qr kod na stranku

Program konferencie aktívna politika trhu práce v programocha politických strán

  • miesto konania konferencie: Hotel Tatra, Nám 1. Mája 5, Bratislava
  • termín konania konferencie: 5. jún 2006 (pondelok), od 14,00 hod. do 18,00 hod
  • následná tlačová konferencia 6. júna 2006 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferenciu na tému "Aktívna politika trhu práce v programoch politických strán", na ktorej sa poskytne politickým stranám priestor na prezentáciu ich volebných programov v oblasti aktívnej politiky trhu práce. Politické strany majú rozdielny pohľad na potrebnosť a užitočnosť aktívnej politiky trhu práce chápanej podľa učebnicovej definície, rovnako majú rozdielne názory na jej potrebnú šírku a intenzitu, ako aj na optimálny podiel štátu na jej realizácii.

Na konferencii budú mať politické strany možnosť prezentovať svoje programy v rovnakom časovom priestore po blokoch niekoľkých politických strán v poradí, ktoré si vyžrebovali pri vstupe do volebného procesu. Prezentácia bude pred odbornou verejnosťou. K blokom politických programov bude priestor pre položenie otázok, či prednesenie krátkych komentárov. Na záver sa uskutoční všeobecná diskusia.

Na podujatie budú pozvané médiá. Na následnej tlačovej besede bude Inštitút zamestnanosti informovať zástupcov médií o priebehu a výsledkoch predmetnej konferencie.

popis problematiky

Slovenská republika v miere nezamestnanosti napriek zlepšeniu stále patrí k horším krajinám Európskej únie. Zvlášť ťaživá situácia je v miere dlhodobej nezamestnanosti, v ktorej sme najhoršou krajinou EÚ 25. Neopomenuteľným prostriedkom riešenia dlhodobej nezamestnanosti je aktívna politika trhu práce zahrňujúca mobilitu pracovných síl v reakcii na štruktúrne zmeny. Podľa učebnicových definícií aktívna politika trhu práce zvyčajne chápe ako systém informačných a sprostredkovateľských služieb, rekvalifikačných programov, podpory súkromného podnikania a vzniku nových pracovných miest. Podporou zvyšovania kvalifikácie a celoživotného vzdelávania sa politika zamestnanosti snaží o zlepšenie štruktúry ponuky pracovných miest. Špecifická pozornosť je v nej obvykle venovaná znevýhodneným skupinám nezamestnaných (mladí, dlhodobo nezamestnaní, zdravotne znevýhodnení) a rovnako oblastiam, v ktorých je nezamestnanosť výrazne presahujúca priemer.

Cieľom tohto podujatia je vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu o programoch politických strán z pohľadu samotného chápania pojmu aktívnej politiky trhu práce, jeho opodstatnenosti v našich podmienkach a konkrétnych prístupov k jej realizácii. Konferencie sa zúčastnia predstavitelia relevantných politických strán, odborná verejnosť z akademickej, hospodárskej a verejnej sféry. Široká verejnosť bude o výsledkoch informovaná prostredníctvom médií.

program

Dátum: 5.6.2006 – pondelok kongresová hala hotela Tatra, nám 1. mája 5
Úvod
14:00:00 úvodné slovo Viliam Páleník
Panel 1
14:15:00prezentácia politických strán
1Ľavicový blokĽB
2Strana občianskej solidarity S.O.S.
3Misia 21 – Nová kresťanská demokraciaMisia 21
4Strana demokratickej ľavice SDĽ
5Združenie robotníkov Slovenska ZRS
6Kresťanskodemokratické hnutie KDH
14:45:00zhrnutie a otázky
Panel 2
15:00:00prezentácia politických strán
7Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosťSLNKO
8Aliancia nového občana ANO
9Hnutie za demokraciu HZD
10Strana madarskej koalície – Magyar Koalíció PártjaSMK-MKP
11Slobodné fórum SF
15:25:00zhrnutie a otázky
Prestávka na kávu
15:40:00
Panel 3
16:00:00prezentácia politických strán
12Občianska konzervatívna strana OKS
13Prosperita SlovenskaPS
14Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko *ĽS-HZDS
15Agrárna strana vidieka ASV
16Komunistická strana Slovenska KSS
16:25:00zhrnutie a otázky
Panel 4
16:40:00prezentácia politických strán
17Slovenská ľudová strana SĽS
18Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická stranaSDKÚ-DS
19SMER – sociálna demokracia SMER
20Slovenská národná strana SNS
21NÁDEJ NÁDEJ
17:05:00zhrnutie a otázky
Záver
17:20:00moderovaná diskusia
18:00:00záverečné slovo Viliam Páleník
Dátum: 6.6.2006 – utorok priestory Inštitútu zamestnanosti, Povraznícka 11
Tlačová konferencia
10:00:00zahájenie tlačovej konferencie, Viliam Páleník
10:15:00zhrnutie programov strán, tím Inštitútu zamestnanosti
11:00:00záver tlačovej konferencie, diskusia

* – potvrdená účasť (MISIA 21, SDĽ, SLNKO, HZD, SMK-MKP, OKS, PS, ĽS-HZDS, KSS, SMER-SD, NÁDEJ)

pozvánka pre verejnosťpre médiá

údaje o konferencii .pdf .sxw .doc


https://www.iz.sk/sk/projekty/aktivna-politika-trhu-prace-v-programoch-politickych-stran/program-konferencie