qr kod na stranku

Konferencia 2007 - Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých - za zodpovedné podnikanie a spoločnosť

Inštitút zamestnanosti sa 27.11.2007 zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom : 2007 – Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých – za zodpovedné podnikanie a spoločnosť, ktorú zorganizovala Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Rozvojovým programom OSN (UNDP) a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Konferencia sa konala na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave s nasledovnými základnými témami :

1. Vytváranie podmienok pre spravodlivé podnikanie a spoločnosť

2. Spoločensky zodpovedná podnikateľská činnosť podporujúca rodinu

3. Východisková štúdia o uplatňovaní spoločensky zodpovedného podnikania (SZP) v SR

4. Perspektívy a podpora rozvoja spoločensky zodpovedného podnikania v SR

Konferencie sa zúčastnili a  s príspevkami vystúpilo aj niekoľko odborníkov na uvedenú problematiku ako V. Špidla, komisár EU, ktorý medzi iným spomenul aj to, že pomoc firmy je sprevádzaná anonymnými determinantami. P. Kandráč, verejný ochranca práv zase neuznáva pojem „spravodlivé podnikanie“ a skôr by preferoval „nespravodlivé“. V. Tomanová, ministerka PSVR SR prezentovala pozitívne črty novelizovaného Zákonníka práce ako aj zakladanie sociálnych podnikov. S. Deboos, zástupkyňa Medzinárodnej organizácie práce spomenula, že v SR sa zamieňa pojem SZP s filantropiou a charitou. Zároveň spomenula, že doteraz nebola zmapovaná úloha odborov v procese SZP. N. Alhazishvili, zástupkyňa RC UNDP v Bratislave uviedla niekoľko výstupov z publikácie UNDP – Východisková štúdia o uplatňovaní SZP v SR. E. Sičáková – Beblavá, prezidentka TIS Slovensko pred­niesla príspevok o protikorupčnom správaní firiem. I. Ježík, programový riaditeľ, Nadácia Pontis sa zaoberal merateľnosťou a indikátormi SZP. G. Dubcová, pedagóg EU v Bratislave pre CSR a pred­sedníčka OZ Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike pred­niesla výstupy prieskumu o etike podnikania. A. Remišová, pedagóg UK Bratislava hovorila o tvorbe etických kódexov a P. Ondrejka, riaditeľ Odboru podnikateľského prostredia MH SR spomenul, že MH SR je v podstate zainteresované aj v uvádzanej štúdii UNDP, ale priamy vplyv na SZP nemá.

Príklady z praxe prezentovali zástupcovia firiem Zentiva, a.s., Hlohovec, P. Kajánek, chránená dielňa, Olešná, Holcim a.s., ANASOFT APR, s.r.o., ktorí síce uvádzali formy rôznych benefitov pre svojich pracovníkov a ich rodiny ako aj vyjadrovali pocit zodpovednosti za komunitu, ktorej slúžia, ale zatiaľ sa to nepribližovalo ponímaniu SZP v rámci EÚ. Úsilie o šírenie SZP na Slovensku vyvíja iba niekoľko podnikov, väčšinou ide o zahraničné nadnárodné korporácie.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/za-zodpovedne-podnikanie-a-spolocnost
ikona CSR

CSR - Spoločenská zodpovednosť podnikov

CSR alebo Corporate social responsibility je termín, ktorý sa používa na označenie sociálnej zodpovednosti podnikov. V skratke hovorí o podnikaní takým spôsobom, ktorý je priateľský k spoločnosti (teda nie len k životnému prostrediu). Definícií a interpretácií pojmu spoločenskej zodpovednosti podnikov je veľa. Vychádzajú z myšlienky – podnikať, tak aby z procesov a výsledkov podnikania mal prospech široký okruh ľudí. Na Slovensku však zatiaľ nie je veľmi známy, preto sa ho snažíme priblížiť.. . .