qr kod na stranku

Zoznam literatúry o inkluzívnom trhu

Monografie

  • Páleník, Michal; Pollák, Miroslav: Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku, 2021, ISBN: 978-80-223-5148-5
  • Pollák, Miroslav; Mušinka, Alexander: Darí sa – úspešné príklady obcí v spolunažívaní s Rómami, 2018, ISBN: 978-80-89975-00-6
  • Páleník, Michal; Holienka, Marián; Pilková, Anna; Oravcová, Ivana; Mušinka, Alexander; Pollák, Miroslav: Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko, 2014, ISBN: 978-80-970204-6-0
  • Páleník, Michal; Páleník, Viliam; Oravcová, Ivana: Inkluzívne zamestnávanie, 2013, ISBN: 978-80-970204-4-6
  • Páleník, Michal: Medzitrh práce, 2013, ISBN: 978-80-970204-3-9
  • Páleník, Viliam; Páleník, Michal; Šimo, Andrej: Inkluzívny trh, 2011, ISBN: 978-80-970204-2-2
  • KOŠTA, Ján – DOVÁĽOVÁ, Gabriela – HOŠOFF, Boris – MORVAY, Karol – PÁLENÍK, Michal. Aktuálne problémy (ne)zamestnanosti nízkokvalifikovaných pracovných síl. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. ISBN 978-80-89608-16-4
  • Viliam Páleník a kol: Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – Naivita alebo genialita?, 2015, ISBN 978-80-7144-250-9

Časopisy, zborníky a konferencie

Konferencie a semináre


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-trh/literatura
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .