qr kod na stranku

Program konferencie aktívna politika trhu práce v programocha politických strán

  • miesto konania konferencie: Hotel Tatra, Nám 1. Mája 5, Bratislava
  • termín konania konferencie: 5. jún 2006 (pondelok), od 14,00 hod. do 18,00 hod
  • následná tlačová konferencia 6. júna 2006 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferenciu na tému "Aktívna politika trhu práce v programoch politických strán", na ktorej sa poskytne politickým stranám priestor na prezentáciu ich volebných programov v oblasti aktívnej politiky trhu práce. Politické strany majú rozdielny pohľad na potrebnosť a užitočnosť aktívnej politiky trhu práce chápanej podľa učebnicovej definície, rovnako majú rozdielne názory na jej potrebnú šírku a intenzitu, ako aj na optimálny podiel štátu na jej realizácii.

Na konferencii budú mať politické strany možnosť prezentovať svoje programy v rovnakom časovom priestore po blokoch niekoľkých politických strán v poradí, ktoré si vyžrebovali pri vstupe do volebného procesu. Prezentácia bude pred odbornou verejnosťou. K blokom politických programov bude priestor pre položenie otázok, či pred­nesenie krátkych komentárov. Na záver sa uskutoční všeobecná diskusia.

Na podujatie budú pozvané médiá. Na následnej tlačovej besede bude Inštitút zamestnanosti informovať zástupcov médií o priebehu a výsledkoch pred­metnej konferencie.

popis problematiky

Slovenská republika v miere nezamestnanosti napriek zlepšeniu stále patrí k horším krajinám Európskej únie. Zvlášť ťaživá situácia je v miere dlhodobej nezamestnanosti, v ktorej sme najhoršou krajinou EÚ 25. Neopomenuteľným prostriedkom riešenia dlhodobej nezamestnanosti je aktívna politika trhu práce zahrňujúca mobilitu pracovných síl v reakcii na štruktúrne zmeny. Podľa učebnicových definícií aktívna politika trhu práce zvyčajne chápe ako systém informačných a sprostredkovateľských služieb, rekvalifikačných programov, podpory súkromného podnikania a vzniku nových pracovných miest. Podporou zvyšovania kvalifikácie a celoživotného vzdelávania sa politika zamestnanosti snaží o zlepšenie štruktúry ponuky pracovných miest. Špecifická pozornosť je v nej obvykle venovaná znevýhodneným skupinám nezamestnaných (mladí, dlhodobo nezamestnaní, zdravotne znevýhodnení) a rovnako oblastiam, v ktorých je nezamestnanosť výrazne presahujúca priemer.

Cieľom tohto podujatia je vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu o programoch politických strán z pohľadu samotného chápania pojmu aktívnej politiky trhu práce, jeho opodstatnenosti v našich podmienkach a konkrétnych prístupov k jej realizácii. Konferencie sa zúčastnia pred­stavitelia relevantných politických strán, odborná verejnosť z akademickej, hospodárskej a verejnej sféry. Široká verejnosť bude o výsledkoch informovaná prostredníctvom médií.

program

Dátum: 5.6.2006 – pondelok kongresová hala hotela Tatra, nám 1. mája 5
Úvod
14:00:00 úvodné slovo Viliam Páleník
Panel 1
14:15:00prezentácia politických strán
1Ľavicový blokĽB
2Strana občianskej solidarity S.O.S.
3Misia 21 – Nová kresťanská demokraciaMisia 21
4Strana demokratickej ľavice SDĽ
5Združenie robotníkov Slovenska ZRS
6Kresťanskodemokratické hnutie KDH
14:45:00zhrnutie a otázky
Panel 2
15:00:00prezentácia politických strán
7Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosťSLNKO
8Aliancia nového občana ANO
9Hnutie za demokraciu HZD
10Strana madarskej koalície – Magyar Koalíció PártjaSMK-MKP
11Slobodné fórum SF
15:25:00zhrnutie a otázky
Prestávka na kávu
15:40:00
Panel 3
16:00:00prezentácia politických strán
12Občianska konzervatívna strana OKS
13Prosperita SlovenskaPS
14Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko *ĽS-HZDS
15Agrárna strana vidieka ASV
16Komunistická strana Slovenska KSS
16:25:00zhrnutie a otázky
Panel 4
16:40:00prezentácia politických strán
17Slovenská ľudová strana SĽS
18Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická stranaSDKÚ-DS
19SMER – sociálna demokracia SMER
20Slovenská národná strana SNS
21NÁDEJ NÁDEJ
17:05:00zhrnutie a otázky
Záver
17:20:00moderovaná diskusia
18:00:00záverečné slovo Viliam Páleník
Dátum: 6.6.2006 – utorok priestory Inštitútu zamestnanosti, Povraznícka 11
Tlačová konferencia
10:00:00zahájenie tlačovej konferencie, Viliam Páleník
10:15:00zhrnutie programov strán, tím Inštitútu zamestnanosti
11:00:00záver tlačovej konferencie, diskusia

* – potvrdená účasť (MISIA 21, SDĽ, SLNKO, HZD, SMK-MKP, OKS, PS, ĽS-HZDS, KSS, SMER-SD, NÁDEJ)

pozvánka pre verejnosťpre médiá

údaje o konferencii .pdf .sxw .doc


https://www.iz.sk/sk/projekty/aktivna-politika-trhu-prace-v-programoch-politickych-stran/program-konferencie