qr kod na stranku

336/2015 Z.z. – zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov

všetky novelizácie na slov-lexe

Časová verzia pred­pisu účinná od 01.01.2023

336
ZÁKON
z 11. novembra 2015
o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1 
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky, systém a formy poskytovania podpory najmenej rozvinutým okresom.
§ 2 
Najmenej rozvinutý okres
(1) Najmenej rozvinutým okresom je okres, ktorý je zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov.
(2) Najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje podpora v súlade s týmto zákonom. Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese sú subjekty územnej spolupráce1) a iné právnické osoby v súlade s plánom rozvoja. Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese môžu byť v súlade s plánom rozvoja aj fyzické osoby – podnikatelia.
§ 3 
Pôsobnosť
(1) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“)
a) spolupracuje s okresným úradom v sídle najmenej rozvinutého okresu pri vypracovaní plánu rozvoja,
b) vyhodnocuje a kontroluje plnenie plánu rozvoja,
c) prijíma opatrenia na hospodársky a sociálny rozvoj najmenej rozvinutých okresov,
d) oznamuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) ukončenie plnenia plánu rozvoja.
(2) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti poskytujú podporu najmenej rozvinutým okresom a spolupracujú s ministerstvom investícií pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1. 
(3) Ústredie
a) vedie zoznam najmenej rozvinutých okresov a zverejňuje ho na svojom webovom sídle,
b) ku dňu zverejnenia informácií o podiele disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku za vykazovaný mesiac, ktorý je posledným mesiacom kalendárneho štvrťroka,
1. zapíše do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom priemerný podisponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku za kalendárny štvrťrok, ktorý ústredie vykazuje, bol v období za najmenej deväť kalendárnych štvrťrokov počas pred­chádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyšší ako 1,35-násobok priemerného podielu disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku a dosiahol najmenej 5,5 %,
2. zapíše do zoznamu najmenej rozvinutých okresov aj okres ohraničený okresmi podľa prvého bodu alebo ohraničený okresmi podľa prvého bodu a štátnou hranicou; do zoznamu najmenej rozvinutých okresov však nemožno zapísať okres krajského mesta,
3. vymaže zo zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, ktorý nespĺňa podmienku podľa prvého bodu, a v ktorom bolo plnenie akčného plánu podľa oznámenia ministerstva investícií ukončené.
(4) Okresný úrad v sídle najmenej rozvinutého okresu
a) podieľa sa na tvorbe regionálnej politiky,
b) pripravuje návrh plánu rozvoja a pred­kladá ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií,
c) plní úlohy súvisiace s plnením plánu rozvoja,
d) spolupracuje
1. s ministerstvom investícií pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1 písm. a) a b) a 
2. s vyšším územným celkom, v ktorého územnom obvode má sídlo, a s obcami, ktoré sa nachádzajú v jeho územnom obvode, ako aj s ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi1a) pri plnení úloh podľa písmen b) a c),
e) vedie agendu súvisiacu s plnením plánu rozvoja,
f) vyhlasuje výzvu na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku,
g) prijíma žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.
§ 4 
Plán rozvoja
(1) Plán rozvoja je ministerstvom investícií schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu. Plán rozvoja vychádza zo základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja.1b)
(2) Plán rozvoja pred­stavuje zoznam aktivít zameraných na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu. Aktivita môže presahovať hranice najmenej rozvinutého okresu, ak má priamy vplyv na najmenej rozvinutý okres.
(3) Najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje podpora v súlade s plánom rozvoja.
(4) Vyšší územný celok navrhuje okresnému úradu v sídle najmenej rozvinutého okresu zoznam aktivít zodpovedajúci územnému obvodu vyššieho územného celku v súlade s príslušným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku.2)
(5) Plán rozvoja obsahuje zdôvodnenie výberu aktivít pre daný najmenej rozvinutý okres, návrh opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia plánu rozvoja, časový harmonogram, možnosti financovania, očakávané výsledky, monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku.
(6) Príspevok na opatrenia v pláne rozvoja, pri ktorých sa pred­pokladá financovanie z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, sa poskytuje podľa osobitných pred­pisov.3)
(7) Plán rozvoja schváli ministerstvo investícií najneskôr do deviatich mesiacov od zápisu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov alebo od dátumu, keď bolo plnenie plánu rozvoja podľa oznámenia ministerstva investícií ukončené a najmenej rozvinutý okres nebol vymazaný zo zoznamu najmenej rozvinutých okresov.
