qr kod na stranku

Platenie daní

Zamestnanci platia daň z príjmu, teda zo svojej mzdy. Napriek jej sadzbe 19 % je vzhľadom na odpočítateľné položky nižšia, ako by sa zdalo.

Odpočítateľná položka sa ráta na základe životného minima platného na začiatku kalendárneho roku. V súčasnosti je to 21 násobok životného minima platného na začiatku roka (268,88 €), teda na príjmy v tomto kalendárom roku 2024 je to 5 646,48 €. Ak má zamestnanec základ dane (teda hrubú mzdu po odpočítaní odvodov) nižší, ako je táto suma, neplatí žiadne dane. Dane platí iba z príjmu nad odpočítateľnú položku. Odpočítateľná položka sa pri ročných príjmoch nad 24 952,06 € znižuje, za príjem nad 47 537,98 € sa platí daňová sadzba 25 %. Mzdovú kalkulačku je možné použiť aj na výpočet daní.

Ak má človek manžela/manželku evidovaného/evidovanú na úrade práce alebo starajúceho/starajúcu sa o dieťa, môže si odrátať odpočítateľnú položku aj na túto osobu (ak ide iba o časť roka, je to zložitejšie). Musí ísť o manželský stav. Prepočítajte domácnosť, ak nie sú manželia.

daň ako percento hrubej mzdy, domácnosť bez detí kalkulacka/vyska-dane

Ak má rodič nezaopatrené dieťa, uplatní si daňový bonus. Na jedno dieťa činí do 50 € alebo do 140 € (podľa veku dieťaťa) a môže si ho uplatniť iba jeden z rodičov. Toto daň ako percento hrubej mzdy mení. Pri nižšom príjme sú dane záporné (daňový bonus je vyšší ako daň z príjmu) a až pri vyššom príjme začína domácnosť platiť dane v kladnej výške. Nasledujúci graf opisuje zaplatené dane znížené o daňový bonus domácnosti s jedným dieťaťom, ktoré je v škôlke.

daň ak percento hrubej mzdy, domácnosť jedným dieťaťom, ktoré je v škôlke kalkulacka/vyska-dane-dieta-skolka

Na daňový systém sa môžeme pozerať aj cez výšku zaplatených daní v eurách. Ako vidno, niekedy človek s nižším príjmom zaplatí na daniach viac ako človek s vyšším príjmom. Je to dôsledok vzorcov daňového bonusu.

výška zaplatenej dane podľa príjmu a počtu detí kalkulacka/porovnaj-vyska-dani-v-euro

Ročné zúčtovanie daní (daňové priznanie) si buď robí zamestnanec sám, alebo zamest­návateľ zaňho (stačí ho požiadať). Ak nebol zamestnaný celý rok, môžu vyjsť preplatky dane alebo doplatok daňového bonusu aj za mesiace, keď nebol zamestnaný.

Platiteľ dane môže poukázať 2 percentá dane tretiemu sektoru. Ak tento človek realizoval dobrovoľnícku činnosť, môže poukázať 3 percentá zaplatených daní.

Daň z príjmov sa rozdeľuje obciam a vyšším územným celkom podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom. Štát to cez daňový úrad iba administruje.

Ďalšie bežné dane:

  • miestne dane určuje aj vyberá obec. Ide najmä o daň z nehnuteľností, daň za zabratie priestoru či daň za psa. S týmito nemá stav zamestnania ani zamest­návateľ nič spoločné.
  • daň z pridanej hodnoty,
  • spotrebné dane (z alkoholu, z tabaku, z benzínu, z nafty).

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, kapitola 1.3, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110, strana 17.


https://www.iz.sk/kalkulacka/platenie-dani
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .