qr kod na stranku

Linking Europe in Transition

Fakulta politických vied v Tübingene a Prof. Dr. Josef Schmid v spolupráci s ACLI v Stuttgarte vytvorili projekt s názvom Linking Europe in Transition (L-E-T), ktorý pred­stavuje sieť expertov na priemyselné vzťahy a sociálny dialóg v Európe. Poslaním projektu je posilniť znalosti priemyselných vzťahov v Európe a vybraných regiónov.

logo LET

Projekt L-E-T obsahovo nadväzuje na Stratégiu Európa 2020 a jeho realizácia je čiastkovým cieľom smerujúcim k dosiahnutiu cieľov stratégie (inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast). Dosiahnutie týchto cieľov je jedným z nevyhnutných pred­pokladov pre prekonanie finančnej a hospodárskej krízy. V niektorých krajinách je totiž kríza používaná ako výhovorka v procese zavádzania nižších platov, oslabovania práv pracovníkov a zhoršovania pracovných podmienok, čo bude mať skôr či neskôr negatívny dopad aj na obyvateľov a pracujúcich vo zvyšných krajinách Európy.

Aby sa zamedzilo zavádzaniu pracovníkov, je potrebné inovovať pracovné a posilniť priemyselné vzťahy a podporovať výmenu poznatkov v rámci trhu práce. Vzhľadom na veľké rozdiely medzi jednotlivými európskymi krajinami (diverzifikované formy priemyselných vzťahov ovplyvňované rôznymi tradíciami, inštitúciami, procesom negociácie a rôznymi stupňami vládnej zainteresovanosti) prioritné sú poznatky získané na regionálnej úrovni, pričom tie by mali byť prístupné i širokej verejnosti.

Projekt L-E-T poukazuje na dôležitosť riešenia spoločných problémov európskych krajín regionálnymi nástrojmi. Sústreďuje sa najmä na posilnenie úlohy sociálnych partnerov v priemyselných vzťahoch; podporu príjmu a integrácie do vlastnej akčnej stratégie sociálnej agendy; podporu úvah orientovaných na budúcnosť; a podporu sociálneho dialógu medzi jednotlivými partnermi. Regionálny prístup a udržateľnosť sú hlavnou devízou tohto projektu, ktorý by mal prekonať krízu zamestnanosti, zlepšiť prístup k zamestnaniu a zjednodušiť prechod absolventov medzi školou a zamestnaním.

  • viac na acli.de
  • Reference number: VP/2012/001
  • Budget heading: 04030301
  • Trvanie:

https://www.iz.sk/sk/projekty/LET