(8) Plán rozvoja sa vypracováva spravidla na obdobie piatich rokov. Vypracovať ho možno aj pre skupinu vzájomne susediacich najmenej rozvinutých okresov ako plán rozvoja najmenej rozvinutého územia.
§ 5 
Riadiaci výbor a spoločný riadiaci výbor
(1) Riadiaci výbor je poradným orgánom ministerstva investícií.
(2) Riadiaci výbor je zriadený ministerstvom investícií v každom najmenej rozvinutom okrese.
(3) Ak to plán rozvoja určí, v určených najmenej rozvinutých okresoch pôsobia viaceré riadiace výbory spoločne ako jeden spoločný riadiaci výbor.
(4) Riadiaci výbor sa podieľa na príprave výzvy na pred­kladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa tohto zákona a na jej vyhodnocovaní v nadväznosti na schválený plán rozvoja. Riadiaci výbor prerokúva návrh plánu rozvoja a prijíma k nemu stanoviská.
(5) Členov riadiaceho výboru vymenúva a odvoláva minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
(6) Podrobnosti o zriadení, zložení, počte členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách, činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ministerstvo investícií.
(7) Členmi riadiaceho výboru sú zástupcovia
a) ministerstva investícií,
b) vyššieho územného celku, do ktorého najmenej rozvinutý okres patrí,
c) okresného úradu najmenej rozvinutého okresu,
d) miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutého okresu,
e) sociálno-ekonomických partnerov.1a)
§ 6 
Podpora najmenej rozvinutému okresu
(1) Podpora najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje formou
a) regionálneho príspevku,
b) príspevkov, finančných nástrojov alebo iných prostriedkov pomoci poskytovaných podľa osobitných pred­pisov.3)
(2) Podpora najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje v súlade s plánom rozvoja a zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
§ 8 
Regionálny príspevok
(1) Regionálny príspevok je finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly ministerstva investícií v súlade s plánom rozvoja.
(2) Regionálny príspevok možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti zverejnenej na webovom sídle ministerstva investícií. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku obsahuje najmä
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) účel, na ktorý sa regionálny príspevok žiada,
c) počet podporených pracovných miest,
d) požadovanú výšku regionálneho príspevku,
e) výšku celkových nákladov a rozpočet projektu.
(3) Podrobnosti poskytovania regionálneho príspevku a jeho následné monitorovanie a hodnotenie podľa určených ukazovateľov upravuje metodika vydaná ministerstvom investícií, ktorú zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle. Prijímateľ je povinný poskytovať údaje ministerstvu investícií v požadovanom rozsahu na účely transparentného riadenia a kontroly poskytovania regionálneho príspevku.
(4) Pri poskytovaní regionálneho príspevku sa uplatňujú princípy transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti a zákaz konfliktu záujmov.
(5) Regionálny príspevok možno poskytnúť prijímateľovi, ak spĺňa podmienky podľa osobitného pred­pisu.3a)
(6) Regionálny príspevok možno poskytnúť prijímateľovi, ak nespĺňa podmienky podľa odseku 5 a 
a) táto skutočnosť je uvedená v pláne rozvoja, alebo
b) spĺňa podmienku podľa osobitného pred­pisu.3b)
(7) Ak sa má regionálny príspevok poskytnúť na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy, podmienkou jeho poskytnutia je vlastnícke právo alebo iné právo prijímateľa k pozemku alebo stavbe a jeho záväzok, že tieto práva k pozemku alebo stavbe sa nezmenia najmenej po dobu piatich rokov od dokončenia výstavby, dokončenia zmeny stavby alebo dokončenia stavebných úprav.
(8) Ak je poskytnutie regionálneho príspevku štátnou pomocou alebo minimálnou pomocou, za poskytovateľa regionálneho príspevku sa považuje ministerstvo investícií.
(9) Regionálny príspevok sa poskytuje na základe zmluvy, ktorú uzatvára s prijímateľom ministerstvo investícií. Vzor zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle.
(10) Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku obsahuje najmä
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) pred­met a účel zmluvy,
c) podmienky poskytnutia a použitia regionálneho príspevku,
d) podmienky vyúčtovania regionálneho príspevku,
e) merateľné ukazovatele,
f) rozpočet projektu,
g) práva a povinnosti zmluvných strán.
(11) Právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy a za podmienok v zmluve uvedených.
(12) Na poskytovanie regionálneho príspevku podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 9
Ak podporou podľa tohto zákona môže byť poskytnutá štátna pomoc, možno túto podporu uplatniť len vtedy, ak je v súlade s ustanoveniami medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,4) a s osobitnými pred­pismi z oblasti štátnej pomoci.5)
§ 10
Ústredie zapíše do 31. decembra 2015 do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas obdobia od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2015 vyššia ako 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.
§ 11 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1) Ústredie zapíše do 1. mája 2018 do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov od 1. apríla 2015 do 31. marca 2018 vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.
