qr kod na stranku

Načo je nám Inštitút zamestnanosti, keď máme štatistický úrad?

Spolumajiteľ Železiarní Podbrezová a pred­seda Klubu 500 Vladimír Soták v článku autorov Lukáša Pardubského a Martina Kóňu: Vladimír Soták: Súčasná vláda je lepšia, než bola tá Dzurindova uverejnenom v HN 30. 7. 2007 deklaruje nasledovné:

„Načo sa teraz skúmajú veci, ktoré nikdy nebudú aplikované? Vždy sa vymýšľajú nové hlúposti. Načo je nám Inštitút zamestnanosti, keď máme štatistický úrad?“

Dovoľujeme si ohradiť sa proti tomuto veľmi nepresnému vyjadreniu a porovnávaniu dvoch inštitúcií, ktoré majú pomerne odlišné ciele. Podobným spôsobom by sme pred­sa mohli to isté povedať o cieľoch RÚZ a AZZZ v porovnaní s Klubom 500.

Pre porovnanie: Inštitút zamestnanosti (IZ) ako mimovládna nezisková organizácia sa vo svojich aktivitách zameriava na:

 • podporovanie teoretického myslenia verejnosti,
 • analýzy a výskum ekonomických procesov prebiehajúcich v Slovenskej republike a v zahraničí,
 • zhromažďovanie informácií, spracovávanie štúdií a ich publikovanie pre potreby štátnych i neštátnych subjektov,
 • zhromažďovanie a analýzu dát trhu práce na Slovensku a v zahraničí,
 • propagáciu výsledkov výskumu trhu práce medzi odbornou i širokou verejnosťou,
 • monitorovanie aktivít na trhu práce a na poli jeho aktívnych politík.

zatiaľ čo ŠÚ SR ako štátna inštitúcia v súlade so zákonom o štátnej štatistike:

 • vypracúva a zverejňuje koncepciu štátnej štatistiky,
 • zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami program zisťovaní,
 • určuje metodiku štatistických zisťovaní, zhromažďuje a spracováva štatistické údaje,
 • určuje metodiku vedenia systému národných účtov a zostavuje národné účty,
 • vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami štatistické klasifikácie, číselníky a registre,
 • určuje spôsob tvorby registrov, prideľuje a oznamuje identifikačné čísla,
 • vypracováva analýzy vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja Slovenskej republiky,
 • spolupracuje s medzinárodnými orgánmi a organizáciami pri zavádzaní štandardov a klasifikácií v oblasti štatistiky,
 • organizuje a vykonáva reprezentatívne výskumy verejnej mienky o sociálno-ekonomických otázkach,
 • zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní za SR a za jednotlivé územné a správne celky, pravidelne
 • plní špecifické úlohy v oblasti prípravy volieb a referend a spracovaní ich výsledkov.
 • informuje verejnosť o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji, poskytuje štatistické informácie a vydáva štatistické publikácie a 
 • plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

Z uvedeného porovnania sa nezdá, že by Inštitút zamestnanosti mohol byť nahradený ŠÚ SR, tak, ako to pravdepodobne nie je možné ani v prípade náhrady RÚZ a AZZZ takou organizáciou akou je Klub 500. Môžeme si potom položiť otázku: "Načo nám je Klub 500, keď máme RÚZ a AZZZ?"

Inštitút zamestnanosti je jedinou inštitúciou, ktorá sa systematicky zaoberá výskumom problémov zamestnanosti, zbiera informácie o trhu práce, rieši problémy aktívnych politík trhu práce a vypracováva strednodobé i dlhodobé stratégie a prognózy so zameraním na regionálne rozdiely.

Okrem uvedených nepresností v článku nás najviac teší to, že pán Soták postavil Inštitút zamestnanosti na roveň s takou veľkou a etablovanou organizáciou ako je Štatistický úrad SR.

pôvodná správa


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/institut-zamestnanosti-a-susr