qr kod na stranku

Aktívna politika trhu práce v programoch politických strán

V pondelok 5.júna 2006 sa v kongresovej sále Hotela Tatra uskutočnila konferencia s názvom Aktívne politiky trhu práce v programoch politických strán. Organizátorom bola nezisková mimovládna organizácia Inštitút zamestnanosti. Cieľom konferencie bolo oboznámiť širokú odbornú verejnosť so spôsobom, akým sa politické strany zhostili témy zamestnanosti a aktívnej politiky trhu práce vo svojich volebných programoch a zároveň vytvoriť platformu pre korektnú odbornú diskusiu.

Na konferenciu boli pozvané všetky politické strany. Ich zástupcovia tak mali možnosť sami prezentovať svoj volebný program k danej téme. Program konferencie bol rozdelený na 4 panely, v každom paneli bolo 5-6 strán v poradí aké si vylosovali v predvolebnej kampani. Po každom paneli nasledovala moderovaná diskusia k odprezentovaným volebným programom a konferenciu ukončila všeobecná diskusia. Program politických strán, ktoré nevyslali na konferenciu zástupcu boli prezentované garantom príslušného panelu.

Aktívne sa zúčastnili zástupcovia deviatich politických strán z celého politického spektra a 30 účastníkov z radov odbornej verejnosti od zástupcov akademickej obce, odborov, zamest­návateľov, po pracovníkov štátnej správy. Bolo na škodu veci, že súčasné koaličné strany nevyužili možnosť zúčastniť sa diskusií.

Napriek rastu zamestnanosti v posledných rokoch zostáva veľká skupiny dlhodobo nezamestnaných, ktorá ma dokonca tendenciu zväčšovania. Slovensko má najvyššiu mieru dlhodobej nezamestnanosti z celej Európskej únie. Počas konferencie nikto z účastníkov nespochybnil závažnosť a zložitosť danej témy. To bol zrejme hlavný dôvod odbornej diskusie, ktorá bola na dobu plnej volebnej kampane mimoriadne korektná.

Niektoré politické strany sa tejto téme vo svojich volebných programoch nevenujú vôbec, niektoré okrajovo či deklaratívne, viaceré majú zaujímavé a aj inovatívne návrhy, ktoré si vyžiadajú konkretizáciu a komplexné posúdenie. Program žiadnej politickej strany v oblasti aktívnej politiky trhu práce a riešenia dlhodobej nezamestnanosti nie je komplexný a plne odpovedajúci ambícii dostať Slovensko na priemer Európskej únie v tejto oblasti.

Preto odporúčame, aby voliči pri voľbách túto tému neopomenuli a aby sa pri formovaní povolebnej koalície téme riešenia špecifických otázok dlhodobej nezamestnanosti venovala zo strany politikov vecná a komplexná pozornosť. Ideálnym riešením by bola širšia odborná diskusia s celým politickým spektrom a odbornou verejnosťou.

Zhrnutie APTP v programoch politických strán zhrnutie programov politických strán .pdf .sxw .doc, Známkovanie politických strán, Aktívna politika trhu práce v programoch politických strán


https://www.iz.sk/sk/projekty/aktivna-politika-trhu-prace-v-programoch-politickych-stran