qr kod na stranku

Úvod do spoločensky zodpovedného podnikania

Spoločensky zodpovedné podnikanie (SZP)

Spoločensky zodpovedné podnikanie (SZP) je slovenský ekvivalent corporate social responsibility (CSR).

História vzniku SZP v Európe

Hlavnou príčinou vzniku myšlienky spoločensky zodpovedného podnikania bola otázka, ako dobre podnikať. Teda tak, aby z procesu výsledkov mal prospech čo najširší okruh ľudí.

Za novodobé začiatky spoločensky zodpovedného podnikania (SZP) sú považované 50-te roky 20. storočia, keď sa myšlienky zodpovedného podnikania dostali do odbornej literatúry pre manažérov. Preto sa všetky dovtedajšie definície SZP opierali o manažérsky vzor.

Avšak najväčšie zmeny nastali vďaka turbulentným sociálnym zmenám spoločnosti a  rozvoju spoločenských vied koncom 60-tych a 70-tych rokov 20.storočia. V tomto období vzniklo veľké množstvo definícií SZP, ktoré sa už oveľa menej opierali o postavenie manažéra v korporácii. Spoločenská zodpovednosť podnikov sa zameriavala na interakciu medzi firmou a socio-ekonomickým systémom.

V 80-tych rokoch sa záujem preniesol z teoretickej úrovne na praktickú. Dôležitosť sa kládla na empirický výskum spoločensky zodpovedného podnikania. Pôvodné definície sa začali štiepiť a začali vznikať rôzne alternatívne koncepty, ako sú napríklad spoločenská výkonnosť podnikania, etika podnikania, verejná politika, teória stakeholderov.

V roku 2002 bol v Amerike prijatý zákon (Sarbanes -Oxley), ktorý kladie dôraz na transparentné narábanie s finančnými údajmi, na reportovanie o aktivitách firmy, na prevenciu konfliktu záujmov a na auditorovanie všetkých týchto činností.

SZP podrobne zadefinuje ISO štandard 26000, ktorý má byť publikovaný v roku 2008. Prvá pracovná verzia bude v roku 2007. Tento ISO štandard realizuje Švédsky inštitút pre štandardy a Brazílska asociácia technických štandardov.

Definície SZP

„SZP je kontinuálny záväzok podnikov správať sa eticky, prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju, a zároveň prispievať k zlepšovaniu kvality života zamestnancov, ich rodín, rovnako ako lokálnej komunity a spoločnosti ako celku“ (INTEGRA).

Pojem Spoločenská zodpovednosť firiem, vyjadruje vzťahy podniku so všetkými svojimi zainteresovanými účastníkmi: vlastníkmi-investormi, zamestnancami, úradmi verejnej správy, dodávateľmi, konkurentmi, komunitami, zákazníkmi atď..

V júli 2001 vydala Európska komisia celý dokument tzv. Zelenú knihu, ktorá vysvetľuje, čo všetko sa pod SZP skrýva. Podľa Zelenej knihy, je SZP „dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekonomických záujmov do každodenných finančných záležitostí a interakcií s firemnými stakeholdermi.“

Pojem SZP, nie je zatiaľ jednoznačne vymedzený a teda ponúka rôzne možnosti interpretácie jeho definícií. Aktuálne definície SZP sa opierajú o princípy: nestrannosti, angažovanosti, aktívnej spolupráce so zainteresovanými subjektami a transparentnosti. Tiež sa vyznačujú spoločnými charakteristikami, akými sú: univerzálnosť, dobrovoľnosť, zameriavajú sa na aktívnu spoluprácu so zainteresovanými subjektami (stakeholders), vyjadrujú záväzok prispievať k rozvoju kvality života.

Vznik SZP na Slovensku

Myšlienka spoločensky zodpovedného podnikania začala prenikať na Slovensko spolu s nadnárodnými korporáciami v 90-tych rokoch 20. storočia. Od polovice 90-tych rokov minulého storočia sa SZP venovali viaceré mimovládne organizácie. Najdôležitejšími sú Centrum pre filantropiu, o.z. PANET, Nadácia Integra, Nadácia Pontis, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy a Inštitút zamestnanosti. Každá z nich sa venuje len určitej téme, ktorá spadá pod široký pojem spoločensky zodpovedného podnikania.

V roku 2004 iniciovala nadácia Pontis vznik neformálneho združenia Business Leaders Fórum, ktoré združujú firmy hlásiace sa k princípom spoločensky zodpovedného podnikania.

Od roku 2005 je Inštitút zamestnanosti členom nadnárodnej spolupráce cema-net. V rámci tejto spolupráce sa venuje aj téme spoločensky zodpovedného podnikania.

Stratégie SZP nadnárodných firiem na Slovensku

Hlavný záujem malých aj veľkých firiem je vygenerovať zisk, nástrojom na dosiahnutie tohto prvotného cieľa je SZP. Umožňuje im dosiahnuť stabilitu na trhu a následne sa udržať v lokálnom prostredí. SZP prispieva nielen k ochrane životného prostredia, ale aj k rozvoju kvality života obyvateľov Slovenska.

