qr kod na stranku

Daňové priznanie k nehnuteľnostiam? V 21. storočí zbytočnosť.

Začiatkom každého roka sú média plné informácií o tom, ako správne vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Popisujú ako vypísať tlačivo, ktorú kolónku z listu vlastníctva vpísať do ktorej kolónky daňového priznania. Občan tak má povinnosť robiť poštára medzi dvoma inštitúciami verejného sektora – Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a svojou obcou.

V dvadsiatom prvom storočí, v období elektronizácie služieb verejného sektora, by táto povinnosť mala byť zbytočná.

Preto sme v marci 2014 poslali pripomienku, ktorá zbavuje obyvateľov povinnosti podávať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Katastrálny úrad by poslal každej obci podklady na daň z nehnuteľností. Táto potom nemusí prepisovať údaje do svojho informačného systému ručne, ale vie to urobiť nárazovo a elektronicky.

Takáto proaktívna služba e-governmentu by mala viacero pozitív: ubudla by zbytočná povinnosť občanom, znížili by sa pokuty a tým aj sociálne problémy ľudí, zamestnanci obcí by mohli robiť niečo užitočnejšie ako prehadzovať papiere vidlami, znížením množstva papierov by sa prospelo k udržateľnému rastu v zmysle stratégie Európa 2020, … Na rozporových konaniach v októbri 2014 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR túto pripomienku zamietol, nezvolal ani jedno spoločné rokovanie v rámci krížových pripomienok.

Aj v súčasnosti majú obce a mestá možnosť výrazne odbremeniť svojich občanov z povinností podávať toto daňové priznanie. Rovnako ako po podaní daňového priznania kontrolujú či je v súlade s údajmi v katastri, môžu toto robiť aj vopred a majiteľom, ktorí majú nové nehnuteľnosti poslať už vyplnené daňové priznania na podpis. V návrhu zákona sme navrhovali, aby daňovník mal povinnosť podávať daňové priznanie iba vtedy, ak sa líši od tohto automaticky vygenerovaného.

Do e-governmentu sa každoročne pumpuje množstvo prostriedkov. Väčšina z nich ale končí ako elektronizácia existujúcich papierových záznamov bez výraznejších pozitívnych efektov v oblasti synergického efektu v prepájaní jednotlivých databáz. Proaktívne služby, odbremenenie občanov z povinností poštára sú nanešťastie stále hudbou budúcnosti.


znenie časti pripomienky podanej Spoločnosťou pre otvorené informačné technológie (SOIT), Inštitútom zamestnanosti (IZ), Geoinfromatika.sk a Freemap Slovakia:

K čl. V: Tento článok žiadame premenovať na čl. V a doplniť nový čl. IV nasledovného znenia:

"Čl. IV Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších pred­pisov sa mení takto:

1. Do § 99 sa vkladajú nové body, ktoré znejú:

(8) Obec, ktorá prevádzkuje elektronické služby podľa § 98b, umožní daňovníkovi vykonať registráciu na zasielanie avíza ku dani z nehnuteľností a pre registrovaného daňovníka umožní odhlásenie z tejto registrácie.

(9) Avízo ku dani z nehnuteľností obsahuje údaje o daňovej povinnosti pred­pokladanej pre daňovníka pre určité daňové obdobie na základe údajov z priznaní k dani z nehnuteľností za pred­chádzajúce daňové obdobia a údajov o zmene vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam. (10) Obec, ako správca dane z nehnuteľností, zašle daňovníkovi registrovanému podľa ods.8 avízo ku dani z nehnuteľností do 10.1. zdaňovacieho obdobia. Ak daňovník nepodá daňové priznanie z nehnuteľností do termínu stanoveného týmto zákonom, má sa za to, že podal priznanie s údajmi zhodnými so zaslaným avízom ku dani z nehnuteľností pre príslušné daňové obdobie.

(11) Správca katastra nehnuteľností do 3.1. zdaňovacieho obdobia zašle obci, ktorá je správcom dane z nehnuteľností, elektronický odpis údajov o zmene vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v území príslušnom tomuto správcovi dane. Odpis údajov sa zasiela vo formáte vhodnom na strojové spracovanie. "

Odôvodnenie: Veľakrát sme už počuli o tzv. proaktívnych službách e-governmentu, ich realizácia však absentuje. Na druhej strane vidíme, že údajová základňa (v tomto prípade elektronické evidencia údajov katastra) je z väčšej časti priravená. Súčasne pozorujeme zvláštnu skutočnosť, že pri realizácii projektov e-governmentu sa legislatívne úpravy, ktoré tieto zmeny kodifikujú, prijímajú až v záverečnej fáze projektov (ako je tomu napr. pri pred­kladaných návrhoch zákonov o katastri nehnuteľností a o geodézii a kartografii). Sme presvedčení, že tento prístup je nesprávny a určite je z ekonomického hľadiska nesmierne neefektívny. Preto proaktívne navrhujeme zmenu zákona o miestnych daniach a poplatkoch prinášajúcu proaktívnu službu avíza ku dani z nehnuteľností. Cieľom tejto služby je čo najviac zjednodušiť väčšine daňovníkov splnenie povinnosti priznania tejto dane tak, že správca dane bude vopred zasielať tzv. avízo, v ktorom uvedie údaje o daňovej povinnosti pred­pokladanej na základe dostupných evidencií. Ak daňovník nepodá priznanie, pred­pokladá sa, že platia údaje uvedené v avíze. Ak aj je potrebné niektoré údaje zmeniť, má takto daňovník k dispozícii pred­vyplnený formulár (na základe údajov z avíza), čo mu zjednodušuje prácu a zvyšuje istotu že údaje vyplnil správne (napr. že nezabudol na niektoré zmeny). Zároveň realizácia povinnosti zasielania avíza nie je pre správcu dane zaťažujúca – vďaka elektronickej evidencii všetkých údajov môže avíza generovať automatizovaným spôsobom.

Výsledok rozporového konania:

Pripomienka neakceptovaná.

Rozpor trvá.


Pripomienku sme podávali v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/danove-k-dani-z-nehnutelnosti-netreba
ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .