qr kod na stranku

Aktivačný príspevok - legislatíva

Aktivačný príspevok je súčasťou dávok v hmotnej núdzi.

§ 12 417/2013 Z.z. – zákon o pomoci v hmotnej núdzi

Platnosť § 12 od 2024-01-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

(2) Aktivačný príspevok je 75,70 eura mesačne.

(3) Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a 

1. zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,

2. nezískal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa a je žiakom strednej školy v externej forme štúdia35) alebo študentom vysokej školy v externej forme štúdia,

3. zúčastňuje sa v rámci realizácie aktívnych opatrení na trhu práce na vzdelávaní a príprave pre trh práce,37) rekvalifikácii alebo na projektoch a programoch38) v dohodnutom rozsahu najmenej 32 hodín počas 30 dní,

4. je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj,

b) ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného pred­pisu.39a)

(4) Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý

a) je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,

b) spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa § 11  ods. 2. 

(5) Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa odňatia aktivačného príspevku z dôvodu, že

a) člen domácnosti bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28  ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

Platnosť § 12 od 2023-04-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

(2) Aktivačný príspevok je 75,70 eura mesačne.

(3) Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a 

1. zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,34d)

2. nezískal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa a je žiakom strednej školy v externej forme štúdia alebo študentom vysokej školy v externej forme štúdia,36)

3. zúčastňuje sa v rámci realizácie aktívnych opatrení na trhu práce na vzdelávaní a príprave pre trh práce, rekvalifikácii37a) alebo na projektoch a programoch v dohodnutom rozsahu najmenej 32 hodín počas 30 dní,

4. je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj,39)

b) ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného pred­pisu.

(4) Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý

a) je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,34)

b) spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa § 11  ods. 2. 

(5) Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa odňatia aktivačného príspevku z dôvodu, že

a) člen domácnosti bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) príjemca nesplnil povinnosť podľa a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

Platnosť § 12 od 2023-01-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

(2) Aktivačný príspevok pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. a) je 132,40 eura mesačne a pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. b) až d) je 66,20 eura mesačne.

(3) Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,

b) ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a 

1. zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,34d)

2. zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole36) a nezískal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

3. zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce, rekvalifikácie37a) a projektov podľa osobitného pred­pisu v dohodnutom rozsahu najmenej 32 hodín počas 30 dní,

4. je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj,39)

5. je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,

6. je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti,

c) ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa, alebo

d) ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného pred­pisu.39a)

(4) Čas, v ktorom sa člen domácnosti nemôže zúčastniť výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky, sa považuje za čas, v ktorom sa člen domácnosti zúčastnil výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu.

(5) Písomná dohoda podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu obsahuje náležitosti podľa § 10  ods. 4. 

(6) Ak dohodu podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátor dobrovoľníckej činnosti, úrad od dohody odstúpi; novú dohodu môže úrad uzatvoriť najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od pred­chádzajúcej dohody.

(7) Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách alebo dobrovoľníckej činnosti priamo na mieste ich výkonu.

(8) Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý

a) je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,

b) spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa § 11  ods. 2 písm. a) alebo .

(9) Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa odňatia aktivačného príspevku z dôvodu, že

a) člen domácnosti bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28  ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok,

c) úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu.

Platnosť § 12 od 2022-06-07

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

(2) Aktivačný príspevok pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. a) je 132,40 eura mesačne a pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. b) až d) je 66,20 eura mesačne.

(3) Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,

b) ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a 

1. zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,34d)

2. zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole36) a nezískal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

3. zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektov podľa osobitného pred­pisu38) v dohodnutom rozsahu najmenej 32 hodín počas 30 dní,

4. je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj,

5. je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,

6. je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť33) v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti,

c) ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa, alebo

d) ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného pred­pisu.

(4) Čas, v ktorom sa člen domácnosti nemôže zúčastniť výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,33d) sa považuje za čas, v ktorom sa člen domácnosti zúčastnil výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu.

(5) Písomná dohoda podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu obsahuje náležitosti podľa .

