qr kod na stranku

SWOT analýza aktivačnej činnosti

Aktivačná činnosť, ako každý iný nástroj aktivnej politiky trhu práce, má svoje slabé aj silné stránky. Preto sme pripravili SWOT analýzu, ktorá popisuje (ne)výhody aktivačných prác. Slabých stránok je veľa, ale silných nie...

Silné stránky:

 • Zotrvačnosť verejnej byrokracie.

Slabé stránky:

 • 1. Aktivačné práce prehlbujú sociálnu pascu, keďže znižuje rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mzdou (mzda je vlastne nižšia ako sociálne dávky).
 • 2. Účastníci pracujú v mieste svojho bydliska, teda nezískajú reálne skúsenosti s prácou a dochádzaním za ňou (čo na otvorenom trhu práce budú musieť robiť).
 • 3. Nie je to riadna pracovná zmluva, teda nezískajú reálne skúsenosti, nemôžu si to zapísať do životopisu a neráta sa im do dôchodku.
 • 4. Nie je žiadna kontrola či aktivační niečo reálne robia (dôsledkom je nízka produktivita práce, žiadna kontrola výstupov ich práce
 • 5. Organizátor nie je motivovaný využívať túto pracovnú silu efektívne (keďže ju dostal zadarmo a nie je kontrola výstupov).
 • 6. Previazanosti medzi aktivovanými a realizátorom – starostom (ktorého volia vo voľbách teda si nemôže svojich voličov pohnevať).
 • 7. Vytláčanie štandardných pracovníkov (keďže je masívna dotácia ceny práce bez vytvorenia reálneho dodatočného dopytu po práci).
 • 8. Málo odpracovaných hodín (teda účastníci nezískajú reálne skúsenosti z plného pracovného pomeru, podpora práce na čierno, keďže účastníci majú na ňu čas).
 • 9. Rovnaká dávka bez ohľadu na to ako sa kto snaží v práci (čo demotivuje od zlepšovania sa).
 • 10. Dotácie podporujú obce, aby si neznižovali nezamestnanosť.
 • 11. Neštandardné vzťahy medzi všetkými účastníkmi (ani pracovná zmluva, ani obchodný vzťah, ani obstarávanie, ani …)
 • 12. Každý z cieľovej skupiny má jediného možného organizátora, ktorému je vydaný napospas (živná pôda pre korupčné správanie)
 • 13. Každý potenciálny zamest­návateľ má jediného možného odberateľa/platiteľa (živná pôda pre korupčné správanie)

Príležitosti:

Ohrozenia:

 • 1. Systém zlyháva ak je cieľová skupina veľká (reálne môže fungovať iba ak tvorí do 5 % pracujúcich, ak je v cieľovej skupine každý druhý, systém nefunguje).
 • 2. Účasťou na aktivačných prácach si účastníci myslia, že práca na otvorenom trhu je rovnaká.

Vzhľadom na tieto nedostatky navrhujeme zavedenie inkluzívneho trhu. Viac o aktivačnej činnosti.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/swot-analyza-aktivacna-cinnost