(2) Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu, pre ktorý bol schválený akčný plán, sa považuje do vymenovania výboru podľa § 5 ods. 7 v znení účinnom od 1. apríla 2018 za výbor pre príslušný najmenej rozvinutý okres, najneskôr však do 31. mája 2018. Predsedom tohto výboru je pred­nosta okresného úradu.
(3) Návrh ročných priorít na rok 2018 môže okresný úrad po prerokovaní radou pred­ložiť úradu vlády najneskôr do 1. júna 2018. Do schválenia ročných priorít vládou podľa § 4a ods. 1 sa regionálny príspevok poskytuje podľa schváleného akčného plánu alebo jeho dodatku.
§ 12 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021
(1) Akčný plán schválený do 31. októbra 2021 sa považuje za plán rozvoja podľa § 4 v znení účinnom od 1. novembra 2021.
(2) O návrhu ročných priorít na nasledujúci kalendárny rok, ktorý pred­loží okresný úrad ministerstvu investícií do 31. októbra 2021, rozhodne minister investícií.
§ 13 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Ak obdobie podľa § 3 ods. 3 písm. b) prvého bodu zahŕňa aj kalendárny štvrťrok v období od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2022, na tento kalendárny štvrťrok sa na účely zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov použije výpočet podľa § 3 ods. 3 písm. b) prvého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2022.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 písm. d) prvý znie:
„1. bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
1a. dlhodobo nezamestnaný občan7a) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru; ak k tomu istému dňu vzniklo viac pracovných pomerov alebo štátnozamestnaneckých pomerov, za pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý bol dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa považuje ten pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, na základe ktorého bola podaná prihláška do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako prvá, alebo
1b. vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese7b) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru; časť vety za bodkočiarkou v bode 1a. platí rovnako,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b) § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V § 4 ods. 1 písm. d) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo písm. b)“.
3. V § 20 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) odo dňa, keď prestane mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, ak ide o fyzickú osobu uvedenú v § 4 ods. 1 písm. d) bode 1b.,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
4. V § 20 ods. 4 písm. c) sa slová „písmena a)“ nahrádzajú slovami „písmen a) alebo b)“.
5. V § 231 ods. 1 písm. b) siedmom bode sa slová „§ 20 ods. 4 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 4 písm. c)“.
6. V § 231 ods. 1 písm. b) sa za siedmy vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:
„8. zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) bode 1b. a povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti jej vzniklo podľa § 20 ods. 4 písm. b), na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 2 za kalendárny mesiac, v ktorom prestala mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,“.
Doterajší ôsmy sa označuje ako deviaty bod.
Čl. III
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z. a zákona č. 14/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 písm. l) treťom bode, § 12 písm. v) druhom bode, § 29 ods. 4, nadpise nad § 50b a § 50b sa slová „sociálny podnik“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „sociálny podnik pracovnej integrácie“ v príslušnom tvare.
2. Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 50a
Subjekt sociálnej ekonomiky
(1) Subjekt sociálnej ekonomiky je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a) si za svoj prvotný sociálny cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami, inými pravidlami alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje, a 
1. poskytuje tovar alebo služby zraniteľným, marginalizovaným, znevýhodneným alebo vylúčeným osobám alebo
2. používa metódu produkcie tovaru alebo služieb, ktorá pred­stavuje jej prvotný sociálny cieľ,
b) použije na dosiahnutie svojho prvotného sociálneho cieľa každoročne najmenej 50 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z pred­metu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na pred­met činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania,
c) je spravovaná zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním zamestnancov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jej obchodné činnosti.
(2) Subjektom sociálnej ekonomiky je aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si za svoj prvotný sociálny cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami, inými pravidlami alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje, spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. b) a c) a poskytuje finančnú podporu subjektu sociálnej ekonomiky podľa odseku 1.“.