(6) Ak dohodu podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátor dobrovoľníckej činnosti, úrad od dohody odstúpi; novú dohodu môže úrad uzatvoriť najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od pred­chádzajúcej dohody.

(7) Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách alebo dobrovoľníckej činnosti priamo na mieste ich výkonu.

(8) Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý

a) je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe34) alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,

b) spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa § 11  ods. 2 písm. a) alebo .

(9) Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa odňatia aktivačného príspevku z dôvodu, že

a) člen domácnosti bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28  ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok,

c) úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu.

Platnosť § 12 od 2022-03-30

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

(2) Aktivačný príspevok pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. a) je 132,40 eura mesačne a pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. b) až d) je 66,20 eura mesačne.

(3) Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,

b) ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a 

1. zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,

2. zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole35) alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole a nezískal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

3. zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce37) a projektov podľa osobitného pred­pisu v dohodnutom rozsahu najmenej 32 hodín počas 30 dní,

4. je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj,39)

5. je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,

6. je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti,

c) ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa, alebo

d) ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného pred­pisu.39a)

(4) Čas, v ktorom sa člen domácnosti nemôže zúčastniť výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky, sa považuje za čas, v ktorom sa člen domácnosti zúčastnil výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu.

(5) Písomná dohoda podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu obsahuje náležitosti podľa § 10  ods. 4. 

(6) Ak dohodu podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátor dobrovoľníckej činnosti, úrad od dohody odstúpi; novú dohodu môže úrad uzatvoriť najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od pred­chádzajúcej dohody.

(7) Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách alebo dobrovoľníckej činnosti priamo na mieste ich výkonu.

(8) Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý

a) je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,17)

b) spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa alebo písm. b).

(9) Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa odňatia aktivačného príspevku z dôvodu, že

a) člen domácnosti bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) príjemca nesplnil povinnosť podľa a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok,

c) úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu.

Platnosť § 12 od 2019-09-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

(2) Aktivačný príspevok pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. a) je 132,40 eura mesačne a pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. b) až d) je 66,20 eura mesačne.

(3) Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,

b) ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a 

1. zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,34d)

2. zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole36) a nezískal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

3. zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektov podľa osobitného pred­pisu38) v dohodnutom rozsahu najmenej 32 hodín počas 30 dní,

4. je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj,

5. je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,

6. je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť33) v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti,

c) ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa, alebo

d) ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného pred­pisu.

(4) Čas, v ktorom sa člen domácnosti nemôže zúčastniť výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,33d) sa považuje za čas, v ktorom sa člen domácnosti zúčastnil výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu.

(5) Písomná dohoda podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu obsahuje náležitosti podľa .

(6) Ak dohodu podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátor dobrovoľníckej činnosti, úrad od dohody odstúpi; novú dohodu môže úrad uzatvoriť najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od pred­chádzajúcej dohody.

(7) Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách alebo dobrovoľníckej činnosti priamo na mieste ich výkonu.

(8) Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý

a) je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe34) alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,

b) spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa § 11  ods. 2 písm. a) alebo .

(9) Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa odňatia aktivačného príspevku z dôvodu, že

a) člen domácnosti bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28  ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok,

c) úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu.

Platnosť § 12 od 2019-04-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

(2) Aktivačný príspevok pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. a) je 132,40 eura mesačne a pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. b) až d) je 66,20 eura mesačne.

(3) Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,

b) ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a 

1. zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,

2. zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole35) alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole a nezískal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

3. zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce37) a projektov podľa osobitného pred­pisu v dohodnutom rozsahu najmenej 32 hodín počas 30 dní,

4. je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj,39)

5. je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,

6. je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti,

c) ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa, alebo

d) ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného pred­pisu.39a)

(4) Čas, v ktorom sa člen domácnosti nemôže zúčastniť výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky, sa považuje za čas, v ktorom sa člen domácnosti zúčastnil výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu.

(5) Písomná dohoda podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu obsahuje náležitosti podľa § 10  ods. 4. 

