qr kod na stranku

Slovensko má stále problém s dlhodobou nezamestnanosťou

Napriek tomu, že sa Slovensko v štatistike nezamestnanosti Európskeho štatistického úradu (EUROSTAT) za jún 2008 posunulo na pred­poslednú priečku (hneď za Španielsko), vníma Inštitút zamestnanosti počet ľudí bez práce na Slovensku ako vážny problém. Stále platí, že spomedzi všetkých nezamestnaných je viac ako 70 % bez práce dlhšie ako rok a teda stráca pracovné návyky a tým aj šancu znova sa zamestnať. Toto číslo patrí pritom k suverénne najvyšším spomedzi všetkých krajín Euróspkej únie.

Pre porovnanie, krajina s druhým najväččším počtom ľudí bez práce viac ako rok je Bulharsko s 58,8 % podielom dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných, potom nasleduje Nemecko s 56,6 % a Česká republika s 52,2 % ľudí.

Ďalším znepokojujícim faktom je, že nezamestnanosť vykazovaná EUROSTATOM na Slovensku neklesá, skôr stagnuje a stagnuje aj počet dlhodobo nezamestnaných. „Sú to jasné signály, že na slovenskom trhu práce je potrebné viac sa venovať aktívnej politike trhu práce a pracovať s nezamestnanými individuálne,“ uviedol Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti.

Viaceré príklady zo zahraničia ukazujú, že s dlhodobou nezamestnanosťou sa dá bojovať len individuálnym prístupom s dôrazom na výkon. Na Slovensku pritom napríklad nie je úplne bežné, aby sa o nezamestnaných starali lokálne mimovládne organizácie. Väčšina agendy s nezamestnanými je stále na pracovníkoch úradu práce, ktorí zostavujú uchádzačom o zamestnanie individuálny akčný plán a sú zároveň zodpovední za jeho plnenie. „Takisto chýba úradom často softvérové vybavenie, ktoré by umožňovalo efektívnejšiu prácu s nezamestnanými,“ povedal Páleník.

Mnoho nezamestnaných tiež nemá záujem pracovať a napriek stálemu miernemu poklesu počtu poberateľov sociálnych dávok platí, že mnohým občanom sa neoplatí ísť pracovať, pretože podebanie dávok je pre nich ekonomicky výhodnejšie ako sa zamestnať.

Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti je preto potrebné vo viacerých oblastiach trhu práce ako aj sociálneho systému pristupovať k danej problematike komplexnejšie. Nástroje aktívnej politiky trhu práce by preto mali byť využívané efektívne, pričom ich cieľom by malo byť znižovanie najmä dlhodobej nezamestnanosti. Motivovať dlhodobo nezamestnaných, aby si hľadali prácu, by mal tiež systém sociálnych dávok.

Inštitút zamestnanosti je mimovládna organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje analýzam a prognózam regionálneho a sektorového trhu práce v slovenskom, ale aj európskom priestore. Okrem toho disponuje mikroúdajmi za jednotlivé regióny, ktoré umožňujú podrobnú analýzu regiónov napríklad pre potreby vypracovávanie projektov LEADER. Je tiež tvorcom expertného systému, ktorý pomáha úradom práce viesť podrobnú a efektívnu databázu nezamestnaných.

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je združovať a byť nápomocný členom Inštitútu zamestnanosti a ostatným osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Inštitút je tiež realizátorom niekoľkých medzinárodných konferencií a štúdií.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-dlhodoba-problem-jul-2008