qr kod na stranku

Zamestnanie pre mladých: Slovenská republika

Slovensko potrebuje zlepšiť perspektívy zamestnanosti mladých ľudí

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v správe nazvanej Zamestnanie pre mladých: Slovenská republika konštatuje, že v priebehu posledných piatich rokov sa podstatne znížila nezamestnanosť mladých ľudí, avšak aj naďalej existuje veľa prekážok pre mladých ľudí pri hľadaní zamestnania. Miera nezamestnanosti mladých ľudí je stále druhá najvyššia z krajín OECD, a to aj napriek jej poklesu na 27 % v roku 2006 z historického maxima 37 % v roku 2001. Takmer 60 % nezamestnaných ľudí vo veku 15 – 24 rokov si hľadá prácu viac ako jeden rok, v porovnaní s 21 % priemerom OECD. Pokiaľ ide o mieru zamestnanosti, v roku 2006 pracovalo iba 26 % mladých ľudí v porovnaní so 42 % priemerom OECD.

Ekonomický rast SR má v roku 2007 dosiahnuť 8,75 % a pre profitujúci vstup mladých ľudí na trh práce je potrebné odstrániť ešte veľa prekážok.

OECD uvádza odporúčania ako zvládnuť tieto prekážky:

  • Zabezpečiť účasť firiem na tvorbe učebných osnov a financovanie odborného vzdelávania. Firmy by sa mali zúčastňovať na financovaní odborného vzdelávania pre zníženie počtu nezaplnených pracovných miest na trhu práce.
  • Zaviesť efektívny učňovský systém – tzv. duálne učňovské systémy, keď sa vyučovanie v škole strieda s učením sa na pracovisku.
  • Podporovať terciárne odborné vzdelávanie. Zaviesť kratšie, menej teoretické terciárne vzdelávanie s profesijnou orientáciou.
  • Zabezpečiť prístup nezamestnaných mladých ľudí k efektívnym verejným službám zamestnanosti. Verejné služby zamestnanosti by mali vyhľadávať mladých uchádzačov o prácu a vypracúvať návrhy prispôsobené individuálnym potrebám. Mladým ľuďom s nízkou príp. nedostatočnou kvalifikáciou, ponúknuť doplnenie vzdelania v školách druhej šance a získanie pracovných skúseností vo firmách.
  • Zmeniť absolventskú prax na aktivačný program. Nezamestnaní mladí ľudia, najmä znevýhodnení by mali dostať príležitosť získať prvú formálnu kvalifikáciu vo firmách. Malo by ísť o kombináciu pracovných skúseností vo firmách s výučbou.
  • Znížiť sociálne odvody za nízko platenú prácu. To by pomohlo zlepšiť perspektívy zamestnania nekvalifikovaných mladých ľudí, ako aj znížiť výskyt čiernej práce.
  • Posilniť aktivačnú politiku pre mladých Rómov. Uplatňovať rázne antidiskriminačné opatrenia v školách i na trhu práce.
  • Podporiť vnútornú mobilitu. Využívať možnosti zamestnania v iných regiónoch.

Správa Zamestnanie pre mladých: Slovenská republika je k dispozícii na www.oecd.org.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/zamestnanie-pre-mladych-slovenska-republika