(6) Ak dohodu podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátor dobrovoľníckej činnosti, úrad od dohody odstúpi; novú dohodu môže úrad uzatvoriť najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od pred­chádzajúcej dohody.

(7) Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách alebo dobrovoľníckej činnosti priamo na mieste ich výkonu.

(8) Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý

a) je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,17)

b) spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa alebo písm. b).

(9) Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa odňatia aktivačného príspevku z dôvodu, že

a) člen domácnosti bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) príjemca nesplnil povinnosť podľa a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok,

c) úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu.

Platnosť § 12 od 2017-05-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

(2) Aktivačný príspevok je 63,07 eura mesačne.

(3) Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,

b) ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a 

1. zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole36) a nezískal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

2. zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektov podľa osobitného pred­pisu,38)

3. je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj,

4. je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,

5. je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť33) v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti,

c) ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa, alebo

d) ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného pred­pisu.

(4) Menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj podľa odseku 3 písm. b) tretieho bodu, menšie obecné služby podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu alebo dobrovoľnícka činnosť podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu môžu byť vykonávané najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Menšie obecné služby podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu alebo dobrovoľnícka činnosť podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu môžu byť opätovne vykonávané najskôr po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ktoré začínajú plynúť od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončené pred­chádzajúce vykonávanie menších obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti, za ktoré patril aktivačný príspevok.

(5) Čas, v ktorom sa člen domácnosti nemôže zúčastniť výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu a piateho bodu z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,33d) sa považuje za čas, v ktorom sa člen domácnosti zúčastnil výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu a piateho bodu.

(6) Písomná dohoda podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu alebo piateho bodu obsahuje náležitosti podľa .

(7) Ak dohodu podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu alebo piateho bodu poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátor dobrovoľníckej činnosti, úrad od dohody odstúpi; novú dohodu môže úrad uzatvoriť najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od pred­chádzajúcej dohody.

(8) Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách alebo dobrovoľníckej činnosti priamo na mieste ich výkonu.

(9) Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý

a) je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe34) alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,

b) spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa § 11  ods. 2 písm. a) alebo .

(10) Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí aktivačného príspevku z dôvodu jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu alebo z dôvodu, že príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28  ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

Platnosť § 12 od 2016-01-02

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

(2) Aktivačný príspevok je 63,07 eura mesačne.

(3) Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,

b) ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a 

1. zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole36) a nezískal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

2. zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektov podľa osobitného pred­pisu,38)

3. je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj,

4. je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,

5. je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť33) v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti,

c) ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa, alebo

d) ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného pred­pisu.

(4) Menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj podľa odseku 3 písm. b) tretieho bodu, menšie obecné služby podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu alebo dobrovoľnícka činnosť podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu môžu byť vykonávané najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Menšie obecné služby podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu alebo dobrovoľnícka činnosť podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu môžu byť opätovne vykonávané najskôr po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ktoré začínajú plynúť od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončené pred­chádzajúce vykonávanie menších obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti, za ktoré patril aktivačný príspevok.

(5) Čas, v ktorom sa člen domácnosti nemôže zúčastniť výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu a piateho bodu z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,33a) sa považuje za čas, v ktorom sa člen domácnosti zúčastnil výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu a piateho bodu.

(6) Písomná dohoda podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu alebo piateho bodu obsahuje náležitosti podľa .

(7) Ak dohodu podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu alebo piateho bodu poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátor dobrovoľníckej činnosti, úrad od dohody odstúpi; novú dohodu môže úrad uzatvoriť najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od pred­chádzajúcej dohody.

(8) Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách alebo dobrovoľníckej činnosti priamo na mieste ich výkonu.

(9) Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý

a) je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe34) alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,

b) spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa § 11  ods. 2 písm. a) alebo .

(10) Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí aktivačného príspevku z dôvodu jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu alebo z dôvodu, že príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28  ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

Platnosť § 12 od 2014-01-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

(2) Aktivačný príspevok je 63,07 eura mesačne.

