qr kod na stranku

Pozvánka na konferenciu Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre SR

Srdečne Vás pozývame na konferenciu Inštitútu zamestnanosti, ktorá sa bude konať 22. októbra 2008 (streda) od 9:30 v Malom kongresovom centre SAV, VEDA, na Štefánikovej ulici č.3 v Bratislave a nad ktorou prebral záštitu prezident SR Ivan Gašparovič.

Program konferencie

Program konferencie bude rozdelený do 4 tématických blokov, ktoré myšliekovo zastrešujú niektorú súčasť ekonómie trhu práce. V prvej časti vystúpia slovenskí vedci pôsobiaci v zahraničí s témami o trhu práce v Európskom sociálnom modeli a o globalizácii a migrácii na trhu práce. Druhý blok pred­nášok bude venovaný prognózam trhu práce z regionálneho pohľadu ako aj skúsenostiam v tejto oblasti zo susednej Českej republiky.

V treťom bloku pred­staví Inštitút zamestnanosti možnosti riešenia problémov na trhu práce prostredníctvom expertných systémov. Štvrtá časť bude zameraná na trhy práce v regiónoch Lučenca a Bratislavy, poskytne pohľad na ich vývoj a perspektívy.

Detailný program konferencie nájdete tu:

Vedecká konferencia Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre SR pod záštitou prezidenta SR

V prípade záujmu o individuálny rozhovor s niektorým z pred­nášajúcich nás prosím vopred informujte na tel. č.: 0907 533 951 alebo mailom na iz@iz.sk. Rozhovory budú možné počas prestávok podľa programu.

O konferencii

Motiváciou pre organizovanie vedeckej konferencie sú najmä stále pretrvávajúce nerovnováhy trhu práce u nás. Napriek vysokému hospodárskemu rastu má Slovensko problém s vysokou nezamestnanosťou v niektorých regiónoch. O vážnosti situácie na trhu práce hovorí aj jednoznačne najvyššia miera dlhodobej nezamestnanosti spomedzi všetkých 27 krajín Európskej únie. Vysoká miera nezamestnanosti je pritom limitujúci faktor hospodárskeho rastu u nás, preto je dôležité hľadať cesty a riešenia nepriaznivej situácie na trhu práce na Slovensku.

Posolstvom konferencie je tiež upozorniť na nedostatočný výskum ekonómie práce, ktorý by mal byť zameraný na sledovanie správania sa aktérov na trhu práce na národnej, regionálnej, odvetvovej a mikroekonomickej úrovni. Poznatky takéhoto výskumu tak môžu prispieť k zvýšeniu účinnosti a efektívnosti hospodársko-politických opatrení a rozhodnutí prijímaných na najvyššej, ale aj lokálnej úrovni.

Cieľom vedeckej konferencie je tiež spropagovať moderné trendy v chápaní ekonómie práce a ako aj upozorniť na niektoré teoretické aspekty trhu práce. Účastníci konferencie sa tiež pokúsia vedecky pomenovať jednotlivé súčasti trhu práce.

Zámerom konferencie je presnejšie definovať problematiku trhu práce na Slovensku v kontexte európskeho sociálneho modelu a globalizácie, ako aj pred­staviť možnosti riešenia problémov prostredníctvom expertných systémov. Prednášky sa tiež dotknú prognóz trhu práce, či už z regionálneho alebo medzinárodného pohľadu. Ďalším zámerom konferencie je výmena skúseností so zahraničím v oblasti teoretických prístupov a praktických riešení v problematike trhu práce.

Na konferencii budú prezentované výsledky projektu Inštitútu zamestnanosti a jeho partnerov s názvom „Metodika identifikácie a prognostiky možných smerov vývoja zamestnanosti a nezamestnanosti a analýza možných riešení pre zvládnutie týchto trendov s cieľom zefektívnenia aktívnej politiky trhu práce."

Ekonómia trhu práce je pojem, ktorý zatiaľ na Slovensku nie je dostatočne diskutovaný. Organizovaním tejto konferencie sa Inštitút zamestnanosti snaží rozprúdiť diskusiu na túto tému, ktorá je u nás ešte stále málo prebádanou. V tejto súvislosti organizuje Inštitút zamestnanosti aj sériu seminárov o ekonómii práce, ktorých cieľom je podrobne rozobrať túto disciplínu a nájsť jej aplikácie pre Slovensko.

Ako sa do MKC SAV, VEDA dostať:

z Hlavnej stanice: autobusom č.93, zastávka Hodžovo námestie

z autobusovej stanice Mlynské Nivy: trolejbusom č.206, zastávka Hodžovo námestie

autom: MKC je v centre mesta, vedľa prezidentského paláca po ľavej strane, parkovanie v priľahlých uličkách


https://www.iz.sk/sk/projekty/seminar-ekonomia-prace/vedecka-konferencia-2008-implikacie-pre-sr/media