3. Za § 72v sa vkladá § 72w, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 72w
Prechodné ustanovenie účinné od 15. decembra 2015
Sociálny podnik, ktorý má priznané postavenie sociálneho podniku podľa pred­pisov účinných do 14. decembra 2015, je sociálny podnik pracovnej integrácie.“.
Čl. IV
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z. a zákona č. 265/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 11 ods. 7 písm. v) prvý znie:
„1. bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
1a. občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov47aa) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru alebo
1b. občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, jeho trvalý pobyt je v najmenej rozvinutom okrese47aaa) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47aaa znie:
„47aaa) § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 62/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 sa za 3 vkladá nový 4, ktorý znie:
„(4) Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,15b) k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu,
a) suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 200 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b) hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 30 %,
c) podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou investičného zámeru vedúceho k vytvoreniu najmenej desiatich nových pracovných miest.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:
„15b) § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V § 4 ods. 5 sa slová „alebo odseku 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. a) alebo odseku 4 písm. a)“.
3. V § 4 ods. 8 sa číslica „4“ nahrádza číslicou „5“.
4. V § 7 sa za 3 vkladá nový 4, ktorý znie:
„(4) Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,15b) k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu,
a) suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 200 000 eur, z toho najmenej 100 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b) podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou investičného zámeru vedúceho k vytvoreniu najmenej piatich nových pracovných miest.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
5. V § 7 ods. 7 sa slová „a 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.
6. V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „a 5“ nahrádzajú slovami „a 6“ a slová „a 4“ sa nahrádzajú slovami „a 5“.
7. V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „a 3, § 4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „až 4, § 4 ods. 6“ a slová „a 3, alebo § 7 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „až 4, alebo § 7 ods. 5“.
8. V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „4 ods. 6 “ a slová „7 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „7 ods. 5“.
9. V § 15 ods. 4 sa slová „3 a ods. 5“ nahrádzajú slovami „4 a ods. 6“ a slová „7 ods. 1 až 4“ sa nahrádzajú slovami „7 ods. 1 až 5“.
10. V § 16 ods. 2 sa slová „1 a 5“ nahrádzajú slovami „1 a 6“ a slová „1 a 4“ sa nahrádzajú slovami „1 a 5“.
11. V § 16 ods. 6 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 5“.
12. V § 17 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
13. V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
14. V § 17 ods. 1 písm. e) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 5“.
15. V § 17 ods. 3 sa slová „1 a 5“ nahrádzajú slovami „1 a 6“ a slová „1 a 4“ sa nahrádzajú slovami „1 a 5“.
16. § 17 ods. 7 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 5“.
17. Za § 20f sa vkladá § 20g, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 20g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015
(1) Investičná pomoc schválená do 14. decembra 2015 zostáva v platnosti za podmienok a v takom rozsahu, ako je uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
(2) Konania začaté a neukončené pred 15. decembrom 2015 sa dokončia podľa pred­pisov účinných do 14. decembra 2015.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2015.
1)§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
1b)§ 5 zákona č. 539/2008 Z. z. v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
2)§ 7 zákona č. 539/2008 Z. z. v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
3) Napríklad zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších pred­pisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov, zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
3a)§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
3aa)§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
3b)§ 8 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších pred­pisov.
4) Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
5) Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).

https://www.iz.sk/sk/projekty/kniznica/zakon-336-2015
ikona Knižnica

Knižnica IZ

Inštitút zamestnanosti prevádzkuje knižnicu periodických aj neperiodických publikácii zaoberajúcich sa problematikou trhu práce, vrátane vlastných publikácií. Máme tiež aktuálne verzie zákonov týkajúcich sa trhu práce.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .