Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Objem zákaziek

S cieľom vytvoriť pracovné miesta pre 50 000 osôb z cieľovej skupiny je potrebné generovať dostatočný počet a objem zákaziek. Verejný sektor bude povinne vyhlasovať verejné obstarávanie pre inkluzívne podniky, tzv. inkluzívne verejné obstarávanie. Jeho celková ročná hodnota predstavuje zhruba 580 miliónov € plus DPH. Toto číslo sa môže zdať vysoké, ale 70% tejto sumy sa hneď vráti do verejného rozpočtu formou zvýšeného výberu daní a odvodov.

Uvedený objem zákaziek sme odhadli na základne nákladovej metódy. 50 000 inkluzívnych zamestnancov bude poberať minimálnu mzdu, stáli zamestnanci (vedúci a vyšší vedúci) budú pravdepodobne poberať vyššiu mzdu (ich počet je limitovaný na 25% zamestnancov). Kapitálové a prevádzkové náklady sme odhadli na 30% z ceny zákazky. Vzhľadom na veľkosť zákaziek predpokladáme, že všetky inkluzívne podniky budú platcami DPH:

Tabuľka ukazuje prepočet ročného objemu zákaziek. Celkový objem predstavuje 700 miliónov € ročne (vrátane DPH), čo je menej ako 2% verejného rozpočtu SR. Inkluzívne verejné obstarávanie musí byť transparentné.

nákladymzdové nákladypočet osôbročne v tisícoch €
cieľová skupina43050 000258 000
vedúci64212 65097 455
vyšší vedúci10714 00051 408
spolu mzdové406 863
kapitálové a prevádzkové30 %174 370
spolu náklady581 233
DPH116 246
spolu náklady697 480

Aktualizované: december 2013

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívny rast

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb, teda o tretinu.. . .


podobné správy: Pripomienky k zákonu o sociálnej ekonomike , Prezentácia na panelovú diskusiu .odp ppt , Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít , Pripomienky k zákonu o verejnom obstarávaní , Komentár k podpore najmenej rozvinutých okresov .odt doc


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/objem-zakazok
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko