qr kod na stranku

O+NE - Old and new Europe

PROJEKT

Stará a nová Európa.

Nové formy pracovných vzťahov a pracovných štandardov, ako výzva v rozšírenej Európe.

kontrakt VS/2006/0585 z budget line 04030301


ŽIADATEĽ

Berufsbildungswerk EINAP e.V., Štuttgart v spolupráci s 

 • Univerzita v Tubigene, Inštitút politickej vedy
 • Prof. Dr. Jozef schmid, Politická ekonómia a porovnávacie politické analýzy


PARTNERI PROJEKTU
 • CGT (Francúzsko)
 • ACLI, Confzervizi Lazio, UIL Lazio (Taliansko)
 • Sindikat Trgovine Hrvatske (Chorvátsko)
 • Inštitút zamestnanosti IZ (Slovensko)
 • OSPO (Česká republika)


Ďalší partneri

 • Deutcher Gewerkschafstbung (DGB)
 • Evangelische Akademie Bad Boll
 • Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB)
 • Vereinigte Dienstleistungengsgewerkschaft (ver.di)


TRVANIE PROJEKTU

1. December 2006 – 30. November 2007A. POPIS PROJEKTU

1. Ciele a obsah

Cieľ projektu bude podporený pracovnými nátlakovými skupinami, reprezentovanými rozličnými úniami, organizáciami zamestnancov a cirkevnými inštitúciami vzhľadom na

 • nové vzťahy zamestnanec – zamest­návateľ
 • finančnú ochranu minima
 • kvalifikáciu zamestnancov
troch „starých“ členských krajinách Európskej únie (Nemecku, Francúzsku a Taliansku), tak ako aj v nových členských krajinách Európskej únie (Česká republika a Slovensko) a jedna kandidátska krajina EÚ (Chorvátsko).

Tieto ciele budú dosiahnuté vďaka výmene skúseností a informácií, rozvinutím, rozšírením medzinárodnej web-siete a za pomoci medzinárodnej výuky.Problémy budú dokazované/riešené analýzami a spoločnou diskusiou:

 • zmeny vzťahu zamestnanec – zamest­návateľ na základe právnej a tarifnej smernice
 • nové formy kontraktov medzi zamestnancom – zamest­návateľom
 • formy finančnej ochrany minima (minimálne mzdy a základná sociálna starostlivosť)
 • zmeny vzťahu zamestnanec – zamestávateľ, budú pôsobiť na školenia a kvalifikáciu zamestnancov.


2. Vedecké expertízy

Pre vybrané európske krajiny, budú vypracované empiricko-analytické vedecké expertízy.

Šesť partnerských krajín bude rozdelených, podľa nasledovných kritérií:

a) staré členské krajiny sú reprezentatívnymi krajinami s odlišnými tradíciami, pracovné vzťahy majú zamerané na riadenie a priemysel (Nemecko, Francúzsko, Taliansko), podrobujú sa zmene na jednej strane a

b) sú tiež príkladom pre nové členské a kandidujúce krajiny, strednej a juhovýchodnej Európy (Česká republika, Slovensko, Chorvátsko)Expertízy obsahujú

 • konceptuálne a komparatívne prvky
 • základný popis (priemyselných) vzťahov a sociálneho dialógu
 • detailný popis nových vzťahov zamestnanec- zamest­návateľ
 • finančnú ochranu minima
 • kvalifikáciu zamestnancov
Tiež budú opísané príklady dobrej praxe.3. Komunikácia a „networking“

Komunikácia a networking okrem vedeckých expertíz, sú kľúčové prvky projektu. Ich implementácia bude docielená pomocou

 • publikovania a upravovania výsledkov projektu pre pracovné nátlakové skupiny
 • výsledkov workshopov a konferencií
 • interaktívnych elektronických vzdelávaní, pomocou LMS – Learning management system (Vzdelávací riadiaci systém)
 • integráciou národných a nadnárodných partnerov do implementačného procesu
 • projektu a rozvíjaním a rozširovaním siete vzťahov a kontaktov
 • nadnárodnými, otvorenými výmenami


B. PARTNERSTVO

Projekt bude konštruovaný, ako prekrývajúci sa projekt s prispením špeciálnych reprezentatívnych únií a pracovných rád, pred­ovšetkým z hutníckeho priemyslu a obchodu. Projekt je založený na „sieti sociálneho diálogu v Európe Baden-Wuerttemberg“. Členovia siete sú • Combined service trade union (ver.di)
 • German Federation of Trade Unions (DGB), Baden-Wuerttemberg (Nemecká federácia odborárov)
 • Catholic employee movement (KAB), diocese of Rottenburg-Stuttgart (Katolícke hnutie zamestnancov)
 • Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI), Baden-Wuerttemberg (Asociácia kresťanských pracovníkov Talianska)
 • Catholic Academy, Diocese of Rottenburg-Stuttgart (Katolícka akadémia)
 • Protestant Academy Bad Boll (Protestantská akadémia Bad Boll )

https://www.iz.sk/sk/projekty/one