(3) Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a) ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,

b) ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a 

1. zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole36) a nezískal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

2. zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektov podľa osobitného pred­pisu,38)

3. je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj,

4. je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,

5. je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť33) v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti, alebo

c) ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa.

(4) Menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj podľa odseku 3 písm. b) tretieho bodu, menšie obecné služby podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu alebo dobrovoľnícka činnosť podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu môžu byť vykonávané najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Menšie obecné služby podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu alebo dobrovoľnícka činnosť podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu môžu byť opätovne vykonávané najskôr po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ktoré začínajú plynúť od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončené pred­chádzajúce vykonávanie menších obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti, za ktoré patril aktivačný príspevok.

(5) Písomná dohoda podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu alebo piateho bodu obsahuje náležitosti podľa .

(6) Ak dohodu podľa odseku 3 písm. b) štvrtého bodu alebo piateho bodu poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátor dobrovoľníckej činnosti, úrad od dohody odstúpi; novú dohodu môže úrad uzatvoriť najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od pred­chádzajúcej dohody.

(7) Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách alebo dobrovoľníckej činnosti priamo na mieste ich výkonu.

(8) Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý

a) je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe34) alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,

b) spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa § 11  ods. 2 písm. a) alebo .

(9) Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí aktivačného príspevku z dôvodu jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu alebo z dôvodu, že príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28  ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

Platnosť § 12 od 2013-01-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok sa poskytuje na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov pre pracovné uplatnenie počas pomoci v hmotnej núdzi. Aktivačný príspevok patrí

a) plnoletému občanovi v hmotnej núdzi a každej plnoletej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak splnili podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) zaopatrenému neplnoletému dieťaťu, ktoré je občanom v hmotnej núdzi alebo fyzickou osobou, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia podľa odseku 4 písm. a) alebo sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa odseku 4 písm. b) a splnilo podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Aktivačný príspevok je 63,07 eura mesačne.

(3) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa, alebo

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).

(4) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektovschválených ministerstvom,

c) sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb22) uskutočňovaných na základe písomnej dohody o vykonávaní menších obecných služieb s obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt, v rozsahu najmenej 10 hodín týždenne a najviac 20 hodín týždenne; nárok na aktivačný príspevok vzniká, ak dohoda o vykonávaní menších obecných služieb obsahuje najmä miesto vykonávania a druh vykonávania menších obecných služieb, rozsah vykonávaných menších obecných služieb, začiatok a obdobie vykonávania menších obecných služieb, denné časové vymedzenie počtu hodín vykonávania menších obecných služieb s určením hodiny začiatku a hodiny skončenia denného časového vymedzenia vykonávania menších obecných služieb, alebo

d) sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb22) pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj uskutočňovaných na základe písomnej dohody s príslušným úradom podľa osobitného pred­pisu.23)

(5) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného pred­pisu, má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa.

(6) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi

a) počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,

b) počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,

c) počas vykonávania menších obecných služieb22) uskutočňovaných na základe písomnej dohody o vykonávaní menších obecných služieb s obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt,

d) počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj uskutočňovaných na základe písomnej dohody s príslušným úradom podľa osobitného pred­pisu.23)

(7) Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak

a) občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

(8) Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení podmienok ustanovených v odsekoch 1, 3 a 4 najskôr po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku podľa odseku 7. 

(9) Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi, ktorý sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jeho príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy,6) najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného občana platí primerane.

(10) Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi, ktorý začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť podľa osobitného pred­pisu25) a pred začatím tejto činnosti mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného občana platí primerane.

(11) Ak občanovi vznikne nárok na aktivačný príspevok podľa odsekov 9 a 10, nemá nárok na aktivačný príspevok podľa odseku 3. 

(12) Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patria príspevky podľa osobitného pred­pisu.

