Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Objem zákaziek

S cieľom vytvoriť pracovné miesta pre 50 000 osôb z cieľovej skupiny je potrebné generovať dostatočný počet a objem zákaziek. Verejný sektor bude povinne vyhlasovať verejné obstarávanie pre inkluzívne podniky, tzv. inkluzívne verejné obstarávanie. Jeho celková ročná hodnota predstavuje zhruba 580 miliónov € plus DPH. Toto číslo sa môže zdať vysoké, ale 70 % tejto sumy sa hneď vráti do verejného rozpočtu formou zvýšeného výberu daní a odvodov.

Uvedený objem zákaziek sme odhadli na základne nákladovej metódy. 50 000 inkluzívnych zamestnancov bude poberať minimálnu mzdu, stáli zamestnanci (vedúci a vyšší vedúci) budú pravdepodobne poberať vyššiu mzdu (ich počet je limitovaný na 25 % zamestnancov). Kapitálové a prevádzkové náklady sme odhadli na 30 % z ceny zákazky. Vzhľadom na veľkosť zákaziek predpokladáme, že všetky inkluzívne podniky budú platcami DPH:

Tabuľka ukazuje prepočet ročného objemu zákaziek. Celkový objem predstavuje 700 miliónov € ročne (vrátane DPH), čo je menej ako 2 % verejného rozpočtu SR. Inkluzívne verejné obstarávanie musí byť transparentné.

nákladymzdové nákladypočet osôbročne v tisícoch €
cieľová skupina43050 000258 000
vedúci64212 65097 455
vyšší vedúci10714 00051 408
spolu mzdové406 863
kapitálové a prevádzkové30 %174 370
spolu náklady581 233
DPH116 246
spolu náklady697 480

Aktualizované: december 2013


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/objem-zakazok
ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .