: „ S podnetným návrhom Inštitútu zamestnanosti na vznik výboru NR SR pre zamestnanosť sa budeme zaoberať a to v súvislosti so zámerom vybudovania novej štruktúry Národnej rady Slovenskej republiky, s ktorou súvisí aj koncepcia výborov parlamentu“.


Inštitút zamestnanosti odporúča prehodnotiť vytvorenú koncepciu národných výborov SR a vyzýva NR SR k vytvoreniu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zamestnanosť a trh práce.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/vybor-nr-sr-pre-zamestnanost-a-trh-prace