(13) Aktivačný príspevok za vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt, patrí občanovi v hmotnej núdzi nepretržite najviac počas 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Aktivačný príspevok možno opätovne poskytnúť najskôr až po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch, ktoré začínajú plynúť odo dňa, ktorý nasleduje po dni, keď občan v hmotnej núdzi skončil pred­chádzajúce vykonávanie menších obecných služieb, za ktoré tomuto občanovi patril aktivačný príspevok. Aktivačný príspevok nepatrí, ak je občan v hmotnej núdzi na základe potvrdenia príslušného ošetrujúceho lekára práceneschopný viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.

Platnosť § 12 od 2011-07-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia počas pomoci v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Aktivačný príspevok je 63,07 eura mesačne.

(3) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad”) alebo obcou.

(4) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených ministerstvom, alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou,

d) sa zúčastňuje na vykonávaní menších služieb pre samosprávny kraj podľa osobitného pred­pisu.23aa)

(5) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného pred­pisu, má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa.

(6) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi

a) počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,

b) počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,

c) počas vykonávania menších obecných služieb23) uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou,

d) počas vykonávania menších služieb pre samosprávny kraj podľa osobitného pred­pisu.

(7) Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak

a) občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

(8) Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení podmienok ustanovených v odsekoch 1, 3 a 4 najskôr po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku podľa odseku 7. 

(9) Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi,24) ktorý sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jeho príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy, najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného občana platí primerane.

(10) Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi,24) ktorý začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť podľa osobitného pred­pisu a pred začatím tejto činnosti mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného občana platí primerane.

(11) Ak občanovi vznikne nárok na aktivačný príspevok podľa odsekov 9 a 10, nemá nárok na aktivačný príspevok podľa odseku 3. 

(12) Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patria príspevky podľa osobitného pred­pisu.25a)

Platnosť § 12 od 2011-01-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia počas pomoci v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Aktivačný príspevok je 63,07 eura mesačne.

(3) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad”) alebo obcou.

(4) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených ministerstvom, alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(5) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného pred­pisu,23a) má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa.

(6) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi

a) počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,

b) počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,

c) počas vykonávania menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(7) Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak

a) občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

(8) Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení podmienok ustanovených v odsekoch 1, 3 a 4 najskôr po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku podľa odseku 7. 

(9) Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi,24) ktorý sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jeho príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy, najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného občana platí primerane.

(10) Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi,24) ktorý začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť podľa osobitného pred­pisu a pred začatím tejto činnosti mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného občana platí primerane.

(11) Ak občanovi vznikne nárok na aktivačný príspevok podľa odsekov 9 a 10, nemá nárok na aktivačný príspevok podľa odseku 3. 

(12) Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patria príspevky podľa osobitného pred­pisu.25a)

Platnosť § 12 od 2009-01-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia počas pomoci v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Aktivačný príspevok je 63,07 eura mesačne.

(3) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie”) alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad”) podľa osobitného pred­pisu, alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb23) uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(4) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených ministerstvom, ústredím alebo úradom podľa osobitného pred­pisu,22) alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(5) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného pred­pisu,23a) má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa.

(6) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi

a) počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,

b) počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,

c) počas vykonávania menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(7) Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak

a) občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

(8) Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení podmienok ustanovených v odsekoch 1, 3 a 4 najskôr po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku podľa odseku 7. 

(9) Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi,24) ktorý sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jeho príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy, najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného občana platí primerane.

(10) Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému občanovi,24) ktorý začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť podľa osobitného pred­pisu a pred začatím tejto činnosti mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaného občana platí primerane.

(11) Ak občanovi vznikne nárok na aktivačný príspevok podľa odsekov 9 a 10, nemá nárok na aktivačný príspevok podľa odseku 3. 

(12) Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patria príspevky podľa osobitného pred­pisu.25a)

Platnosť § 12 od 2008-05-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia počas pomoci v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Aktivačný príspevok je 1 900 Sk mesačne.

(3) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie”) alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad”) podľa osobitného pred­pisu, alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb23) uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(4) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených ministerstvom, ústredím alebo úradom podľa osobitného pred­pisu,22) alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(5) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného pred­pisu,23a) má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa.