Zahraničné podniky si svoju stratégiu SZP na Slovensko prinášajú z materskej firmy. Aktivitami sa ľahko prispôsobujú potrebám Slovenska, jednotlivým regiónom, sociálnym skupinám, ako i miestnej komunite.

U väčšiny nadnárodných firiem na Slovensku je na významnom mieste záujmu filantropia a charita. Mali by hlavne podporovať školstvo, zdravotníctvo, kultúru, hendikepované a sociálne marginalizované skupiny. Avšak si treba uvedomiť, že táto oblasť je síce pre firmy najviditeľnejšia, ale zďaleka nie najhlavnejšia.

Stakehoders (zainteresované subjekty)

Pojem stakeholders označuje všetky osoby, skupiny alebo organizácie, ktoré majú vplyv na fungovanie firmy, alebo ich aktivity ju spätne ovplyvňujú. Na Slovensku sa tiež zvykne používať pomenovanie „zainteresované subjekty“, lebo ide o nejakým spôsobom zainteresované skupiny ľudí, prípadne ide o jednotlivcov.

Medzi zainteresované subjekty patria vlastníci, akcionári, investori, zamestnanci, spotrebitelia, dodávatelia a obchodní partneri, konkurencia, vláda, miestna samospráva, mimovládne organizácie a nátlakové skupiny, komunity a médiá.

Každý z týchto zainteresovaných subjektov akýmsi spôsobom ovplyvňuje podnikanie firmy. Zisťovanie očakávaní zainteresovaných skupín sa začína dialógom (stakeholder dialogue). Takýto dialóg pri zodpovednom prístupe má prevažne dobré výsledky. Výsledkom takejto spolupráce môže byť posilnenie vzájomnej dôvery, identifikovanie a riešenie problémov, dlhodobé poradenstvo medzi súkromným, verejným a neziskovým sektorom, vzájomná motivácia a šírenie dobrých príkladov.

Prečo byť spoločensky zodpovednou firmou

Ako sme už spomínali prvotným cieľom firmy je práve zisk. V prípade, že firmy okrem generovania zisku pridajú aj záujem o celkové fungovanie spoločnosti a životné prostredie, prinesú tak úžitok nielen firme, ale aj celej spoločnosti.

Vďaka ich snahám a zveľaďovaniu spoločnosti a životného prostredia, si firmy zadovážia zvýšenie reputácie a produktivity práce zamestnancov a tým sa vygeneruje prvotný cieľ – finančný zisk.

Benefity, ktoré prináša firmám SZP:

  • umožňuje manažovať riziká (zodpovedný prístup prejavujúci sa v manažovaní ľudských zdrojov, kontrola kvality produktov a environmentálnych štandardov môže firmu chrániť pred nákladnými súdnymi spormi a z toho vyplývajúce poškodenia firemného mena/značky),
  • pomáha zvyšovať zisky (od zodpovedných firiem spotrebitelia radšej nakupujú),
  • pomáha znižovať náklady (tlak vyvíjaný na efektívne využívanie zdrojov),
  • zvyšuje dlhodobý potenciál firmy (pomocou SZP podporuje ťažšie merateľné podmienky rastu, ako je goodwill, motivácia zamestnancov pracovať v danej organizácii, priazeň miestnych obyvateľov a samosprávy),
  • podporuje inováciu (stimuluje inovatívne myslenie a postupy riadenia),
  • pomáha firmám udržať si legitimitu (SZP vníma firmu ako člena spoločnosti, ktorá sa skladá zo stakeholderov. Firma by so všetkými mala viest otvorený dialóg, ktorý by mal presvedčiť o správnosti konania firmy),
  • pomáha pri budovaní dôvery a značky ( reputácia, dôvera, značka – vďaka SZP si firma buduje „dobré meno“),
  • umožňuje lepší manažment ľudských zdrojov (prístup k odmeňovaniu, zosúladenie pracovného a súkromného času, kariérny prístup, tréningy a vzdelávanie, politiku boja proti diskriminácií ),
  • zvyšuje príťažlivosť pre investorov (investičné fondy si radšej vyberajú príležitosti podľa finančných, ekonomických, sociálnych, environmentálnych a etických faktorov, pretože kritéria SZP pre nich znamenajú istoty a bezpečnosť trvalej neudržateľnosti firmy).

Sociálna zodpovednosť v sebe zahŕňa efektívny a zodpovedný prístup k zložkám investícií vyvíjaných pre spoločnosť, vzťahy so zamestnancami, kreativitu a trvalú udržateľnosť pracovných miest a záujem o životné prostredie.


https://www.iz.sk/sk/projekty/spolocenska-zodpovednost-podnikov/CSR-uvod
ikona CSR

CSR - Spoločenská zodpovednosť podnikov

CSR alebo Corporate social responsibility je termín, ktorý sa používa na označenie sociálnej zodpovednosti podnikov. V skratke hovorí o podnikaní takým spôsobom, ktorý je priateľský k spoločnosti (teda nie len k životnému prostrediu). Definícií a interpretácií pojmu spoločenskej zodpovednosti podnikov je veľa. Vychádzajú z myšlienky – podnikať, tak aby z procesov a výsledkov podnikania mal prospech široký okruh ľudí. Na Slovensku však zatiaľ nie je veľmi známy, preto sa ho snažíme priblížiť.. . .