Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Spôsoby riešenia fenoménu nezamestnanosti mladých na Slovensku

Pozvánka na konferenciu

Spôsoby riešenia fenoménu nezamestnanosti mladých na Slovensku

ktorú organizuje Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v SR v spolupráci s Euractiv a Inštitútom zamestnanosti a portálom jeTOTAK.sk pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 24. októbra 2012 

  • Miesto konania: Hotel Devín, Riečna 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Cieľom konferencie je načrtnúť možné riešenia nezamestnanosti mladých na Slovensku. Ťažiskovou časťou konferencie sú panely expertov, ktoré sa budú venovať možným prístupom k riešeniu zamestnanosti mladých na trhu práce. Experti v krátkosti prednesú svoje návrhy, po ktorých bude nasledovať diskusia.

Prezentacie

Program

9.00Otvorenie Konferencie
Mgr.Zuzana Strapatá- riaditeľka Friedrich Ebert Stiftung, SR
Úvodné slovo
Mgr.Branislav Ondruš- štátny tajomník MPSVR SR
9.15Úvod do problematiky nezamestnanosti mladých
Zhodnotenie súčasného stavu, štatistiky, odporúčania
Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD- Inštitút zamestnanosti
9.30PANEL I
Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD- Inštitút zamestnanosti
PhDr. Emil Machyna- predseda Odborového zväzu KOVO
Pohľad odborov na danú problematiku, návrhy riešení
Ing. Silvia Loffayová – Stredná odborná škola chemická
Spolupráca strednej školy s podnikom- uplatnenie absolventov
Mgr.Jan Herich- Ústav informácií a prognóz školstva
Nezamestnanosť absolventov stredných škôl
Ing. Martin Hošták – tajomník, RÚZ
Pohľad zamestnávateľov na príčiny nezamestnanosti mladých
10:30Diskusia
10:45Prestávka
11:00Panel II
PaeDr. Danica Lehocká- generálna riaditeľka sekcie práce MPSVaR SR
Koncepcia riešenia nezamestnanosti mladých SR za MPSVaR SR
Ing.Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP
Ing.Vladimír Belovič, CSc., generálny riaditeľ sekcie ďalšieho vzdelávania mládeže MŠVVaŠ SR
Koncepcia riešenia nezamestnanosti mladých SR za MŠVVaŠ SR
Ing. Monika Martišková, Inštitút ekonomických štúdií, Univerzita Karlova
Dotované umiestňovanie mladých na trhu práce v EU: prečo zlyháva
Ing.Mgr. Peter Gabor – projektorvý manažér Euroinkubátor-cvičná firma,Technická akadémia Zvolen
Mgr.Katarína Stoláriková- predsedníčka Študentskej rady VŠ SR
12:15Diskusia, následne záver konferencie
12: 40obed

Moderátor: Michal Havran ml. Z konferencie bude vyhotovený video záznam, ktorý bude poskytnutý na uverejnenie pre Friedrich Ebert Stiftung, euractiv, jetotak.sk

Svoju účasť potvrďte najneskôr do 21.10.2012 na adrese lukacova@fes.sk Počet miest je limitovaný


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/konferencia-nezamestnanost-mladych