(6) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi

a) počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,

b) počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,

c) počas vykonávania menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(7) Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak

a) občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

(8) Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení podmienok ustanovených v odsekoch 1, 3 a 4 najskôr po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku podľa odseku 7. 

(9) Aktivačný príspevok vo výške 1 900 Sk mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe,24) ktorá sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mala zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jej príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy, najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnanú osobu platí primerane.

(10) Aktivačný príspevok vo výške 1 900 Sk mesačne patrí najviac 6 mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe,24) ktorá začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť podľa osobitného pred­pisu a pred začatím tejto činnosti mala zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. Obsah odseku 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnanú osobu platí primerane.

(11) Ak občanovi vznikne nárok na aktivačný príspevok podľa odsekov 9 a 10, nemá nárok na aktivačný príspevok podľa odseku 3. 

(12) Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patria príspevky podľa osobitného pred­pisu.25a)

Platnosť § 12 od 2008-01-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia počas pomoci v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Aktivačný príspevok je 1 900 Sk mesačne.

(3) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie”) alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad”) podľa osobitného pred­pisu, alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb23) alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(4) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených ministerstvom, ústredím alebo úradom podľa osobitného pred­pisu,22) alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(5) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného pred­pisu,23a) má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa.

(6) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi

a) počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,

b) počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,

c) počas vykonávania menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(7) Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak

a) občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

(8) Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení podmienok ustanovených v odsekoch 1, 3 a 4 najskôr po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku podľa odseku 7. 

(9) Aktivačný príspevok vo výške 1 900 Sk mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe,24) ktorá sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mala zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jej príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy, najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnanú osobu platí primerane.

(10) Aktivačný príspevok vo výške 1 900 Sk mesačne patrí najviac 6 mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe,24) ktorá začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť podľa osobitného pred­pisu a pred začatím tejto činnosti mala zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. Obsah odseku 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnanú osobu platí primerane.

(11) Ak občanovi vznikne nárok na aktivačný príspevok podľa odsekov 9 a 10, nemá nárok na aktivačný príspevok podľa odseku 3. 

(12) Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patrí príspevok podľa osobitného pred­pisu.25a)

Platnosť § 12 od 2006-09-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia počas pomoci v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Aktivačný príspevok je 1 900 Sk mesačne.

(3) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie”) alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad”) podľa osobitného pred­pisu,22) alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(4) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených ministerstvom, ústredím alebo úradom podľa osobitného pred­pisu, alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb23) alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(5) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného pred­pisu, má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa.

(6) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi

a) počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,

b) počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,

c) počas vykonávania menších obecných služieb23) alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(7) Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak

a) občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

(8) Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení podmienok ustanovených v odsekoch 1, 3 a 4 najskôr po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku podľa odseku 7. 

(9) Aktivačný príspevok vo výške 1 900 Sk mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe, ktorá sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mala zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jej príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy,6) najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnanú osobu platí primerane.

(10) Aktivačný príspevok vo výške 1 900 Sk mesačne patrí najviac 6 mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe, ktorá začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť podľa osobitného pred­pisu25) a pred začatím tejto činnosti mala zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. Obsah odseku 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnanú osobu platí primerane.

(11) Ak občanovi vznikne nárok na aktivačný príspevok podľa odsekov 9 a 10, nemá nárok na aktivačný príspevok podľa odseku 3. 

(12) Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patrí príspevok podľa osobitného pred­pisu.

Platnosť § 12 od 2006-01-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia počas pomoci v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Aktivačný príspevok je 1 700 Sk mesačne.

(3) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie”) alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad”) podľa osobitného pred­pisu,22) alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(4) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených ministerstvom, ústredím alebo úradom podľa osobitného pred­pisu, alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb23) alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(5) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného pred­pisu, má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa.

(6) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi

a) počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,

b) počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,

c) počas vykonávania menších obecných služieb23) alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(7) Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak

a) občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

(8) Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení podmienok ustanovených v odsekoch 1, 3 a 4 najskôr po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku podľa odseku 7. 

