Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Neutrálny vplyv na schodok

Aby sa v horizonte desať/dvadsať rokov podarilo viditeľne znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku, je potrebné udržať v obehu 770 miliónov €. Tieto predstavujú aspoň 55 000 inkluzívnych verejných obstarávaní ročne (pri dosahovaní maximálnej možnej výšky obstarávania 14 000 € v zmysle tohto návrhu), reálne viac ako 100 000 obstarávaní ročne (keďže predpokladáme, že vzhľadom na krátku dobu trvania zákazky, iba 3 mesiace, nedosiahnu jednotlivé obstarávania maximálnu sumu), teda okolo 8 300 obstarávaní v SR mesačne alebo 105 obstarávaní v každom okrese SR mesačne (v priemere). Uvedené nie je možné dosiahnuť iba vďaka práci jedného ministerstva, potrebná bude spolupráca celého verejného sektora: štátnych organizácií, ministerstiev, žúp, miest i obcí.

Existuje niekoľko možností získania dostatočného objemu zdrojov potrebných na inkluzívne verejné obstarávanie. Jednotlivé zdroje popísané v publikácii Inkluzívne zamestnávanie sa prekrývajú (napr. verejné obstarávanie sa realizuje zo štátneho rozpočtu) a niektoré zdroje nie sú kvantifikovateľné vzhľadom na nedostupnosť údajov (napr. štátne podniky a ich úlohy).

Zmena príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu či obcí je rozpočtovo neutrálna. Zvýšenie rozpočtu je možné prognózovať na základe príjmov generovaných inkluzívnym trhom. Celkový schodok štátneho rozpočtu sa dokonca znižuje, keďže rastie hrubý domáci produkt a schodok v nominálnej hodnote sa nemení.

Aktualizované: marec 2014


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/neutralita-na-schodok
ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .