qr kod na stranku

Problematika otvárania trhu práce pre občanov Bulharska a Rumunska

Pripravili sme prehľad krajín EÚ-25, ktoré 1. januára 2007 otvorili svoj trh práce, resp. si uplatnili prechodné opatrenia na trhu práce voči obyvateľom Rumunska a Bulharska.

Medzi krajiny, ktoré otvorili trh práce pre nové členské štáty EÚ (Bulharsko a Rumunsko) sa zaradilo celkom 10 krajín: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko a Švédsko.

Krajiny EÚ-25, ktoré sa rozhodli uplatniť si prechodné opatrenia na trhu práce pre občanov Bulharska a Rumunska je v súčasnosti 15 : Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko a Veľká Británia.


Krajiny EU25 – ktoré otvorili trh práce

Krajina EÚPoznámka
Cyprusrozhodnutie vlády z 12.12.2006
Česká republikarozhodnutie vlády z 30.11.2006, V prípade ohrozenia pracovného trhu, ministerstvo práce pripravuje novelu zákona o zamestnanosti, ktorá by umožnila vláde režim sprísniť
Estónskorozhodnutie vlády z 28.9.2006
Fínskorozhodnutie vlády z 16.4.2006
Litva-
Lotyšskorozhodnutie vlády z 19.12.2006
Poľskorozhodnutie vlády s výhradou možného prehodnotenia a zároveň nariadenie ministra práce a sociálnej politiky o zrušení recipročných opatrení voči tým členským štátom, ktoré voči občanom Poľska uplatňujú reštrikcie
Slovenskorozhodnutie vlády z 11.10. 2006
Slovinskorozhodnutie vlády z 20.12. 2006
Švédskovláda si vyhradila právo na základe monitorovania situácie na pracovnom trhu (v prípade nadmernej pracovnej migrácie) svoje rozhodnutie zmeniť;aj vzhľadom na geografickú vzdialenosť a v poslednom čase dosť kritizovanú pracovnú diskrimináciu cudzincov vo Švédsku nie je pred­poklad enormného nárastu pracovníkov z Bulharska a Rumunska

Krajiny EU25 – ktoré si uplatnili prechodné opatrenia na trhu práce

Krajina EÚPoznámka
Belgicko pre občanov Bulharska a Rumunska budú platiť tie isté pravidlá ako pre občanov EÚ-8, t.j. budú mať obmedzený prístup na pracovný trh a bude potrebné vystaviť pracovné povolenie; na niektoré vybrané profesie sa však bude vzťahovať skrátená päťdňová procedúra vydávania pracovných povolení
Dánskopredstavitelia politických strán zastúpených v Dánskom parlamente na stretnutí 25.10.2006, potvrdili zavedenie prechodného obdobia pre obyvateľov Bulharska a Rumunska
FrancúzskoFrancúzsko udelilo obom krajinám rovnaké výnimky, aké dostali občania EÚ-8 až po novom dvojročnom prechodnom období (k 1.5.2006); ide o 61 povolaní v 7 sektoroch
GréckoV Grécku pretrvávajú obavy z masívneho prílevu občanov z Bulharska,;na trhu práce sa nachádza asi 250 tisíc ekonomických migrantov z Bulharska a Rumunska
Holandskorozhodnutie vlády z 24.11.2006
Írskorozhodnutie vlády z 24.10.2006 na základe veľkého prílevu pracovníkov z členských štátov EÚ-8
Luxemburskopre občanov Bulharska a Rumunska budú platiť tie isté pravidlá ako pre občanov EÚ-8
Maďarskohlavným dôvodom zavedenia prechodných opatrení je pomerne veľký počet občanov Rumunska pôsobiacich na maďarskom trhu práce (asi 86 tisíc + asi 80 tisíc nelegálne);vláda však zároveň rozhodla o automatickom vydávaní pracovných povolení pre občanov Bulharska a Rumunska v 219 odboroch s trvalým nedostatkom pracovnej sily (stavebníctvo, potravinárstvo, textilný priemysel, zdravotníctvo) a zachovaní doterajšieho systému kvót pre sezónne práce (8000 pracovníkov ročne) a výkon činnosti praktikanta (700 praktikantov ročne);vláda chce uvedené rozhodnutie každoročne prehodnocovať
Maltapodľa informácie vlády adresovanej EK dňa 15.12.2006 bude pokračovať režim pracovných povolení
Nemecko
PortugalskoPortugalské ministerstvo vnútra odhaduje, že v súčasnosti sa na území krajiny nachádza 60 až 80 tisíc občanov Rumunska, z ktorých len 28 tisíc má pobyt legalizovaný; v prípade Bulharska ide o nižší, ale nie zanedbateľný počet
Rakúskojedinou výnimkou môže byť oblasť ošetrovateľstva / opatrovateľstva; zástupcovia sociálnych demokratov a ľudovcov sa 24.10. 2006 na koaličných rokovaniach dohodli na nariadení, na základe ktorého bude doposiaľ ilegálnym spôsobom zamestnávaným opatrovateľkám z nových členským štátom na území Rakúska povolená legálna činnosť
Španielskorozhodnutie vlády z 31.10. 2006; podľa oficiálnych údajov v súčasnosti žije v španielsku okolo 400 tisíc Rumunov (tretia najpočetnejšia migračná komunita) a 160-tisíc Bulharov, z čoho asi len polovica legálne
Talianskorozhodnutie vlády z 27.12. 2006; rozhodnutie sa netýka pracovníkov v riadiacich resp. vysoko kvalifikovaných funkciách, v poľnohospodárstve, stavebníctve, strojárstve, v turistických a hotelových zariadeniach, pracovníkov vykonávajúcich domáce práce, osobných asistentov a sezónnych robotníkov;v ostatných odvetviach budú uplatňované prechodné opatrenia, bude však zavedená zjednodušená procedúra;rozhodnutie IT vlády je v rozpore s pozitívnymi signálmi, ktorými IT v nedávnej minulosti naznačovalo zámer otvoriť trh práce
Veľká Britániarozhodnutie vlády z 24.10. 2006 o zavedení prechodných opatrení po dobu najmenej jedného roka;uvedené opatrenie je podľa ministra vnútra J. Reida prevenciou na pracovnom trhu Veľkej Británie po skúsenostiach s rozsiahlou pracovnou migráciou od roku 2004 (v súčasnosti vo Veľkej Británii pracuje 427 tisíc občanov nových členských štátov, z nich asi 20 % pracovalo v krajine už pred rozšírením, najviac migrantov pochádza z Poľska (264 tisíc), Litvy (50 tisíc), Slovenskej republiky (44 tisíc));opatrenia sa nevzťahujú na vysoko kvalifikovaných zamestnancov (sú zamestnávaní prostredníctvom špeciálnych programov), študentov študujúcich v UK a pracujúcich zároveň na čiastočné úväzky, na sezónne druhy práce najmä v potravinárskom spracovateľskom priemysle a na poľnohospodárske práce, kde je pracovný trh otvorený od začiatku aj „menej kvalifikovaným“ (less skilled) zamestnancom (20 tisíc pracovných miest);na získanie pracovných povolení v ostatných oblastiach kvantitatívne obmedzených kvótami má byť zavedený bodový hodnotiaci systém (point scoring system) spočívajúci v bodovom hodnotení pracovných zručnosti uchádzača

Zdroj: Permanent Representation of the Slovak Republic to the EU, Employment and Social Policy


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/problematika-otvarania-trhu-prace