(9) Aktivačný príspevok vo výške 1 700 Sk mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe, ktorá sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mala zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jej príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy,6) najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnanú osobu platí primerane.

(10) Aktivačný príspevok vo výške 1 700 Sk mesačne patrí najviac 6 mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe, ktorá začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť podľa osobitného pred­pisu25) a pred začatím tejto činnosti mala zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. Obsah odseku 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnanú osobu platí primerane.

(11) Ak občanovi vznikne nárok na aktivačný príspevok podľa odsekov 9 a 10, nemá nárok na aktivačný príspevok podľa odseku 3. 

(12) Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patrí príspevok podľa osobitného pred­pisu.

Platnosť § 12 od 2005-09-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia počas pomoci v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Aktivačný príspevok je 1 700 Sk mesačne.

(3) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podľa osobitného pred­pisu, alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb23) alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(4) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených úradom podľa osobitného pred­pisu alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb23) alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(5) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného pred­pisu, má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa.

(6) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi

a) počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,

b) počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,

c) počas vykonávania menších obecných služieb23) alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(7) Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak

a) občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

(8) Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení podmienok ustanovených v odsekoch 1, 3 a 4 najskôr po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku podľa odseku 7. 

(9) Aktivačný príspevok vo výške 1 700 Sk mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe, ktorá sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mala zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jej príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy,6) najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnanú osobu platí primerane.

(10) Aktivačný príspevok vo výške 1 700 Sk mesačne patrí najviac 6 mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe, ktorá začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť podľa osobitného pred­pisu25) a pred začatím tejto činnosti mala zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. Obsah odseku 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnanú osobu platí primerane.

(11) Ak občanovi vznikne nárok na aktivačný príspevok podľa odsekov 9 a 10, nemá nárok na aktivačný príspevok podľa odseku 3. 

(12) Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patrí príspevok podľa osobitného pred­pisu.

Platnosť § 12 od 2005-01-01

§ 12 Aktivačný príspevok

(1) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia počas pomoci v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Aktivačný príspevok je 1 500 Sk mesačne.

(3) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podľa osobitného pred­pisu, alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb23) alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(4) Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích pred­metov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených úradom podľa osobitného pred­pisu alebo

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb23) alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(5) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného pred­pisu, má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak občan získal vysoko­školské vzdelanie druhého stupňa.

(6) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi

a) počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,

b) počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,

c) počas vykonávania menších obecných služieb23) alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

(7) Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak

a) občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,

b) úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

(8) Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení podmienok ustanovených v odsekoch 1, 3 a 4 najskôr po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku podľa odseku 7. 

(9) Aktivačný príspevok vo výške 1 500 Sk mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe, ktorá sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mala zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jej príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy,6) najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy. Odsek 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnanú osobu platí primerane.

(10) Aktivačný príspevok vo výške 1 500 Sk mesačne patrí najviac 6 mesiacov dlhodobo nezamestnanej osobe, ktorá začne vykonávať samostatne zárobkovú činnosť podľa osobitného pred­pisu25) a pred začatím tejto činnosti mala zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. Obsah odseku 8 na účely aktivačného príspevku pre dlhodobo nezamestnanú osobu platí primerane.

(11) Ak občanovi vznikne nárok na aktivačný príspevok podľa odsekov 9 a 10, nemá nárok na aktivačný príspevok podľa odseku 3. 

(12) Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patrí príspevok podľa osobitného pred­pisu.


https://www.iz.sk/kalkulacka/aktivacny-prispevok/legislativa
ikona Aktivačné práce

Aktivačná činnosť

Aktivačné práce sa na Slovensku úplne minuli účinku a nedosahujú ciele, na ktoré boli určené. . . .

ikona Aktivačný príspevok

Aktivačný príspevok

Od roku 2014 do marca 2023 aktivačný príspevok zvyšoval nároky na DHN človeku, ktorý je zamestnaný a má príjem aspoň polovicu minimálnej mzdy. . . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .