Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Vývoj zamestnanosti v 3. kvartáli 2006

Štatistický úrad SR vo svojej informatívnej správe zverejnil včera (7.12.2006) vývoj vo vybraných oblastiach ekonomiky za 1.-3.štvrťrok 2006. Zo správy vyplýva, že rast ekonomiky o 9,8% oproti 3.kvartálu 2005 sa prejavil aj v raste zamestnanosti, ktorá oproti rovnakému obdobiu narástla o 3,8 percentuálneho bodu na 59,1%, čo predstavuje 85,1 tisíc nových zamestnancov. V priemere 3. kvartálu mala ekonomika Slovenska 2 320,8 tisíc zamestnaných. Najvyšší rast zamestnanosti vykazujú sektory Hotely a reštaurácie (16,7%), Stavebníctvo (9,3%) a Veľkoobchod a  maloobchod; oprava vozidiel (7,7%). Miera zamestnanosti na Slovensku je 59%, v okolitých krajiných sa pohybuje na rôznych úrovniach: Česká republika 65%, Slovinsko 66%, Maďarsko 57%, Poľsko 53%, Slovensko 58% (ukazovatele za rok 2005 podľa Eurostatu).

Za rovnaké obdobie bola zaznamenaná nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl na úrovni 12,8%, čo je pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 2,8 p.b.. V priemere bolo v 3. kvartáli 341,6 tisíc osôb nezamestnaných. Nezamestnanosť poklesla vo všetkých odvetviach (posledné zamestnanie), najmä však v priemysle a v ostatných spoločenských službách. Napriek tomuto poklesu je nezamestnanosť na Slovensku stále vysoko nad priemerom EÚ (8,7% v roku 2005).

Bohužial, dlhodobá nezamestnanosť sa udržala na prakticky nezmenenej úrovni, cca 210 tisíc obyvateľov. Podľa trvania nezamestnanosti klesal počet nezamestnaných vo všetkých kategóriách, napríklad v kategórii od 1 do 3 mesiacov o 15% a v kategórii do 1 mesiaca, rovanko ako v kategórii od 3 do 6 mesiacov až o 35%. Takýto nezmenený počet dlhodobo nezamestnaných (popri rapídnom poklese ostatných nezamenstnaných) poukazuje na potrebu účinnejšej práce s dlhodobo nezamestnanými, ktorí sú ťažko umiestniteľní na štandardnom trhu práce.

Taktiež aj vývoj miezd bol priaznivý pre účastníkov trhu práce. Priemerná mesačná mzda zamestnanca sa v 3. štvrťroku medziročne zvýšila 7,7% na 18 212 SK, reálne o 2,7%. Nominálna mzda rástla vo všetkých odvetviach, najviac v školstve (10,4%), finančnom sprostredkovaní (9,9%), nehnuteľnostiach a prenájme (9,6%). Aj po zohľadnení spotrebiteľských cien rástla mzda (reálna) vo všetkých odvetviach hspodárstva.

Celkovo Inštitút zamestnanosti považuje vývoj slovenskej ekonomiky za pozitívny. Ekonomika ako celok rastie rýchlejšie, ako sa predpokladalo a bez výraznejších náznakov prehrievania sa. Dopyt po práci sa zvyšuje, postupne sa znižuje rozdiel medzi dynamikou produktivity práce a dynamikou mzdy. Negatívnym javom je najmä neklesajúci počet dlhodobo nezamestnaných.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/vyvoj-zamestnanosti-3Q2006